Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Среда, 23.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Психологические науки

Педагогическая и возрастная психология

Психологічні основи підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності

Автор: Фещенко Марія Іванівна, студентка Київського університету імені Бориса Грінченка

 

Нині в усіх європейських країнах, а також і в Україні, відбувається процес оновлення вищої освіти в напрямі формування у студентів ключових (базових) компетенцій. Суспільству потрібні фахівці нової формації, активні, творчі, мислячі, здатні до самостійного пошуку наукових знань та їх застосування на практиці. Модернізація системи освіти в Україні передбачає новий підхід до професійної підготовки майбутніх кадрів, спря­мований на подолання кризи в освіті, яка виявляється, передусім, у невідповідності знань студентів запитам особистості, суспільним потребам і світовим стандартам, у знеціненні соціального прести­жу освіченості та інтелектуальної діяльності.            Незважаючи на посилену увагу дослідників до проблем підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності, деякі питання, зокрема визначення змісту психологічних основ підготовки професіоналів, є недостатньо висвітленими науковцями. Насамперед, слід звернути увагу на визначення поняття «основи» як однієї з ключових дефініцій нашого дослідження. Автори  «Великого  тлумачного  словника  сучасної  української мови» подають таке формулювання основ: «Основи – головні засади, підвалини чого-небудь, провідні принципи, правила, якими хто-небудь постійно керується в житті, діяльності; найважливіші, вихідні положення чого-небудь  (науки,  теорії  і  та  ін.)»[1, 861]. У  контексті  нашого  дослідження основи – це визначальні домінанти, на яких ґрунтується як навчально-теоретична, так і практична підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності.        Не менш важливим поняттям є визначення того, що являє собою «підготовка» особистості, яка у тлумачному словнику С.І. Ожегова, Н.Ю.Шведової трактується як навчання, формування необхідних знань для чого-небудь і як запас знань, отриманий ким-небудь. Іншими словами, підготовка – це процес і результат навчання [5, 940].

У сучасній «Енциклопедії освіти» зазначено, що «Підготовка до трудової діяльності – це планомірні, організовані заходи, спрямовані на засвоєння професійних знань, оволодіння вміннями і навичками, формування професійно важливих якостей особистості, що відповідають вимогам професії…» [3,  1040]. Отже, підготовка до трудової діяльності передбачає передусім розвиток і формування особистості, яка здобуває певну професію, ґрунтуючись на  психологічних основах, що скеровують процес фахової підготовки на успішне становлення майбутнього професіонала.

Фахова підготовка студентів розпочинається у вищому навчальному закладі, результатом ефективної діяльності якого є професійна готовність особистості до майбутньої успішної реалізації трудових функцій.Аналіз літературних джерел показав, що психологічні особливості формування готовності особистості до професійної діяльності, оволодіння студентом професійними знаннями, вміннями та навичками вивчали такі українськіта зарубіжні дослідники: Г. Костюк, Т. Кудрявцев, М. Левченко, С. Максименко,  О. Мешко, Є. Мілерян, В. Моляко, О. Мороз, О. Пенькова, П. Перепилиця, М. Пряжніков, В. Рибалка, Н. Побірченко, М. Савчин, М. Смульсон та ін.[6, 170].

Майже всі науковці переконані в тому, що навчальний заклад має будувати освітній процес так, щоб були можливості створення пробних ситуацій, наближених до реально існуючих професійних ситуацій, котрі дають змогу студентам реалізувати свої професійні компетенції. За таких умов підготовка майбутніх працівників дозволить підготувати випускників до розв’язання реальних професійних завдань.

 

Метою нашого дослідження стало вивчення думки студентів щодо особливостей підготовки майбутніх фахівців, а саме: визначення найбільш пріоритетних змін у процесі професійного навчання.

Зі студентами старших курсів (3-4 курси) напряму підготовки «Філологія (українська мова та література)» було проведено анкетування. Молодим людям у кількості 46 осіб пропонувалося відзначити ті зміни, які, на їхню думку, найбільше сприятимуть підготовці конкурентоспроможних фахівців в умовах вищого навчального закладу. Результати анкетування представлені на Рис. 1:

 

 

Аналіз результатів анкетування показав, щомолоді людина перше місце висувають проблему формування чітких уявлень про майбутню професію (34 %) та саме в ній вбачають одну з найбільш пріоритетних змін. Таким чином, студент як майбутній фахівець насамперед воліє бути ознайомлений з описом основних вимог до своєї спеціальності: функції, завдання, комплекс професійних і спеціальних знань, умінь і навичок, які необхідні для розв’язання поставлених завдань тощо.

Друге місце, згідно відповідей студентів, посідає необхідність організації практики на підприємствах (28 %), які в майбутньому могли б стати потенційними роботодавцями та є необхідною умовою покращення практичного навчання у ВНЗ. Дійсно, практика на підприємствах є актуальною потребою нинішніх студентів.Адже враховуючи сучасні вимоги щодо фахівця певної галузі, випускникам ВНЗ,  які  не  мають  професійного  досвіду  роботи,  важко  конкурувати на  ринку  праці  з досвідченими  професіоналами,  коли  на  одне  робоче місце претендує по декілька спеціалістів із досвідом роботи. Тому освітній рівень майбутніх фахівців має бути високим як з теоретичного, так і з практичного боку. Варто також наголосити, що освіта та професійна підготовка кваліфікованих фахівців мають бути адаптовані та тісніше пов’язані із  сучасними вимогами до фахової діяльності, тобто відповідати потребам і сутності часу.

Анкетування також показало, що на третьому місцірейтингу найважливіших змін перебуває удосконалення комплексу дисциплін зі спеціальності (19 %), яке сприятиме не лише розширенню наукового світогляду та бази знань майбутніх фахівців, а насамперед – обізнаності в особливостях своєї спеціальності.

Доволі значущою для сучасної молоді (11 %) є потребав консультуванні з проблем соціально-психологічної адаптації до умов конкуренції на ринку праці. Це свідчить про те, щостуденти потребують психологічного супроводу навчально-виховного процесу, а саме: своєчасної психологічної підтримки, що полягала б передусім у позбавленні хибних очікувань та ілюзій щодо навчання та оволодіння професією, виробленні чітких «Я-образів» себе як особистості та фахівця. В результаті, отримана кваліфікація – це не лише наявність  відповідної  професійної підготовки, а й показник соціально-психологічної зрілості молодого спеціаліста, який зможе успішно адаптуватися до умов конкуренції на ринку праці.

Для опитаних старшокурсників важливу роль у підвищенні якості професійної підготовки особистості відіграє посилення інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу (8 %).

Нині інформатизація освіти сприяє забезпеченню доступу до знань для кожного зі студентів. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій здійснюється шляхом створення індивідуальних модульних програм, використання можливостей інтернету, запровадження технологій дистанційної освіти, видання електронних підручників. Невід’ємною і важливою частиною цих процесів є комп’ютеризація освіти [4, 3-8].                                                                                      Викладачі вищої школи мають подбати про ознайомлення студентів з електронними підручниками, методичними та довідковими матеріалами, що повинні бути розміщеними на веб-сервері навчального закладу. Наявність легкого доступу до інформації значно підвищує можливості самостійної роботи студентів. Також неабияку роль у підготовці до занять для студентів становлять електронні бібліотеки або електронні каталоги бібліотек – це матеріали бібліотек світу та їх каталоги в електронній версії.

Проведене дослідження виявило, що студенти передусім звертають увагу на практичний бік фахової підготовки, висловлюють бажання щодо формування чітких уявлень промайбутню професійну діяльність. Не менш важливою для молоді є проблема консультування з проблем соціально-психологічної адаптації до умов конкуренції на ринку праці, що робить актуальним питання психологічних основ підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності.

 

Література:

  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і головний ред. В. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – С. 861.
  2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика. – Дніпропетровськ. – Видавництво ДНУ, 2005. – 304с.

3.Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

  1. Козяр М. М. Модернізація навчально-виховного процесу на основі використання єдиного інформаційно-освітнього середовища / М. М. Козяр // Теорія і практика управління соціальними системами. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – № 1. – C. 3-8.
  2. Ожегов С. И. Толковыйсловарьрусскогоязыка / С. И. Ожегов, Н. Ю  Шведова. − 4-е изд., доп. − Москва : Азбуковник, 2000. – 940 с.
  3. Психологічні аспекти професійної підготовки конкурентоздатних фахівців:  монографія / Г. С. Дегтярьова, М. М. Козяр,  І. М. Матійків, Л. А. Руденко, А. В. Шиделко ; [за ред. Л. А. Руденко]. – Київ, 2012. – 170 с.
  4. Студент XXIвека: социальный портрет на фонеобщественныхтрансформаций : монография / Нар. укр. акад. ; подобщ. ред. В. И. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2010. –408 с.
Категория: Психологические науки | Добавил: Administrator (30.10.2015)
Просмотров: 459 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]