Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 21.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Политические науки

Теория и история политической науки

Вітчизняна наукова думка про процесуальні та інституційні аспекти формування та реалізації державної політики

Автор: Андріяш Вікторія Іванівна, кандидат політичних наук, доцент, Інститут державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

 

Огляд останніх дисертаційних досліджень в галузі наук з політології та державного управління демонструє зростання наукового інтересу до різних процесуальних та інституційних аспектів формування та здійснення державної політики. Наприклад, О. Антонова в своєму дослідженні розглянула проблеми впливу фактору середовища в процесі вироблення державної політики та розкрила основні науково-теоретичні підходи до ідентифікації впливів під час взаємодії суб’єктів вироблення державної політики [1].

Дослідник І. Дегтярьова в праці «Домінанти державної політики розвитку місцевого самоврядування в Україні» обґрунтовує основні складові особливостей реалізації місцевого самоврядування та державної політики його розвитку в умовах трансформаційних змін суспільних відносин в Україні [2]. Цікавою є точка зору автора, щодо сучасного стану та перспектив розвитку місцевого самоврядування, особливо за умов використання зарубіжного досвіду. Доречною, у цьому контексті, є пропозиція автора щодо впровадження принципу субсидіарності на рівні місцевого самоврядування в Україні, яка повинна реалізовуватися через статути відповідних громад, форми прямої демократії та органи самоорганізації населення.

Науковець І. Новікова в роботі «Формування та реалізація державної політики регіонального розвитку» на основі аналізу специфіки реалізації чинної моделі державного управління розвитком регіонів запропонувала розуміння поняття державної політики регіонального розвитку, розробила зміст методологічних засад розробки політики держави щодо розвитку регіонів та запропонувала бачення ментальної складової процесів державного управління [7].

В дослідженні «Державна політика України у сфері громадянства в контексті європейської інтеграції» автор К. Шкумбатюк звертає основну увагу на особливості та ефективність державної політики України щодо громадянства в контексті європейської інтеграції, а також досліджує місце та роль органів державного управління, які беруть безпосередню участь у формуванні та реалізації вказаної політики в Україні. Особливу увагу автор приділяє твердженню, що державна політика України у сфері громадянства, формується та реалізується у двох напрямках – як необхідність становлення України як незалежної, демократичної, правової держави, так і необхідною складовою європейської інтеграції нашої держави [11].

В своєму дослідженні «Організації громадянського суспільства як суб’єкти вироблення державної політики» В. Купрій основну увагу приділяє необхідності обґрунтування теоретичних та методологічних засад демократизації сучасного процесу вироблення державної політики, наголошує на необхідності визначити основну роль організацій громадянського суспільства як суб’єктів вироблення державної політики [4].

В дослідженні «Неурядові організації як суб’єкти вироблення державної політики» автор О. Тинкован наголошує, що урахування досвіду західних країн сприятиме щодо впровадження практики залучення неурядових дослідних організацій до процесу вироблення державної політики в Україні буде служити дієвим механізмом підвищення результативності державного управління [10].

Варто відмітити дисертаційне дослідження І. Попової «Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних меншин України: регіональний аспект», в якому автор досліджує особливості механізмів державного регулювання сфери етнонаціональних відносин в сучасній Україні з точки зору державного управління та взаємозв’язку елементів системи «держава – регіони» й визначає загальнонаціональні пріоритети й існуючі регіональні особливості державної етнонаціональної політики України. На прикладі діяльності регіональних органів державної виконавчої влади у Херсонській області аналізує особливості збереження та розвитку національної самобутності етнічних спільнот, що проживають на її території [8].

У дисертаційному дослідженні Т. Сенюшкіної «Державні механізми управління етнічними конфліктами», що проводилося на стику з конфліктологією, знаходимо цілісну концепцію державних механізмів регулятивного впливу на розвиток етнічного конфлікту, яка ґрунтується на нових теоретичних, методологічних та практичних підходах. Автор розкрив та проаналізував основні складові цієї системи: по-перше, політичне та законодавче забезпечення прав національних меншин; по-друге, наявні регіональні механізми щодо попередження та управління етнічними процесами; по-третє, впровадження відповідних управлінських технологій з використанням механізмів взаємодії держави та громадянського суспільства. Варто наголосити, що автором запропоновано дієві практичні рекомендації щодо забезпечення ефективного впливу держави на процес етноконфліктних взаємодій на сучасному етапі [9].

У дисертації А. Леонової «Державна етнокультурна політика в Україні на сучасному етапі: механізми формування і реалізації» обґрунтовано місце і роль етнокультурного фактора на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Розроблено теоретичну модель комплексного механізму формування і реалізації державної етнокультурної політики і визначено шляхи його оптимізації. Обґрунтовані основні параметри державної політики у сфері етнокультурного розвитку [5].

Дослідження П. Надолішнього «Етнонаціональний аспект адміністративної реформи в Україні (теоретико-методологічний аналіз)» пропонує системологічну концепцію щодо врахування етнонаціональних особливостей в процесі впровадження адміністративної реформи в Україні, ґрунтуючись на нових наукових категоріях, таких як, етнонаціональний фактор, етнонаціональна самоорганізація, етнорегіон, унітарно-децентралізований тип державного устрою та ін. Автором також було окреслено основні напрямки щодо наукового забезпечення адміністративної реформи з урахуванням етнонаціональних особливостей [6].

В цілому варто зазначити, що більшість наукових робіт висвітлюють теоретико-методологічні аспекти середовища вироблення державної політики, теоретико-історичні засади аналізу державної політики, шляхи оптимізації взаємодії органів державної влади та інституцій громадянського суспільства [3]. В цих роботах значне місце відводиться висвітленню процесуальних аспектів формування державної політики, пропонуються підходи до етапизації процесу державної політики, висвітлюються проблеми взаємодії громадськості та влади в системі державної політики. Отже, державна політика, як один із важливих компонентів життєдіяльності суспільства, має велику кількість вимірів та характеристик, і формує відповідну систему та механізми соціально орієнтованого державного управління.

 

Література:

 1. Антонова О. В. Середовище вироблення державної політики (теоретико-методологічні аспекти) : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – Д., 2005. – 212 с.
 2. Дегтярьова І. О. Домінанти державної політики розвитку місцевого самоврядування в Україні : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / Національна академія держ. управління при Президентові України. – Х., 2005. – 198 с.
 3. Купрій В. Процес творення державної політики як об’єкт наукових досліджень [Електронний ресурс] / В.Купрій // Державне управління: теорія та практика. – 2006. – № 2. – Режим доступу: http///e-journals/DUTP/2006-2
 4. Купрій В. О. Організації громадянського суспільства як суб’єкти вироблення державної політики : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Національна академія держ. управління при Президентові України. – К., 2007. – 213 с.
 5. Леонова А. Етнокультурна політика України (концептуальний підхід) / А. Леонова // Вісник УАДУ. – К. : Вид-во УАДУ. – 2000. – № 2. – С. 260-268.
 6. Надолішній П. І. Етнонаціональний аспект адміністративної реформи в Україні (теоретико-методологічний аналіз) : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Надолішній Петро Іванович ; НАДУ при Президентові України. – К., 1999. – 36 с.
 7. Новікова І.В. Формування та реалізація державної політики регіонального розвитку : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Новікова Ірина Вікторівна ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк, 2008. – 19 с.
 8. Попова І. М. Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних меншин України: регіональний аспект : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. – К., 2007. – 237 с.
 9. Сенюшкіна Т. Державні механізми управління етнічними конфліктами : автореф. дис... д-ра н. з держ. упр. : 25.00.02 / Сенюшкіна Тетяна Олександрівна ; НАДУ при Президентові України. – К., 2007. – 36 с.
 10. Тинкован О. В. Неурядові організації як суб’єкти вироблення державної політики : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – Д., 2007. – 213 с.
 11. Шкумбатюк К. Л. Державна політика України у сфері громадянства в контексті європейської інтеграції: дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – Л., 2004. – 210 с.
Категория: Политические науки | Добавил: Administrator (20.07.2014)
Просмотров: 750 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]