Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 21.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика воспитания
Розвиток професійно важливих якостей студентів ВНЗ  залізничного профілю засобами фізичного виховання
 
Автор: Єфремова Анжеліка Яковлівна, Українська державна академія залізничного транспорту
 
Інтенсивне зростання прогресивних технологій, безперервне удосконалення виробництва,  комплексна механізація і автоматизація технологічних процесів з використанням сучасної електроніки веде до інтенсифікації і зростання продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції, що у свою чергу кардинальним чином трансформує умови професійної діяльності сучасного фахівця, пред'являє усе більш високі вимоги до його фізичної, психофізичної підготовки, емоційно-вольової сфери та психічних якостей [1 с. 49].
Питаннями оптимізації професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів займалися такі науковці, як І. Бондаренко, В. Ільїніч, В. Кабачков, В. Раєвський, В. Філінков та ін.., у тому числі в галузі залізничного транспорту – І. Васельцова, А. Давіденко та ін. Але засоби фізичного виховання недооцінені у формування професійно важливих якостей і професійному становленні майбутніх фахівців у суспільстві.  Проте деякі аспекти фахової підготовки у вищих навчальних закладах вимагають ретельного вивчення, зокрема питання оптимізації і удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів залізничного профілю на заняттях з фізичного виховання.
Професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного профілю поряд з неодмінною умовою опанування високої майстерності, пред'являє високі вимоги до формування у студентів високої фізичної підготовленості. Проте в системі багаторівневої освіти підготовка майбутніх фахівців-залізничників для освітньої системи залишається малодослідженою.
Саме на заняттях з предмету «Фізичне виховання та спорт» маємо можливість залучити студентську молодь до масових занять фізичною культурою і спортом, допомогти оволодіти системою практичних знань і вмінь,  сформувати потребу в регулярних заняттях фізичними вправами, надати знання науково-практичних і теоретичних основ фізичної культури і здорового способу життя та пояснити  роль фізичної культури в підготовці до майбутньої діяльності і забезпечити загальну і професійну-прикладну фізичну підготовленість.
Важливою потребою суспільства – є прикладна спрямованість фізичного виховання. Тому для підготовки майбутніх фахівців до ефективної та висококваліфікованої праці система фізичного виховання вимагає певної профілізації з урахування специфічних особливостей професійної діяльності, де у широкому обсязі повинні використовуватися засоби фізичної культури і спорту.
Під професійно-прикладною фізичною підготовкою (ППФП) слід розуміти специфічну частину фізичної культури,  котра повинна формувати прикладні знання, фізичні якості і спеціальні вміння та навички,  які в подальшому сприятимуть досягненню об'єктивної  готовності людини в реалізації себе у визначеній професійній діяльності за рахунок цілеспрямованого вибіркового використання спеціально направлених  засобів фізичної культури і спорту. Термін «прикладна» говорить про істинно утилітарну профільовану частину фізичної культури стосовно основної професійної діяльності, обраною людиною і вживаною їм в суспільній діяльності соціуму, – в професійній праці [1. с. 8, 3, с. 41].
Основне призначення ППФП це сприяння цілеспрямованому розвитку і  підтримці на високому продуктивному рівні необхідних,  для конкретної професійнї діяльності, певних  фізичних і психічних якостей людини, а також формування  функціональної стійкості організму до специфічних умов обраної діяльності і вироблення необхідних прикладних рухових вмінь і навичок, переважно необхідних відповідно до особливих зовнішніх умов праці [4, с. 28].
Будучи спеціалізованим видом підготовки, ППФП повинна адаптувати і готувати майбутнього фахівця не взагалі до праці, а до конкретного вибраного виду трудової діяльності,  забезпечувати фізичну і психофізичну готовність до виконання певних видів виробничих операцій, характерних для представників окремих професійних  спеціальностей і спеціалізацій. Тому завдання, що стоять перед професійно-прикладною фізичною підготовкою у ВНЗ можна назвати специфічними і їх спрямованість повинна визначатися умовами та вимогами конкретної професії.
Багаточисельні дослідження дозволяють стверджувати, що засоби  фізичного виховання широко використовуються для формування професійно важливих якостей у фахівців самого різного профілю та надають позитивну дію на розвиток рухових і морально-вольових якостей майбутніх фахівців в умовах ВНЗ. Так, в процесі  занять ППФП досягається подвійний ефект:  поряд із специфічним тренувальним ефектом паралельно відбувається загальне зміцнення організму і здоров'я студентів, підвищується рівень їх всебічного фізичного розвитку. Повноцінне виховання фізичних здібностей, психофізичних якостей і систематичне збагачення фонду рухових вмінь і навичок гарантують загальні передумови продуктивності у подальшій професійній діяльності.
Основний засіб фізичної культури - фізичні вправи. Існує фізіологічна класифікація вправ, у якій вся багатообразна м'язова діяльність об'єднана в окремі групи вправ по фізіологічних ознаках. Відмічено, наприклад, що фізичне тренування шляхом удосконалення фізіологічних механізмів підвищує стійкість до перегрівання, переохолодження, гіпоксії, дії деяких токсичних речовин, знижує захворюваність і підвищує працездатність. Тому цілеспрямованим підбором спеціальних вправ, вибором видів спорту, спортивних ігор можна акцентовано впливати на людину, сприяючи формуванню конкретних фізичний і психічних якостей і властивостей особистості, що визначають успішність професійної діяльності. Є також велика група фізичних вправ, особливість яких у нестандартності умов їх виконання, у змінності ситуації, що вимагає миттєвої рухової реакції, наприклад, єдиноборства, спортивні ігри.
Так, у спрортивних іграх, за рахунок моделювання ігрових і спортивних ситуацій відбувається  відтворення різних життєвих обставин, що виникають  в ході виробничих стосунків у робочому колективі. В процесі систематичних навчально-тренувальних занять шляхом подолання труднощів, стомлення і небажання виконувати якісь вправи, студенти виробляють упевненість у собі і своїх силах, виховують силу волі, самодисципліну,  наполегливість. Ефект від моделювання ситуацій досягається за рахунок формування стійкої моделі поведінки, в дотриманні і прийнятті  встановлених норм і правил поведінки в колективі, таких як, пошана гравців своєї команди і суперників, відчуття колективізму, відчуття відповідальності, самодисципліна, працьовитість, витримка і ці ж якості трансформуються у професійній діяльності і соціальному житті [3, с. 119].
Крім того, дві великі групи фізичних вправ поділяються на вправи циклічного характеру, тобто, ходьба, біг, плавання, веслування, пересування на ковзанах, лижах, велосипеді і тому подібне, і вправи ациклічного характеру, такі як, стрибки, метання, гімнастичні і акробатичні елементи і тому подібне.
Хороший ефект на заняттях ППФП дають вправи прикладної спрямованості, види спорту строго прикладної спрямованості і види спорту, що збагачують і доповнюють ППФП.
До засобів фізичної культури відносяться не лише фізичні вправи, але і оздоровчі сили природи (сонце, повітря і вода), гігієнічні чинники (режим праці, сну, харчування, санітарно-гігієнічні умови). Використання оздоровчих сил природи сприяє зміцненню і активізації захисних сил організму, стимулює обмін речовин і діяльність фізіологічних систем і окремих органів.
При формуванні прикладних вмінь і навичок, необхідних для професійної діяльності можна без зусиль виробити міцну навичку, якщо на заняттях ППФП регулярно проводити спеціальні тренування з поступовим ускладненням завдання, таким чином вирішуючи задачу професійної підготовки майбутніх фахівців. Відомо, що у людей, які систематично і активно займаються фізичними вправами, підвищується психічна, розумова і емоційна стійкість при виконанні напруженої розумової або фізичної діяльності.
Отже, завдяки засобам фізичного виховання можливе цілеспрямоване формування і розвиток прикладних якостей в процесі фізичного виховання до професійної діяльності, що в свою чергу надає надалі можливість отримати висококваліфікованого фахівця залізничної галузі.
 
Література:
1.Бондаренко І. Г. Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки у фізичному вихованні студентів-екологів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / І. Г. Бондаренко; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. – Д., 2009. – 20 с.
2.Виленский М. Я. Физическая культура в профессионально-ценностных ориентациях студентов и процесс их формирования: методология и теория / М. Я. Виленский // Теория и практика физ. культуры. – 1991. – № 11. – С. 27–30.
3.Раевский Р. Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических вузов : Учеб. пособие / Р. Т. Раевский – М.: Высш. шк., – 1985. – 136 с.
4.Трефилов В. А. Формирование физической готовности выпускников вуза к профессиональной деятельности / В. А. Трефилов, А. В. Дубровский // Теория и практика физ. культуры. – 2002. – N 7. – С. 49–50.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (19.01.2014)
Просмотров: 681 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]