Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 21.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОЇ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ ДЛЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (фрагмент уроку «Мій будинок. Моя квартира»)
 
Автори:
Витрикуш Божена, викладач кафедри практики англійської мови ДДПУ ім. І. Франка
 
Сеньків Ольга, викладач кафедри практики англійської мови ДДПУ ім. І. Франка
 
Постановка проблеми. В останні роки використання інтернет-мережі здобуває велику популярність серед учителів іноземної мови. І тут немає нічого дивного, оскільки інтернет сприяє підвищенню якості навчання, активізує зацікавленість учнів до пізнавальної і творчої діяльності, формує стійку мотивацію до навчальної діяльності [3], значно розширює та збагачує навчальний матеріал та можливості його застосування. Це зумовлено рядом причин, котрі говорять на користь впровадження інтернет-технологій у навчання іноземної мови. Серед них слід виокремити такі: 1)доступність автентичних матеріалів; 2)комунікативні можливості у середині мережі; 3)мультимедійні можливості і 4)нелінійна(гіпермедійна) структура інформації. Найбільш значущою є звичайно зручність у доступі і отриманні великої кількості автентичного матеріалу у вивченні та навчанні мови [3]. Усі перераховані переваги служать для розкриття дидактичних цілей навчання: включення матеріалів мережі у зміст уроку; самоосвіти та самовдосконалення як учня так і педагога(самостійний пошук інформації та удосконалення знань, умінь та навичок). Дані цілі об’єднані єдиною метою навчання іноземної мови формування комунікативної компетенції. Оскільки у зв’язку з пануючим комунікативним підходом навчання іноземної мови головною метою навчання мови є насамперед опанування усного мовлення. Це передбачає уміння висловлювати власні думки, а також розуміти мовлення співрозмовника.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема дослідження ефективності застосування інтернет-технологій під час навчання іноземної мови перебуває у полі зору як закордонних так і український вчених. Серед них слід виділити такі імена як: Mark Warschauer [5], Heidi Shetzer [5], Christine Meloni [5], Christina Gitsaki [2], Richard P. Taylor [2], Beverley E. Crane [1], О. Тарнопольський [10], Л .Горелова [6], О. Климова [8], Г. Чередніченко [8], Л. Кравчук [9] та ін.
Виклад основного матеріалу. Проблема навчання учнів молодшого шкільного віку усного іноземного мовлення є першочерговою. Так як завдяки опануванню нової лексики іноземної мови учні можуть розвинути навики висловлювати власні думки та спілкування як у діалогічному так і монологічному мовленні.
Метою даної статті є вивчення ефективності застосування онлайн-ресурсів під час презентації нової іншомовної лексики та розвитку навчання усного іншомовного мовлення учнів молодшого шкільного віку.
Для презентації іншомовної лексики та формування навичок монологічного мовлення на уроках іноземної мови у молодших школярів необхідні відповідні ефективні прийоми і засоби навчання. Вважаємо доцільним використання інтернет-ресурсів, як одного із продуктивних засобів навчання. Так як інтернет-ресурси служать засобом наочності, що поєднує у собі як відео так і аудіо-візуалізацію. Погоджуємось із думкою Іванишиної В., що зорова наочність «відіграє роль емоційного збудника словесної діяльності учнів іноземною мовою, допомагаючи їм шляхом створення конкретних образів усунути труднощі оформлення своєї думки цією мовою» [7]. Використання інтернет-ресурсів як засобу навчання іноземної мови реалізує декілька цілей навчального процесу: оволодіння знаннями, вміннями, навичками та водночас служить розвиткові інтелектуальної, емоційно-вольової та діяльнісної сфери особистості [2]. Отож грамотне використання інтернет-ресурсів у процесі навчання забезпечує активізацію уваги учнів, розширює можливості уяви, розвиває пам'ять, підсилює емоції та бажання спілкуватись, сприяє оволодіння мовою. Вони служать ефективними засоби подання навчального матеріалу так і засобом контролю знань. Слід зазначити, що використання на уроці інтернет-мережі передбачає перш за все роботу із навчальними та інформаційними сайтами. Сучасний інтернет простір містить безліч сайтів, які є ефективними під час презентації нової лексики з окремих тем. Наприклад, для вивчення і навчання англійської мови найбільш популярними є: http://www.britishcouncil.org/, http://www.englishclub.com/, http://www.iearn.org/, http://www.learn-english-online.org/, http://www.usingenglish.com/ та ін. У свою чергу для розвитку усного діалогічного мовлення ефективними є проведення спільних уроків-телемостів з іншими навчальними закладами,безпосереднє спілкування з носіями мови через відео-дзвінки та конференц-дзвінки за допомогою програмних забезпечень, наприклад Skype.
Розглянемо ж використання онлайн-ресурсів та реалізацію усіх наведених вище цілей на прикладі фрагменту уроку за темою "My House. My Flat” (для учнів 3 класу).
I.  Формування лексичних навичок за темою "My House. My Flat.
T: Let’s have a look at the house. Listen and repeat after the speaker.
Ознайомитися з лексичним матеріалом до теми можна за посиланням http://www.learningchocolate.com/content/rooms-house
Цілі: ознайомити учнів з новою лексикою, практикувати навички аудіювання, сприяти розвиткові памяті та мовної здогадки, розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення.
II.    Закріплення нового лексичного матеріалу
T: Let’s look at the pictures again and do the match up tasks.
Ознайомитися з лексичним матеріалом до теми можна за посиланням http://www.learningchocolate.com/content/rooms-house (завдання Fill in).
III.   А) Розвиток навичок аудіювання
T: Let’s listen to the song about houses and practice singing it together.
Ознайомитися з матеріалом для практикування навичок аудіювання можна за посиланням: http://www.youtube.com/watch?v=lUkTW0pBg2U&feature=related
Б) Розвиток умінь монологічного мовлення
1)   T: Describe the house or apartment where you are now living.
How many rooms does it have? How big is it? How many people live there?
2)   T: Draw a floor plan of your house. Name and describe each room ( big, small, large, …)
 
IV. Формування лексичних навичок за темою "My Room”
T: Julia has invited us into her room. Let’s look inside. ( repeat after the speaker )
Ознайомитися з лексичним матеріалом до теми можна за посиланням http://www.learningchocolate.com/content/rooms-house (завдання Dictation)
V. Закріплення нового лексичного матеріалу
T: Let’s look at the pictures again and do the match up tasks.
Ознайомитися з лексичним матеріалом до теми можна за посиланням http://www.learningchocolate.com/content/rooms-house (завдання Match up 1, 2, 3)
VI. Розвиток вмінь монологічного мовлення
T: Choose your favourite foom and tell where furniture, appliances, and other things are located. (Вчитель звертає увагу на вживання зворотів there is/ are та прийменників місця).
Висновки. Отже, можна стверджувати, що використання інтернет-ресурсів на уроках іноземної мови – це ефективний засіб навчання школярів молодшого шкільного віку. Вони дають можливість розширити навчальний процес, удосконалити та урізноманітнити його. Вірне використання інтернет-технологій у процесі навчання з однієї сторони забезпечує активізацію уваги учнів, розширює можливості уяви, розвиває пам'ять, підсилює емоції, бажання спілкування, а з іншої задовольняє природню цікавість учнів до пошуку інформації та роботі в мережі. Тим самим вчитель має можливість забезпечити умови для ефективного вивчення іноземної мови.
 
Список використаних джерел:
1.    Beverley E. Crane Teaching with the Internet / Beverley E. Crane. - Neal-Schuman Publishers, 2000 – 381p.
2.    Christina Gitsaki Internet English / Christina Gitsaki, Richard P. Taylor. - Oxford University Press, 2000 – 104p.
3.    Klaus Brandl. Integrating Internet-based Reading materials into the foreign language curriculum: from teacher to student centered approaches / Klaus Brandl // Language Learning & Technology. - 2002. - N 3, volume 6.- p. 87-107. [Електронний ресурс]. URL: http://reference.kfupm.edu.sa/content/i/n/integrating_internet_based_reading_mater_77020.pdf
4.    Learning Chocolate. Vocabulary Learning Platform, 2012[Електронний ресурс]. URL: http://www.learningchocolate.com/content/house-0
5.    Mark Warschauer Internet for English Teaching / Mark Warschauer, Heidi Shetzer, Christine Foster Meloni. Virginia. TESOL, 2000. – 178 p.
6.    Горелова, Л. М. Використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземної мови для підвищення соціокультурної компетенції студентів / Л. М. Горелова // Наукові праці : наук.- метод. журн. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2003. – Т. 25, Вип. 12 : Сер. Педагогічні науки. С.144-148.
7.    Іванишина В. Психологічні передумови використання засобів зорової наочності для формування лексичних навичок монологічного мовлення на уроках англійської мови у початковій загальноосвітній школі / В. Іванишина // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки. Випуск 85. Чернігів, 2011.­ http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2011_85/Ivanysh.pdf
8.    Климова О. Використання фахових англомовних інтернет-ресурсів як засобу навчання іноземній мові у немовному закладі / О. Климова, Г. Чередніченко // Нова пед. думка : наук.-метод. журн. - 2012. - № 1, ч. 1(Матеріали Х Міжнародної науково-методичної конференції "Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань"). - С. 244-246.
9.    Кравчук Л.В. Використання інтернет-ресурсів у викладанні іноземної мови /Л.В. Кравчук // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. ­№ 12 (223), Ч. І. Луганськ, 2011. С.35-44.
10.  Тарнопольський О. Використання інтернет-технологій у навчанні англійської мови для професійного спілкування студентів немовних спеціальностей / О. Тарнопольський // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка . — 2010. — N 53. С. 47-51.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Иван155 (18.03.2014)
Просмотров: 705 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 4.5/2
Всего комментариев: 2
2  
Честно говоря, в статье мало говорится именно о лексике. Как именно предполагается презентовать лексику, используя он-лайн ресурсы? Сколько времени предполагается отводить на ознакомление с лексическими единицами, на их закрепление, на аудирование? Будет ли всё это происходить на одном уроке? Всё время сидеть перед включенным монитором младшим школьникам нельзя.

1  
Повністю згідна з тим, що вчителі молодших класів повинні використовувати онлайн-ресурси для презентації іншомовної лексики. Тим самим використовується принцип наочності, який допомгає учням цього віку сприймати інформацію та засвоювати її. Лише після повного засвоєння лексики учні можуть використовувати її в усному та писемному мовленні.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]