Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 21.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования
Про підготовку майбутнього вчителя фізичної культури до  використання ідей артпедагогіки в професійній діяльності
 
Автор: Ніжевська Тетяна Вікторівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
 
У зв’язку із загостренням проблеми здоров’я учнівської молоді виникає актуальна потреба в пошуку й реалізації вчителями фізичної культури нових підходів до забезпечення  його збереження та зміцнення. Адже шкільна практика, в якій досягнення учнів на заняттях з фізичної культури оцінюються через специфічні показники їхньої спортивно-фізичної підготовленості, вже вичерпала себе та не сприяє вирішенню поставлених перед загальноосвітнім  закладом завдань.
Фахівці (В. Бальсевич, Ю. Васьков, М. Віленський, Л. Лубишева, Л. Сущенко та інші) у галузі фізичної культури вважають, що однією з причин низької ефективності процесу фізичного виховання молоді є відсутність творчого підходу до його здійснення, недооцінка гуманістичного потенціалу фізичної культури, яка тісно пов’язана з усіма складниками здоров’я: фізичним, психічним, духовним і соціальним.
У цьому плані значні педагогічні  резерви має забезпечення інтеграції традиційних для формування фізичної культури школярів засобів із засобами різних видів мистецтва. Проте, як з’ясовано, в науковій літературі висвітлено тільки окремі аспекти використання ідей артпедагогіки у процесі фізичного розвитку учнів. Зокрема, в публікаціях визначено деякі питання застосування в  цьому процесі елементів таких видів мистецтва, як зображувального й театрального мистецтва (М. Боголюбов, Н. Єфіменко та ін.), хореографії (Н. Бєлова, В. Бойкова, Р. Терехіна та ін.), літератури (М. Бахтін, Є. Квятковський та ін.), музики (І. Абсолямова, М. Бурцева, Р. Варшавська та ін.) тощо. Крім того, встановлено, що в існуючій системі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури не передбачено оволодіння ними основами артпедагогіки.
Як вважає Є. Таранова, артпедагогіка являє собою оригінальну педагогічну технологію, що створилась на межі педагогіки, мистецтва й арттерапії. Ця технологія спрямована на забезпечення комплексного впливу, який відбувається на основі залучення людини до різних видів творчої діяльності, що спонукає її  відображати свої внутрішні психологічні проблеми у візуальній формі. Водночас авторка зазначає, що сферу використання артпедагогіки не можна обмежувати тільки сферою лікування й реабілітації, адже звуження її педагогічних можливостей не дозволяє повноцінно використовувати її потенціал [1].
Аналогічні ідеї висловлює Н. Шумакова. Пояснюючи різницю між арттерапією й артпедагогікою, дослідниця відзначає, що функції арттерапії обмежуються лікувальним впливом мистецтва на організм людини. Серед цих функцій авторка визначає  такі: катарсистична; регулятивна; комунікативно-рефлексивна.
Дослідниця констатує, що ці функції значною мірою притаманні й артпедагогіці. Проте, на відміну від арттерапії, артпедагогіка реалізує й інші важливі функції, а саме: культурологічну, що забезпечує зв’язок людини зі світом культури, її цінностей, її розвиток на основі опанування художньої культури; навчальну – спрямована на набуття нових знань і вмінь засобами мистецтва; розвивальну – забезпечує особистісний розвиток дитини; виховну – передбачає виховання бажаних морально-естетичних якостей  особистості, що сприяє її соціокультурній адаптації [3, с. 126-127].
Отже, артпедагогіка вивчає сутність, закономірності, методи й форми організації педагогічного процесу на основі використання різноманітних видів мистецтва як фактору й засобу навчання, виховання та розвитку особистості учня, реалізації його фізичних, духовних і  творчих здібностей.
Безумовно, засоби артпедагогіки можна успішно використовувати у реалізації різних напрямів виховної роботи. За висновками фахівців, на сьогодні однією з нагальних завдань для школи є активне впровадження теоретичних і практичних доробок артпедагогіки у процес розвитку фізичної культури школярів.
За Н. Шумаковою, артпедагогіка в галузі фізичної культури являє собою  гуманістичну систему освіти, яка розроблена на основі інтеграції засобів фізичної культури та мистецтва, що здійснює комплексний вплив на емоційно-ціннісну, духовну й фізичну складові особистості учня, розвиваючи його засобами творчої, естетично-художньої й навчально-пізнавальної діяльності [2].
Ураховуючи значні педагогічні можливості застосування ідей артпедагогіки в професійній діяльності вчителів фізичної культури, важливо забезпечувати формування в них готовності до такої роботи ще під час навчання їх у вищому навчальному педагогічному закладі. У процесі проведення дослідження було  сформульовано припущення, що ефективність підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до використання ідей артпедагогіки в професійній діяльності підвищиться за таких педагогічних умов: 1) забезпечення оволодіння студентами знаннями про суть, роль, функції артпедагогіки, можливості та шляхи використання її основних ідей в майбутній педагогічній діяльності; 2) набуття майбутніми вчителями фізичної культури досвіду використання цих ідей у процесі залучення до квазіпрофесійної діяльності та проходження педагогічної практики у школі. У подальшому дослідженні передбачається перевірити правильність цієї гіпотези на практиці.
 
Література:
1.Таранова Е.В. Артпедагогический практикум по работе с дошкольниками : игры, упражнения, занятия / Е. В. Таранова. – Ставропольсервисшкола, 2003. – 96 с.
2.Шумакова Н. Ю. Развитие творческих способностей у студентов в артпедагогической системе физкультурного образования   / Н. Ю. Шумакова // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 5. – С. 7-8.
3.Шумакова Н. Ю. Артпедагогика как гуманистическая система образования учащихся в области физической культуры :  дис. … докт. пед. наук / Н. Ю. Шумакова. – М., 2007.    297 с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (22.01.2013)
Просмотров: 557 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Исследования, направленные на повышение интереса к урокам физической культуры, являются актуальными и необходимыми. Использование идей артпедагогики в деятельности учителя физкультуры демонстрирует желание идти в ногу со временем, рассматривая физическую культуру как обязательную составляющую гармоничного развития личности. В последующих статьях целесообразно будет раскрыть конкретные методы и приемы артпедагогики, которые может использовать учитель на уроках.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]