Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)
Мультимедійна презентація як засіб інтенсифікації навчання іноземних мов в технічних навчальних закладах
 
Автор: Корницька Юлія Анатоліївна, старший викладач, кандидат педагогічних наук, Національний технічний університет України «КПІ»
 
Орієнтація вузівського курсу на досягнення студентами технічного профілю загальноєвропейського рівня володіння іноземною мовою вимагає вирішення цілого ряду питань, що стосуються оптимальної організації процесу навчання згідно сучасних вимог та реальних умов викладання. Обмежена кількість практичних занять та високі європейські стандарти актуалізують необхідність постійного пошуку методів та засобів викладання, що підвищать ефективність представлення навчальної інформації, її засвоєння та переходу в сферу практичного досвіду майбутніх фахівців, а також інформативність та інтенсивність навчального процесу. Одним з способів вирішення даної задачі є застосування методів навчання на основі інформаційних технологій.
Ефективність застосування електронних навчальних ресурсів для вирішення різноманітних педагогічних завдань (розширення можливостей наочного представлення матеріалу, індивідуалізація та диференціація навчальної діяльності студентів залежно від рівня підготовки, забезпечення самостійної пізнавальної діяльності студентів, реалізація навчальної комунікації, забезпечення інтенсифікації навчального процесу) відзначається багатьма науковцями в  дослідженнях з питань застосування комп’ютера в системі засобів навчання (Б. С. Гершунский, Є. І. Машбиц, В. М. Монахов, О. В. Петров, І. В. Роберт), роботах присвячених аналізу електронних ресурсів в навчанні (В. В. Гузєєв, Є. В. Данильчук) та дослідженнях присвячених систематизації дидактичних характеристик та особливостей застосування інформаційних технологій в процесі викладання (Н. С. Анісімова, Л.М. Бобровська, В. М. Монахов, А. В. Осин, О. Ю. Уваров).
Однак, як визначають дослідники та педагоги-практики (А.Ю.Уваров, Н.Х. Розов та ін.) існуюча об’єктивна необхідність використання електронних навчальних ресурсів для ефективної організації навчального процесу поєднується з обмеженими можливостями застосування готових продуктів. Незважаючи на насиченість ринку електронними навчальними комплексами відзначають ряд недоліків характерних цим комплексам: «безадресність» (відсутній особистісно-орієнтований підхід); усередненість (не враховуються індивідуальні педагогічні умови навчального закладу); форма подачі матеріалу, що виключає можливість пошуку та аналізу інформації (на відміну від традиційних підручників та довідників); завеликий масив інформації; відсутність принципу наступності в подачі матеріалу. Також слід відзначити, що більшість готових програмних продуктів призначено для самостійної роботи студентів і не орієнтовані на  традиційну аудиторну систему навчання. Окрім цього,  вони не надають можливості розвитку та реалізації  методичних ідей власне самого викладача. Саме ці фактори актуалізують необхідність у створенні викладачами власних електронних ресурсів, що дозволили б реалізовувати педагогічні цілі у відповідності з індивідуальними методичними особливостями.
Мультимедійна презентація є одним з найпростіших та зручних програмних засобів, що надає можливість в умовах аудиторної роботи найбільш ефективно реалізовувати пояснювально-ілюстративний метод, що є одним з основних методів викладання нового матеріалу.  Завдяки поєднанню графіки, відео, аудіо, анімації та тексту мультимедіа є потужним навчальним засобом, оскільки синхронний вплив на слух та зір значно збільшує об’єм та ступінь засвоєння інформації за певну одиницю часу [3, 14].
Однак, не варто використовувати мультимедійну презентацію утилітарно, лише для демонстрації тексту та графічних об’єктів. Як зазначає І.В. Роберт, для максимально ефективної реалізації мультимедіа в навчальному процесі необхідний перехід від пасивного «споживання» інформації до активного її опрацювання в процесі навчання. Традиційну методичну пасивність необхідно замінити методичної активністю, що забезпечить реалізацію різних видів навчальної діяльності [1, 120]. Для приорітетного застосування мультимедійної презентації як інструменту підтримки при подачі матеріалу необхідно застосовувати новий підхід до її створення та застосування, що забезпечить інтерактивний режим за умов якого методичні ідеї, прийоми та стиль викладання закладаються в презентацію ще на етапі її створення.  Такий підхід надає можливість в повній мірі реалізувати не лише необхідну наочність, але й елементи управління навчальним процесом [2, 130].
Процес створення мультимедійної презентації має забезпечити створення презентації, що відповідає системі психолого-педагогічних, технічних, технологічних, естетичних та ергономічних вимог.
Всі вимоги можна умовно поділити на дві групи – інваріантні та специфічні. До інваріантних дидактичних вимог відносять: научність, наочність, системність, проблемність, доступність, реалізація діяльнісного підходу (А. В. Осін, М. Л. Рисін, Н. С. Анісімова, А. Ю. Уваров, В. М. Монахов). До специфічних вимог відносять: адаптивність, інтерактивність, цілісність (О. Ф. Бриксіна, Д. Ш. Матрос, Н. А. Хартулярі). Інваріантні методичні вимоги передбачають врахування особливостей конкретної дисципліни, специфіку понятійного апарату, особливостей дослідження закономірностей та можливості реалізувати сучасні методи обробки інформації (Б. С. Гершунский, К. К. Колін, І. В. Роберт). До інваріантних психологічних вимог відносять відповідність не лише вербально-логічному, але й сенсорно-перцептивному рівню когнітивного процесу, а також орієнтованість на тезаурус, лінгвістичну композицію та специфіку підготовки студентів ((Г. М. Нурмухамедов, Н. Г. Семенова, Н. П. Петрова).
Візуальне оформлення презентації має безпосередній вплив на мотивацію, швидкість сприйняття та ряд інших важливих показників. Специфічними вимогами до мультимедійних презентацій є врахування фізіологічних особливостей сприйняття (Р. Арнхейм, Л. Х. Зайнутдинова, Н. А. Рєзник).
Технічні та технологічні вимоги відносять до специфічних з огляду на широке розмаїття апаратних та програмних засобів
Інваріантною ергономічною вимогою є  забезпечення гуманного ставлення, організації дружнього інтерфейсу, забезпечення можливості використання підказок та методичних вказівок (Я. А. Ваграменко, О. С. Полат).
Ефективність мультимедійної презентації визначають можливістю скорочення часу навчання на 30 %, або збільшення обсягу нової інформації на 30 % без втирати якості навчання. Якщо аналогічні показники не перевищують 10% мультимедійний продукт не є доцільним для використання в навчальному процесі [4, 17].
 
Література:
1. Андресен, Бент. Б. Мультимедиа в образовании: специализированный учеб. курс: [пер. с англ] / Бент. Б. Андерсен, Катя Ван Ден Бринк. – 2 - е изд. ; испр. и доп. – М.: Дрофа, 2007, 224 с.
2. Бобровская, Л.Н. Система требований к учебным компьютерным презентациям как средству обучения информатике в средней школе / Л.Н.  Бобровская, Т.К. Смыковская, Е.А. Сапрыкина // Вестн. Волгогр. акад. МВД России: науч.-метод. журн. — 2008. — № 1 (6). — С. 129—131.
3. Бордовский, Г.А. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном процессе: Научно-методические материалы / Г.А. Бордовский, И.Б. Готская, С.П. Ильина, В.И. Снегурова —  СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007, 31 с.
4. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования / И. В. Роберт М.: ИИО РАО, 2010. 140с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (19.01.2013)
Просмотров: 530 | Рейтинг: 5.0/4
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]