Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Административное право и процесс; финансовое право; информационное право

Сутність і зміст судової адміністративної юрисдикції у системі юрисдикційної діяльності суб’єктів захисту права інтелектуальної власності

Автор: Трояновська Т.М., суддя Нововодолазького районного суду Харківської області

 

Судова адміністративна юрисдикція розуміється в юридичній літературі як компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ [1, с. 9]. Це розуміння узгоджується із загальним визначенням юрисдикції як компетенції судових органів щодо розгляду певних справ, коло справ, які конкретний суд має розглядати та вирішувати [2, с. 360]. Слід відмітити, що на сьогоднішній день мають місце окремі дослідження, що визначають поняття адміністративної юрисдикції по відношенню до певних сфер правовідносин. Так, І.С. Кравченко у своєму дисертаційному дослідженні «Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ у  сфері захисту права інтелектуальної власності» (2010 р.) надає поняття адміністративної юрисдикції у сфері захисту права інтелектуальної власності, під якою вона розуміє сукупність повноважень компетентних органів (посадових осіб) щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності, а також щодо застосування санкцій до осіб, винних у вчиненні такого виду правопорушень [3, с. 7]. Слід звернути увагу на суперечність такого визначення адміністративної юрисдикції зазначеним вище, які до цього поняття включають не тільки повноваження щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення, але й повноваження щодо розгляду будь-якої справи, що може бути розглянута судами, зокрема адміністративними. Уявляється, що формулювання такого дещо «звуженого» визначення є наслідком напрямку дисертаційного дослідження. Хоча, з іншого боку, заслуговує на підтримку той факт, що вказана дослідниця визначає адміністративну юрисдикцію у сфері захисту права інтелектуальної власності саме через поняття «сукупність повноважень», що узгоджується із загальними визначеннями адміністративної юрисдикції.

Значення діяльності органів судової адміністративної юрисдикції у системі юрисдикційної діяльності суб’єктів захисту права інтелектуальної власності зумовлене завданням судового контролю за діяльністю виконавчої влади, що визначається у юридичній літературі як захист прав громадян та організацій від зловживань з боку влади. Такий судовий контроль полягає у вирішенні судом спорів, які виникають у сфері реалізації виконавчої влади та місцевого самоврядування [4, с. 9].

Достатньо чітко значення діяльності органів адміністративної судової юрисдикції осіб виразив О.М. Пасенюк ще у 2007 році у навчальному посібнику «Адміністративна юстиція України». На його думку, визначенню України саме як правової держави відповідає таке формулювання адміністративної юрисдикції, за яким вона розумілась би як повноваження судів щодо розгляду індивідуальних адміністративних справ в порядку адміністративного судочинства, і лише як виняток допускається наявність повноважень щодо розгляду таких справ у несудових органів, зокрема органів виконавчої влади. Як зазначає вчений, адміністративно-судова юрисдикція, здійснювана у рамках адміністративного судочинства, повинна складати основу, серцевину усієї адміністративно-юрисдикційної діяльності [5, с. 22-23].

Місце та значення діяльності адміністративних судів серед діяльності інших органів у сфері захисту прав інтелектуальної власності добре розкривається також через ознаки правосуддя. Так, П.В. Вовк, досліджуючи питання місця адміністративного судочинства серед інших форм захисту прав, свобод та інтересів громадян, виокремлює головні ознаки, які відрізняють правосуддя від позасудової діяльності – здійснення тільки судом, призначенням є вирішення спору про право, врегулювання процедур відправлення процесуальним законодавством, результатом є судове рішення, що приймається іменем (ім’ям) України і є обов’язковим на всій території України [6, с. 40-41].

Отже, сутність і зміст судової адміністративної юрисдикції у системі юрисдикційної діяльності суб’єктів захисту прав фізичних та юридичних осіб може бути загалом виражено через завдання адміністративного судочинства, що сформульоване у ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV (далі - КАС України), яким визначено захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ [7].

У сфері захисту прав інтелектуальної власності таке значення адміністративних судів зберігає свою актуальність. Разом із тим, доцільним уявляється звернути увагу на наступне. На сьогоднішній день судова практика свідчить, що окремі рішення суб’єктів владних повноважень у сфері інтелектуальної власності фактично можуть бути оскаржені до господарських судів. Зазначене стосується позовів про визнання охоронних документів (патентів, свідоцтв) недійсними. Мають місце роз’яснення вищих судових інстанцій, зокрема Вищого господарського суду України, а також Верховного Суду України про те, що такі спори відносяться саме до юрисдикції вказаних судів (п. 1.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. № 12; п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 04.06.2010 р. № 5) [8; 9]. Причому в окремих випадках самими цими інстанціями визнається, що стороною в такій справі є суб’єкт владних повноважень (п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 04.06.2010 р. № 5). З іншого боку, зустрічаються непоодинокі випадки розгляду таких справ і адміністративними судами [10; 11; 12]. Отже, можна казати про наявність фактичної конкуренції судових юрисдикцій у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

Таким чином, можливим є стверджувати, що сутність та зміст судової адміністративної юрисдикції у системі юрисдикційної діяльності суб’єктів захисту права інтелектуальної власності полягає у наданні суб’єктам прав інтелектуальної власності захисту від порушень їх прав рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єктів владних повноважень. Разом із тим, в окремих випадках вказані функції перебирають на себе судові органи господарської юрисдикції. З метою забезпечення єдності судової практики така суперечність має бути усунута якнайшвидше.

 

Література:

 1. Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні: навч. посіб. / Кузьменко О. В. — К.: Атіка, 2007. —  156 с.
 2. Сучасна правова енциклопедія / О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко [та ін.]; ред. О.В.Зайчук.— К.: Юрінком Інтер, 2010. — 384 с.
 3. Кравченко І.С. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ у сфері захисту права інтелектуальної власності: ареф. дис. к.ю.н. ... 12.00.07 / Кравченко Ірина Сергіївна; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. — 2010. — 20 с.
 4. Коліушко І. Б. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / [авт.-упоряд. І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда]. — К.: Факт, 2003. — 146 с.
 5. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / ред. О. М. Пасенюк. — К.: Істина, 2007. — 608 с.
 6. Вовк П. В. Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративних судах першої інстанції: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Вовк Павло В’ячеславович; Одеська національна юридична академія. — Одеса,  2009. — 202 с.
 7. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV: за станом на 09 квіт. 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2005. — № 32 (26.08.2005). — Ст. 1918 (із змінами).
 8. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12: за станом на 17 груд. 2013 р. // Юридичний вісник України. — 2012. — 11. — № 46 (із змінами).
 9. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. — 2010. — 00. — № 6.
 10. Про реєстрацію знака для товарів і послуг: постанова Окружного  адміністративного суду м. Києва від 05.04.2011 р. № 2а-2687/11/2670 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу до док.: система інформаційно-правового забезпечення «Ліга-Закон» станом на 27.06.2014 р.
 11. Про відмову у скасуванні рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень та у зобов’язанні його до вчинення певних дій: постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.04.2013 р. № 2а-6153/11/2670 [Електронний ресурс] // Веб-сайт «Єдиний державний реєстр судових рішень». — Режим доступу до док.:

httpwwwreyestrcourtgovuaReview

 1. Про відмову у скасуванні рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень та у зобов’язанні його до вчинення певних дій: постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 04.09.2013 р. № 826/12342/13-а [Електронний ресурс] // Веб-сайт «Єдиний державний реєстр судових рішень». — Режим доступу до док.:

httpwwwreyestrcourtgovuaReview

Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (20.07.2014)
Просмотров: 675 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Стоит отметить, что существует проблема защиты интеллектуальной собственности при спорах между частными предпринимателями. Часто встречается, когда сам изобретатель и использует свою модель, имея статус ЧП, а его права изобретателя нарушаются так же другим ЧП. В данном случае, по факту, приходится обращаться к хозяйственному суду, что стоит в раз дороже (судебный сбор).

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]