Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Среда, 23.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Общее языкознание
Реалізація концепту ВІЙНА у фразеологічних системах англійської та української мов
 
Автор: Гришанова Христина Сергіївна, студентка-магістр Запорізького національного університету
 
У сучасних лінгвістичних дослідженнях значна увага приділяється поняттю «концепт» [1; 2; 3], його репрезентаціям у національних мовних картинах світу [2; 10], типології концептів [1; 9], зв’язку метафори та концепту [5; 10], а також особливостям текстового втілення концептів у художньому і публіцистичному дискурсах [2; 10].
Концепт – ідеальна, абстрактна одиниця, якою людина оперує у процесі мислення. Концепт відображає отримані знання, досвід, результати всієї діяльності людини та результати пізнання людиною оточуючого світу у вигляді одиниць знання [2, 23-24]. Людина закріплює за створеною мовною формою певне значення, наділяючи мовний знак властивістю співвідноситися з існуючими в свідомості носіїв мови чуттєвими формами відображення відповідних предметів і явищ, що сприяє завершенню формування понять, а потім і концептів. На думку російського науковця, А. Соколова продукти свідомості та мислення людини (концепти) за певних умов можуть відокремлюватися від процесу, що створив їх, існувати не лише в голові індивіда, але і поза нею, тобто вербалізуватися за допомогою мови [1, 29].
Існує чимала кількість методів та прийомів дослідження концептів. Вибір методів або методики дослідження концепту залежить, як вважають дослідники, від декількох факторів: по-перше, від підходу, в межах якого здійснюється вивчення концепту (психологічний, логічний, філософський, лігвокультурологічний, лінгвокогнітивний, герменевтичний, інтегративний тощо), по-друге, від структурного та змістовного типу концепту, по-третє, від мовного матеріалу, який береться до уваги дослідником як основа мовної об’єктивації концепту, по-четверте, від того, чи досліджується концепт тільки в межах мовної картини світу одного етносу або в порівняльному аспекті, коли до вивчення залучаються мовні картини світу двох або трьох етносів [6].
Розглянемо понятійний компонент концепту ВІЙНА з позитивної та негативної точок зору. Аналіз оцінних характеристик відібраних для аналізу фразеологізмів показує, що об’єктами негативної оцінки виступають дії, що позначаються такими дієслівними сполученнями: 1) здавати свої позиції без бою: to take it lying down; 2) програвати, зазнавати поразки: to meet one’s Waterloo, to lose the day, to draw a blank, to come off second - best, to fail through, to lose one’s battle, to lose ground, to hit the buffers, to fight a losing battle, to come a cropper; 3) здійснювати зраду: to be a foot in both camps / діяти на два табори, to change one’s coat, to sell the pass, to stab smb in the back; 4) виявляти боягузтво: to save one’s skin, to be in a flat spin, to take to one’s heels, to show a clear pair of heels, to turn tail, to save one’s ass, to refuse battle, to show the white feather, to lose one’s heart, to be more dead than alive; 5) дезертирувати: to cut and run; 6) загрожувати агресією: to flex one’s muscles, to hold a gun to smb’s head, to give smb both barrels, to rattle one’s saber, to keep one’s flag flying, to show one’s teeth, to be cut for blood, to be at each other’s throats; 7) сіяти ворожнечу, викликати війну: to be on the war - path / виходити на стежку війни, to sow the seeds of discontent / сіяти ворожнечу, to make the feathers fly /сваритися [7; 8].
Як в англійській, так і в українській мовах позитивно оцінюються такі характеристики: 1) хоробрість: a tough cookie / сміливець, to fight like a lion / битися як лев, to be spoiling for a fight / хоробро рватися у бій, as tough as nails / хоробрий, to fight like Kilkenny cats / хоробро боротися, to give battle / давати відсіч; 2) самопожертва: to fight to the death / битися на смерть, to fight tooth and nail / битися не на життя, а на смерть, to fight to the bitter end / боротися до кінця, до останньої краплі крові, to give one’s blood for One’s country / проливати кров за батьківщину; 3) витримка, мужність: to pull oneself together, to keep cool, to screw up one’s courage / зберігати холоднокровність, спокій перед лицем небезпеки, to bite on the bullet / мужньо терпіти біль: пораненому давали кулю, щоб він її стискав зубами і не кричав.
В результаті проведеного відбору була виділена досить численна група фразеологізмів, що позначають характеристики людей та їх дії по відношенню до війни: 1) характеристики людей, що беруть участь в бойових діях: а tough nut to crack / людина, яку важко перемогти в бою («міцний горішок»); big guns / важливі та впливові люди («шишки»); hearts and oak / Моряки британського флоту; the old man / командир; old salt / старий морський вовк; a companion in arms / бойовий товариш; a sitting duck / легка мішень; forlorn hope / підрозділ, приречений на загибель; cannon fodder / солдати, що відправляються на вірну смерть (гарматне м’ясо); 2) характеристики людей і їх дій проти воєн: to ban all nuclear tests / заборонити всі випробування ядерної зброї; to pursue a policy of peace / проводити політику миру; peacemaker, peacekeeper / миротворець; 3 ) характеристики людей, що закликають до війни: warmongers / палії війни, war hawks / войовничо налаштовані елементи, «яструби » [8].
В англійській та українській мовах з точки зору образного змісту були виділені наступні моделі, покладені в основу уявлення досліджуваного концепту «війна»:
1) просторові конкретизатори: to be at close quarters / перебувати в безпосередній близькості з супротивником; to be in the van / бути в авангарді; to go west / загинути; to sit on the fence / зберігати нейтралітет; to be on the other side of the fence / бути в іншому таборі, дотримуватися іншої думки; to be on the front line / перебувати на лінії фронту; to be in civvy street / бути на «громадянці» (перебувати на вулиці, де всі люди в цивільному); battle line / лінія фронту, to fight one’s corner / відкрито висловлювати свою думку;
2) конкретизатори  пов’язані з фізичним сприйняттям простору людиною : to give the cold shoulder / ігнорувати; to turn the heat up on smb / посилити тиск на кого-небудь; to put on the grill – допитувати з пристрастю;
3)  конкретизатори  пов’язані з фізичними відчуттями людського тіла: hot war / відкритий військовий конфлікт; to blow hot and cold / займати подвійну позицію; to fight hand to hand / битися рука об руку; to involve blood, sweat and tears / домогтися своєї мети ціною крові, поту і сліз; more than flesh and blood can stand / більше, ніж може винести людина; to fight tooth and nail / to fight to the bitter end / битися до кінця [7; 8].
Аналіз інтерпретацій фразеологічних виразів, асоціативно пов’язаних з війною, дозволив виявити загальне і специфічне в мовній свідомості носіїв англійської та української мов. Слід зазначити, що прислів’я та приказки являють собою своєрідний вид тлумачень поняття, а саме визначення-судження про таке явище, як війна, значущим джерелом інтерпретації сучасного розуміння концепту ВІЙНА є не тільки матеріали художнього тексту, а й публіцистичного [5].
Проведений аналіз концептуальних метафор в англійській і українській мовних системах дає можливість виявити національні стереотипи, ціннісні орієнтації, а також виділити специфічні метафоричні домінанти і спільні для двох культур уявлення про війну як про соціально-політичний феномен. У цілому, фразеологічні засоби вираження концепту «війна» в обох мовах мають багато подібностей в розумінні загальнолюдських культурних цінностей. Наведені приклади свідчать про те, що в обох культурах значимими є загальнолюдські цінності, визначені норми поведінки людини у військових умовах.
 
Література:
1. Бабушкин А. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1996. – 104 с.
2. Болдырев Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов: Изд-во Тамбовского ун-та, 2000. – 123 с.
3. Воркачев С. Концепт счастья: понятийный и образный компоненты // Известия РАН. Серия лит-ры и языка – 2001. – Т.60, №6. – С. 47-58.
4. Жаботинская С. Концептуальный анализ: типы фреймов // Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. – Вип. 11. – Черкаси, 1999. – С. 12-25.
5. Миронова Н. Концепт "ВОЙОВНИЧІСТЬ” у сучасній французькій мові // Наука і сучасність. – Зб. наук. праць Нац. педаг. ун-ту ім. М.П.Драгоманова. – Т. 43. – К.: Логос, 2004. – С. 244-252.
6. Философский энциклопедический словарь / Под ред. С.Аверинцева. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 1120с.
7. Фразеологічний словник української мови / Уклад.: В.М.Білоноженко та ін. – К.: Наук. думка, 1993. – 984 с.
8. Dictionary of English Language and culture. – The United Kingdom of Great Britain, 1992. – 987 p.
9. Forrester M.A. Psychology of Language. A Critical Introduction. – New Delhi, 1996. – 170 p.
10. Lakoff G. Metaphors We Live By. – Chicago: Chicago University Press, 1980. – 230 p.
Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (19.02.2014)
Просмотров: 894 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 2
2  
Досить добре написана робота, з чисельними прикладами та класифікаціями, однак автор зовсім не зупинилася на важливому складнику сучасних публікацій – проблематиці концептуальних досліджень взагалі і концепту ВІЙНА зокрема. З тез також не зрозуміло, яку саме модель концепту досліджує автор і, у зв’язку з
цим, як фразеологізми пов’язані з обраною моделлю.

1  
Международные конвенции чаще используют словосочетание (которое мне больше нравится): театр военных действий. 
К тематике еще относится часто используемое словосочетание "natural enemy", тогда как у нас принято просто "враг" или "кровный враг". 
В целом, статья интересная, узнал много новых оборотов с английского по тематике.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]