Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Общее языкознание
Стилістичні засоби репрезентації концепту  «краса» в українських та англійських пареміях
 
Автор: Шульга Роксолана Володимирівна Уманський Державний Педагогічний Університет імені Павла Тичини
 
Для сучасної когнітивної лінгвістики важливим є вивчення мови в аспекті її взаємозвязків із культурою, звичаями і традиціями народу. Ці звязки опосередковують концепти культури як складники етносвідомості. Одним із таких складників є концепт «краса», що репрезентує уявлення про універсальну ознаку буття  красу, яку виділяють у процесі емоційно-естетичного освоєння дійсності, зумовленого емоційно-почуттєвою домінантою певної етнос відомості. Його цінність насамперед полягає в естетичній та морально-етичній значимості для кожної особистості. Тому дослідження засобів мовного вираження цього концепту є актуальним.
Краса як властивість обєктів дійсності, втілення ідей прекрасного, божественного, пов’язана з психічними функціями людини, висвітлюється як у дослідженнях зарубіжних дослідників (Г. Гегель, Й. Дапчева, О. Духачек, Е. Кант, Ф. Шлегель), так і українських (О. Мельничук, А. Приходько, І. Сахно, М. Сахно, В. Скляренко, Ю.  Степанов та ін.). Діапазон досліджуваних аспектів означеного концепту сучасними науковцями широкий, проте дослідження стилістичних засобів вираження концепту "краса" в українських та англійських пареміях не досліджувався.
Кожний текст, речення, вислів має свій стиль і, аналізуючи їх, ми знаходимо певні стилістичні засоби, які його характеризують. Ці засоби поділяються на образотворчі та виразні.
Образотворчими засобами мови називають усі види образного вживання слів, словосполучень та фонем, об'єднуючи усі види переносних найменувань загальним терміном "тропи". В більшості випадків тропи відіграють важливу, хоча і допоміжну роль у тлумаченні та інтерпретації прислів’я. Внаслідок різноманітності та багатозначності їх функцій, тропи мають свою класифікацію. Найважливішими тропами є метафора, метонімія, повтори, зіставлення, епітети та перифраз.
Виразні засоби, або фігури мовлення, не створюють образів, а підвищують   виразність   мовлення та посилюють її емоційність за допомогою  фонетико-стилістичних засобів: рими, алітерації, асонансу. Розподіл стилістичних засобів на образотворчі та виразні досить умовний, оскільки образотворчі засоби, тобто тропи, можуть виконувати також експресивну функцію, а виразні можуть брати участь у створенні образності та зображення.
За результатами нашого дослідження, метафора є найбільш поширеною у пареміях як української, так і англійської мов: It is the beautiful bird which gets caged. У структурі цього прислів'я зустрічається не одна метафора. Перша метафора "cage, яка ототожнюється з неволею.  Друга "beautiful bird”, яка означає людину. Взагалі вживання двох метафор в одному вислові одночасно робить його цілком метафоричним.
В українському прислів’ї Хай буде й кривоклуба, аби була серцю люба прослідковуємо вживання лексеми «кривоклуба» у значенні негарна дівчина.
Метафора не єдиний троп, який вживається найчастотніше в структурі паремій. Привертає на себе увагу велика кількість метонімій. У метонімічному значенні зустрічається зв'язок між між органом та людиною, якій він належить, почуттями та органом, який його створює, наприклад:  Дарма що дурна, аби чорноброва, A beetle is a beauty in the eye of his mother.
У першому прислів’ї прикметник «чорноброва» вживається в значенні «гарна», красі надається перевага над розумом. У англійському прислів’ї  слово "eye" вживається у метонімічному значенні, а саме позначає процес ,під час якого мати бачить свою дитину тільки з позитивної сторони, не враховуючи її негативні сторони. Для кожної матері своя дитина найкраща.
Повтори виконують функцію посилення, і лексеми, які повторюються, в більшості випадків стоять поряд. Наприклад:
A sound mind in a sound body. В здоровому miлi - здоровий дух. Повторення лексем  "sound", «здоровий» в прислів'ях виконують функцію посилення, підкреслюючи важливі життєві поняття та їх повчальний характер.
Прислів'я, які є часткою народної поетичної мови, характеризуються виразністю і, здебільшого,  римованістю. Наприклад:
You cannot pluck roses without fear of thorns nor enjoy a fair wife without danger of horns.
Синтаксичні особливості прислів'їв підтримуються лексичними і евфонічними виразними засобами. Художня форма прислів'їв складалася століттями. Ф. Буслаєв влучно сказав із цього приводу: «Прислів'я створювалося взаємними силами звуків і думки»  [1, 132].
Повтори виконують функцію посилення. Лексеми, які повторюються звичайно не стоять поряд. Різні види повторів характерні для вираження концепту «краса» у пареміях досліджуваних мов, зокрема:
·  повторення лексеми, що стоїть на першому місці:
Handsome  is  as handsome does.
Не шукай красоти, а шукай доброти.
Прислів'я з кільцевим повтором зустрічаються рідко.
Like begets like.
Хоч їла не їла, аби хороше ходила.
·  повторення лексеми, що стоїть на другому місці:
One man's meat is another man's роison.
Як гарна Параска, то гарна й запаска, коли ж вона, як мулиця, то не вабить і спідниця.
·  повторення двох лексем. Цей вид повтору також зустрічається рідко: So many men, so many minds.
·  повторення двох початкових лексем:
Out of sight, out of mind
Таким чином, можемо зробити висновок, що найбільш частотними стилістичніми засобами репрезентацій концепту «краса» в українських та англійських пареміях є метафора, метонімія та повтор.
 
ЛІТЕРАТУРА:
1.Буслаев, Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства / Ф.И. Буслаев. – СПб, 1861
2.Кунин, А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин; [7 изд., перераб. и до]. – М. : Русский язык, 2006. – 571с.
3.Літературні пам'ятки України: Українські   прислів'я, приказки і таке інше. [збірки Марковича О.Б. і інших] / [упр. Номис М.]- К.,1993. 683c.
4.Приходько, А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / А.М. Приходько. – Запоріжжя : Прем’єр, 2008. – 332 с.
5.Українська усна народна творчість / [підручник для студ. Вузів] / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик, М-во освіти і науки України. - Київ : Знання-Прес, 2001. - 591 с.
6.The Penguin Dictionary of Proverbs. 2nd ed. / [ed. by R. Fergusson & J. Law]. – Penguin Books, 2000. – 365 р.
Категория: Филологические науки | Добавил: Иван155 (24.04.2013)
Просмотров: 855 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]