Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)
Управлінські механізми забезпечення розвитку підприємства
Administrative mechanisms to ensure development company
 
Автори:
Бакіко Євгенія Олександрівна, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»
Довгань Людмила Євгеніївна, кандидат економічних наук Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»
 
В статті розглянуто основні підходи, щодо формування управлінського механізму забезпечення розвитку підприємства, уточнено понятійний апарат та розроблено основні пропозиції щодо забезпечення ефективного розвитку господарської діяльності підприємства.
This article discusses the basic approaches for the formation of management mechanism to ensure the stability and development of the company clarified conceptual apparatus and developed the main proposals in the field of sustainability and effective development of business enterprises.
 
Постановка проблеми. Сучасні умови нестабільної економічної ситуації, економічно-політична розбалансованість, а також інші фактори, що впливають на підприємницьку діяльність потребують розробки та впровадження ефективного управлінського механізму, що забезпечить розвиток підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми забезпечення розвитку підприємств досліджувалися в роботах таких вчених як Л.І. Абалкина, Є. Альтмана, О.В. Ареф'євої, В.О. Василенко, Т.В. Донченко, М.І. Романишин, А.Д. Шеремета та інших. Проте залишаються недостатньо розробленими питання формування управлінського механізму, який забезпечує ефективний розвиток суб’єктів господарювання в умовах нестабільності зовнішнього оточення .
Постановка завдання. Метою статті є розробка методичних підходів до формування  управлінського механізму забезпечення розвитку підприємств.
Виклад основного матеріалу. Запорукою розвитку підприємства є підвищення фінансової результативності його діяльності, вдосконалення системи управління в умовах турбулентного середовища, формування управлінського механізму забезпечення розвитку підприємства.
Варто зазначити, що в сучасних економічних умовах бажаним є такий розвиток суб’єкту господарювання, який здійснюється за рахунок власних коштів , покриває вкладені в активи підприємства кошти та розраховується по своїм зобов’язанням.  Такий розвиток  вважається стійким. В свою чергу, через здійснення підприємницької діяльності в результаті дестабілізуючого впливу зовнішніх та внутрішніх факторів підприємство може переходити від стійкого стану до нестійкого. Бажаним є стійкий розвиток підприємства, який здійснюється з урахуванням дестабілізуючих факторів, що впливають на діяльність  підприємство.
Стабільність господарської діяльності підприємства можна охарактеризувати як спроможність незмінно виконувати свої функції під впливом різних факторів та забезпечувати при цьому високі фінансово-господарські результати.
Серед основних факторів, що впливають на стабільність та розвиток підприємства можна виділити наступні:
1.Внутрішні фактори:
-   особисті якості підприємця, а саме інтуїтивність, цілеспрямованість, перспективне мислення, креативність, готовність до ризику;
-   організаційно-економічні умови, а саме положення на ринку, попит на продукцію чи послуги, тривалість діяльності, потенціал в діловому співробітництві, чисельність і кваліфікація персоналу, диверсифікація діяльності;
-   фінансовий стан, а саме прибутковість, ліквідність, ступень залежності від кредиторів та інвесторів.
2.Зовнішні фактори:
-   економічна ситуація та кон’юнктура, а саме законодавча база, податкова політика, вплив науково-технічного прогресу, державна підтримка, умови кредитування;
-   економічні умови, а саме галузева структура економіки, природно-ресурсний потенціал, інвестиційні процеси, рівень інфляції;
-   соціально-демографічні умови, а саме чисельність населення, рух населення та міграція, рівень доходів населення.
Отже, можна з упевненістю стверджувати, що будь-яке підприємство під час здійснення своєї підприємницької діяльності стикається з вище переліченими  факторами і саме від того, які управлінські рішення приймає керівництво підприємства буде в тій чи іншій ситуації під впливом певних факторів залежить  стабільність і розвиток його діяльності.
Таким чином виникає об’єктивна необхідність розробки управлінського механізму з метою забезпечення стабільності та розвитку підприємства.
Необхідно зазначити, що поняття механізм управління підприємством відносно нове, проте достатньо актуальне і часто досліджуване останнім часом. Разом з тим, неточність у визначенні цього поняття перешкоджає ефективному формуванню та правильному використанню самого механізму і його інструментарію на практиці. Низка авторів під механізмом управління підприємством розуміють спосіб організації виробництва; принципи управління і функціональні задачі, які стоять перед керованим об’єктом; сукупність форм і методів управління; функціональну структуру органів управління; інформацію та засоби її обробки та інше. Це свідчить про відсутність єдиного підходу до визначення  поняття управлінський механізм розвитку підприємства [2, с.24].
На нашу думку, управлінський механізм забезпечення розвитку підприємства – це система взаємопов’язаних внутрішніх структурних підрозділів підприємства, що побудована та оптимізована таким чином, що спроможна забезпечити життєдіяльність та зростання економічної ефективності з урахуванням впливу різних факторів зовнішньої середи(рис.1.)
 
Рис.1. Управлінський механізм забезпечення розвитку підприємства
 
Варто зазначити, що механізм забезпечення розвитку підприємства повинен оптимізувати взаємодію елементів виробничої системи та  сприяти стійкості системи в цілому.
До основних принципів, на яких будується управлінський механізм забезпечення розвитку підприємства можна віднести наступні:
1. Принцип взаємної  відповідності  розвитку окремих підсистем підприємства (економічної, виробничої, соціальної та екологічної).Важливість даного принципу полягає в дотриманні балансу розвитку окремих підсистем підприємства, що забезпечує що розвиток всіх сфер діяльності підприємства.
2. Принцип досягнення стійкості динаміки розвитку підприємства з урахуванням економічної ефективності, соціальної стабільності, захищеності від ризику та екологічної безпеки.
3. Принцип пріоритетності поставленої мети, у відповідності до якого виявляються необхідні  ресурси для подальший розвиток підприємства.
Необхідною умовою стабільного розвитку підприємства є швидкість реагування системи управління підприємством на фактори зовнішнього та внутрішнього впливу. Ефективність функціонування управлінського механізму, значною мірою залежить від правильності визначення і застосування методів управління. Якщо розглядаються внутрішні фактори управління підприємства, може використовуватись поняття „організаційно-економічне забезпечення управління підприємством”, якщо зовнішні –„механізм взаємодії з іншими підприємствами і організаціями”.
Формування і вдосконалення комплексу організаційного та економічного забезпечення повинно бути першочерговим управлінським завданням керівництва, вирішенням якого дає можливість сформувати й реалізовувати конкретну послідовність заходів, що спрямовані на стабільне функціонування підприємства, його стійкий, перспективний розвиток [3, с.225].
Для аналізу ступеня стабільності та розвиту підприємства можуть бути використані:
-   основні економічні показники діяльності підприємства в динаміці;
-   кількісні та якісні зміни в капіталі;
-   показники ефективності використання ресурсів всіх видів діяльності.
Важливим аспектом  є визначення діапазон значень для кожного показника. Мається на увазі як верхнє і нижнє їх значення  .
Процес формування та впровадження управлінського механізму  починається з визначення області застосування управлінського механізму стійким розвитком підприємства, дослідження основних передумов, що формують необхідність розробки зазначеного механізму.
Етап визначення стратегічних цілей та напрямків полягає у дослідженні основних довгострокових цілей які ставить перед собою підприємство, шляхи їх досягнення та вивчення основних загроз, що можуть впливати на досягнення поставлених цілей.
Етап визначення політики в області стабільності і розвитку підприємства, а також планування і оцінка основних питань та заходів в сфері стабільності та розвитку підприємства, дасть можливість провести аналіз середовища функціонування підприємства, надати оцінку його стану та виділити присутні проблеми.
Етап реалізації процесу забезпечення ресурсами та компетентним персоналом, а також підтримка процесу обміну інформацією полягає у зборі, розробці, структуризації та підготовці до використання інформації, необхідної для реалізації кожного з етапів управлінського механізму забезпечення стабільності та розвитку підприємства.
Варто зазначити, що враховуючи те, що середовище діяльності підприємства постійно змінюється, процес забезпечення стабільності та розвитку є безперервним, а реалізація зазначених етапів може коригуватись за допомогою зворотного зв'язку.
Ефективний управлінський механізм забезпечення стабільності та розвитку підприємства означає, насамперед, необхідність встановлення оптимальної чисельності управлінського апарату, а також чисельності працівників виробничих підрозділів згідно з чинними нормативами. Правильно організована будь-яка діяльність у разі використання організаційних, економічних, правових аспектів забезпечить швидкий та ефективний розвиток, внаслідок чого кожен наступний отриманий прибуток буде поштовхом до розширення діяльності поєднано з новими інноваційними засадами [3, с.229].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Управлінський механізм забезпечення стабільності та розвитку підприємства являє собою набір взаємопов’язаних дій, що націлені на досягнення максимального соціально-економічного ефекту та можливості переходу в якісно новий стан шляхом формування та регулювання відносин з внутрішньою та зовнішньою середою.
В свою чергу, на всіх рівнях управлінської діяльності підприємства основною метою є досягнення стабільності та ефективного розвитку, що характеризується збільшенням в динаміці показників рентабельності та прибутковості. Отже, для кожного підприємства необхідно не тільки зберігати стабільність але й прагнути до забезпечення стійкого розвитку.
 
Література:
1.Ареф’єва О. В. Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства / О. В. Ареф’єва // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3(81). – С. 43–50.
2.Донченко Т.В. Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства /Т.В.Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. –№ 1. – T. 1. –С.23-27
3.Лакіза В.В. Організаційно-економічне забезпечення функціонування підприємства /В.В.Лакіза, К.Я.Качмар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.8. – С.225-229
4.Любченко Н.Л. Сканування загроз як складова управління стабільності підприємства / Н.Л. Любченко // Вісник Хмельницького національного університету : наук. журнал. – Сер.: Економічні науки. – Хмельницький : Вид-во ХНУ. – 2009. – № 4, т. 2. – С. 227-231.
5.Максимова Л. В. Оцінка економічної стійкості підприємств / Л. В. Максимова // Маркетинг: теорія і практика : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. – Вип. 13. – С. 132–138.
6.Романишин М.І. Механізм забезпечення економічної стабільності підприємства / М.І.Романишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.6. –С.249–258
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (08.12.2012)
Просмотров: 733 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]