Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)
Фактори, що впливають на рівень інноваційного розвитку промислового підприємства
 
Автор: Мороз Олена Сергіївна, аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 
У науковихджерелах (Федулова Л.І., Бажал Ю.М., Гаман М.В., Князь О.В., Кузьмін О.Є., Стадник М.В., Крупка М.І.) достатньо ґрунтовно висвітлені питання інноваційного розвитку та його інвестиційного забезпечення. Однак, ряд проблем, які стосуються дослідження факторів інноваційного розвитку промислових підприємств (ІРПП), потребує подальшого вивчення. Зокрема, необхідним є удосконалення класифікації факторів ІРПП у контексті його розподілу на дві частини – інноваційний потенціал та інноваційний процес.
ІРПП– це процес пошуку та створення нової продукції та процесів на основі використання сукупності усіх наявних засобів та можливостей підприємства, щоведе до якісних змін (підвищення конкурентоспроможності, збільшення стійкості у мінливих зовнішніх умовах, формування нових ринків збуту тощо). Таким чином, досліджуване поняття становить нерозривну єдність інноваційного потенціалу, як максимальних можливостей підприємства генерувати високу інноваційну активність [6], та інноваційного процесу, як динамічної взаємодії між новатором та зовнішнім середовищем шляхом цілеспрямованої зміни практичної діяльності з використанням нового або такого, що раніше не використовувалося в даній області, знання [6].
Одним з найважливіших елементів оцінювання та формування (ІРПП) є дослідження факторів, які на нього впливають. Вчені О. Кузьмін та Т. Кужда виокремлюють такі групи факторів ІРПП [5]: законодавчі, організаційно-управлінські, фінансово-економічні, техніко-технологічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та інформаційні. У кожній з цих груп можна виділити ряд факторів, які в свою чергу можна класифікувати на внутрішні-зовнішні, прямі-непрямі,позитивні-негативні, регульовані-нерегульовані, постійні-тимчасові.Наприклад, внутрішнімифакторами виступають: ресурси (матеріальні, інформаційні, трудові); організаційна структура управління підприємством та стиль керівництва, які мають прямий вплив на формування інноваційного клімату; види діяльності підприємства; використовувані технології; до зовнішніх факторів належать інфраструктура ринку, державна політика та рівень конкуренції. Ці фактори за різних умов можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на ІРПП. Таким чином можемо побудувати класифікацію факторів, що впливають на ІРПП.
 

 
Таким чином, можна виокремити ті з факторів, що можуть мати стримуючий вплив на ІРПП. Недостатня ресурсна база (брак фінансування, недостатня освіченість персоналу, застаріла техніко-технологічна база), відсутність мотивації на підприємствах до впровадження та реалізації інновацій призводять до гальмування ІРПП. Тому для його активізації в першу чергу необхідне оновлення основних виробничих фондів та підвищення соціально-економічної ефективності виробничої сфери.
Подальші дослідження необхідно здійснювати у напрямку кількісної оцінки вказаних факторів впливу на підприємстві та врахування такої оцінки для формування інноваційного розвитку промислових підприємств.
 
Література:
1.Городиський Т.І. Інноваційний потенціал: фактори впливу / Т.І. Городиський; Національний лісотехнічний університет України // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.2. – С. 276-284.
2.Жежуха В.Й.,Михайлюк Л.В. Чинники стримування інноваційної активності підприємств машинобудування// Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації:Зб.наук.праць Міжнар.наук.-практ.конф., 22-24 травня. –Хмельницький: Хмельницькийекон. унет. – С. 109-110.
3.Ілляшенко С.М. Управлінняінноваційнимрозвитком: проблеми, концепції, методи: Навч. посібник.– Суми: ВТД«Університетська книга», 2003.– 278 с.
4.Князь О.В. Аналіз та оцінювання факторів, які впливають на рівень інноваційного розвитку підприємств / О.В. Князь // Економіка пром-сті. — 2006. — № 3. — С. 128-135.
5.Кузьмін О. Фактори інноваційного розвитку підприємств /О.Кузьмін, Т.Кужда. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php? ELEMENT_ID=11391.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (20.08.2012)
Просмотров: 756 | Рейтинг: 5.0/6
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]