Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности)
Проблеми обліку при зменшенні корисності необоротних активів
 
Автор: Цюк Олег Вікторович, магістрант, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 
На сьогоднішній день проблема обліку зменшення корисності необоротних активів підприємства стає все більш актуальною. Після переходу України до ринкової економіки збільшилася частка потенційних інвесторів у українську економіку. Для зацікавлених інвесторів постає питання достовірності фінансової звітності об’єктів інвестування. Однією з найважливіших складових структури активів підприємства є необоротні активи, тому точність їх відображення в обліку набуває великого значення. Багато українських підприємств не приділяють уваги питанню зменшення корисності активів, що призводить до невідповідності оцінки їх майнового стану, а це в свою чергу відштовхує потенційних інвесторів. Саме тому необхідно чітко організувати процес контролю оцінки необоротних активів підприємства.
Проблемам обліку зменшення корисності активів присвячено багато наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, зокрема роботи Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, І.О. Чалого, Р.О. Грачової , І.А. Бланка та ін. Проте дане питання потребує більш глибокого висвітлення, зокрема щодо визначення ставки дисконту, а також методичних підходів до процедури зменшення корисності активів.
Згідно П(С)БО 7 зменшення корисності це – втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування [1]. Зовнішні ознаки знецінення [2]:
·  Значне зниження ринкової вартості активу протягом звітного періоду.
·  Негативні зміни технологічного, ринкового, економічного або правового середовища функціонування підприємства.
·  Збільшення ринкової ставки відсотка або інших ринкових ставок доходу від інвестицій, яка може вплинути на ставку дисконту і суттєво зменшити суму очікуваного відшкодування активу.
·  Перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю.
Внутрішні ознаки знецінення [2]:
·  Застаріння або фізичне пошкодження активу.
·  Суттєва зміна способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані зміни в наступному звітному періоді, які негативно впливатимуть на діяльність підприємства.
·  Плани щодо припинення діяльності підприємства.
·  Плани щодо технічного переоснащення підприємства.
·  Явне зменшення економічної ефективності активу.
·  Інші внутрішні свідчення погіршення економічної ефективності активу.
Достатньо часто бухгалтери запитуються: навіщо ж оцінювати актив на предмет зменшення корисності, коли і так за вимогою П(С)БО 7 "Основні засоби необхідно обов’язково переоцінювати актив. Тут необхідно звернути увагу на те, що не завжди є можливість визначити ринкову вартість активу, а отже проведення переоцінки стає проблематичним. Тоді як для оцінювання зменшення корисності можна використати такий показник як вартість використання активу. Також відмінність полягає у тому, що для переоцінки використовують справедливу вартість, а при зменшенні корисності – чисту вартість реалізації активу, тобто справедлива вартість за вирахуванням очікуваних витрат на реалізацію активу [3].
Процедура зменшення корисності така: якщо існують ознаки знецінення активу, то розраховується сума очікуваного відшкодування активу, яка порівнюється із балансовою вартістю активу. У випадку перевищення балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування активу визнаються втрати від зменшення корисності у сумі перевищення. Кореспонденція рахунків має такий вигляд: Дт 97 «Інші витрати», Кт 13 «Знос необоротних активів».
Для визначення суми очікуваного відшкодування активу необхідно визначити найбільшу з двох оцінок: чиста вартість реалізації активу або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу. Для правильного визначення суми очікуваного відшкодування необхідно проводити економічні розрахунки, що безпосередньо не входить до обов’язків бухгалтера. Тому необхідно наладити співпрацю між економістами і бухгалтерами підприємства. Якщо ж на підприємстві відсутній планово-економічний відділ, всі розрахунки бухгалтеру слід проводити самостійно, що підвищує вимоги до кваліфікації бухгалтера.
Однією з найбільших проблем, з якою стикаються бухгалтери при визначенні суми очікуваного відшкодування активу, є вибір відповідної ставки дисконту для обрахунку теперішньої вартості майбутніх чистих грошових надходжень активу. У п. 11 П(С)БО 28 говориться, що теперішня вартість майбутніх чистих грошових надхо­джень від активу визначається шляхом засто­суванням відповідної ставки дисконту до май­бутніх грошових потоків від безперервного ви­користання активу та його продажу (списання) наприкінці строку корисного використання (експлуатації) [2].
У п. 14 П(С)БО 28 вказано: "Ставка дискон­ту грунтується на ринковій ставці відсотка (до вирахування податку), використовуваній в операціях з аналогічними активами. За від­сутності ринкової ставки відсотка ставка дисконту базується на ставці відсотка на можливі позики підприємства або розрахо­вується за методом середньозваженої вар­тості капіталу підприємства.
При визначенні ставки дисконту врахову­ються ризики, крім ризиків, які бралися до уваги при визначенні майбутніх грошових по­токів" [2].
Як бачимо, інформації в стандарті достатньо мало. Проблема також в тому, що і в МСБО 36 не до кінця розкрите дане питання. Допомогти у виборі ставки дисконту можуть аудитори або інвестиційні аналітики. Якщо така можливість відсутня, то можна скористатися методом середньозваженої вартості капіталу підприємства або WACC (weighted average cost of capital). Існують різні методи розрахунку WACC, але при оцінюванні зменшення корисності найкраще використовувати дану формулу [4]:

Ке – показник вартості акціонерного капіталу;
Кd показник вартості боргових зобов’язань;
Е – ринкова вартість акціонерного капіталу;
Dринкова вартість зобов’язань;
Т – ставка податку на прибуток;
V - сума ринкової вартості акціонерного капіталу і ринкової вартості зобов'язань.
У даному випадку для розрахунку вартості капіталу, як правило, використовується модель CAPM ( capital asset pricing model). Вона заснована на вимогах інвесторів певної премії понад безризикову норму доходності, що відображає систематичний чи ринковий ризик, пов'язаний із капіталовкладенням. Відповідно розраховується і вартість акціонерного капіталу з використанням показника, що називається бета акції (без урахування боргових зобов'язань), що відображає ризикованість доходів акціонерів, яка виникає у зв'язку із зобов'язаннями щодо обслуговування фіксованих боргів, і ризикованість активів компанії, що лежать в основі бізнесу. Традиційна формула для переведення бета активу у бета акції, що виключає боргові зобов’язання – формула Харріса-Прінгла. Вона має такий вигляд [4]:

bb – бета акції;
ba – бета активи.
Вартість акціонерного капіталу розраховується за такою формулою [3]:
Ке = безризикова ставка доходності + премія за ринковий ризик × bb, де:
-   безризикова ставка доходності — зазви­чай використовується ставка за державними по­зиками з відповідним періодом до погашення;
-   премія за ринковий ризик — премія, яку ін­вестори вимагають за інвестиції, зроблені ними в корпоративні права (ринковий рівень доход­ності мінус безризикова ставка доходності).
Показник b визначається різними експертними організаціями.
Вартість боргових зобов’язань:
Кd = безризикова ставка доходності + кредитний спред, де
-   кредитний спред - премія, яку інвестори вимагають за інвестиції, зроблені ними в бор­гові інструменти.
Розглянемо приклад розрахунку WACC.
Є такі дані:
Ставка податку на прибуток становить 21%.
Бета активу – 1,2 (визначено рейтинговим агентством).
Безризикова ставка доходності – 10% (доходність держоблігацій).
Структура капіталу:
Питома вага власного капіталу – 60%.
Питома вага боргових зобов’язань – 40%.
Премія за ринковий ризик – 5% (визначено спеціалістами інвестиційної компанії).
Кредитний спред – 2% (визначено банківською установою).
Переводимо бета активи у бета акції:

Розраховуємо вартість акціонерного капіталу:
Ке = 10% + 5% × 2 = 20%.
Розраховуємо вартість боргових зобов’язань:
Кd = 10% + 2% = 12%.
Вартість боргових зобов’язань після оподаткування:
(12% - 12% × 0,21) = 9,48%.
Визначаємо WACC.
Вартість власного капіталу після оподаткування:
20% × 0,6 = 12%.
Вартість позикового капіталу після оподаткування:
9,48% × 0,4 = 3,79%.
Середньозважена вартість капіталу WACC:
12% + 3,79% = 15,79%.
Розрахований нами WACC є показником після оподаткування, а згідно П(С)БО 28 необхідно використовувати дисконтну ставку до оподаткування. Тому даний показник потрібно ще коригувати використовуючи метод послідовних наближень.
Враховуючи все вищенаведене слід зазначити, що вивчення питання про зменшення корисності активів є достатньо актуальною проблемою і необхідно розвивати методологічні основи щодо обліку зменшення корисності активів. Шляхами вирішення цієї проблеми можуть бути: удосконалення прикладного аспекту процедури зменшення корисності у законодавчій базі та зближення національного стандарту до міжнародного, який є більш інформативним та деталізованим.
 
Література:
1.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затв. наказом МФУ від 27.04.2000 р. №92.
2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затв. наказом МФУ від 24.12.2004 р. №817.
3.Чалий І. Зменшення корисності основних засобів: суть і основи процедури // Все про бухгалтерський облік. – 2012. - №16. – С.11-18.
4.Огієр Т., Рагман Д., Спайсер Л. Справжня вартість капіталу: практичний посібник з прийняття фінансових рішень / пер. з англ.; за наук. ред. О.Б. Ватченко. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 288 с.
Категория: Экономические науки | Добавил: Иван155 (22.04.2013)
Просмотров: 648 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]