Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 30.05.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования

Використання електронного підручника (посібника) у навчально-пізнавальної діяльності студентів з технології громадського харчування

Автори:

Янсон Володимир Юрійович, студент VI курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Федорова Ольга Василівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загально технічних дисциплін Ізмаїльського державного гуманітарного університету

 

У статті розглянуто питання використання електронного підручника у навчально-пізнавальної діяльності студентів. Визначено поняття «електронний підручник».

Підготовка конкурентоспроможних фахівців є одним із пріоритетних напрямів входження вітчизняної вищої школи до європейського простору. Нині, відповідно до принципів Болонської декларації, в Україні визначено необхідність приведення кваліфікацій студентів до європейських стандартів. Це вимагає здійснення цілої низки заходів, серед яких створення та використання нового покоління засобів навчання, зокрема комп’ютерних, які поєднують досягнення сучасної педагогічної науки з можливостями інформаційно-комп’ютерних технологій.Досягнення цієї мети передбачає створення та використання в навчально-пізнавальної діяльності студентів електронного підручника (посібника).

Проблемами створення та використання електронних засобів в процесі навчально-пізнавальної діяльності займалися такі вчені, як А.І. Башмаков, В.П. Вембер, Л.Є. Гризун, В.П. Демкин, М.І. Жалдак, И.Т. Захарова, Л. Х. Зайнутдинова, Л.Є.Коваль, Н.В.Морзе, О.Б.Тищенко та ін. У працях В.Шевченко, Л.Васильченко детально описано теорію дидактичного проектування електроннихпрограмно- педагогічних засобів навчання.

На сьогоднішній день існують деякі формулювання поняття «електронний підручник»:

 • це комп’ютерний педагогічний програмний засіб, що призначений,в першу чергу,для подання нового матеріалу, який доповнює друкарські видання, служить для індивідуального і індивідуалізованого навчання і дозволяє певною мірою тестувати отримані знання і уміння суб’єкта, що навчається[1, с.89-92];
 • це педагогічні програмні засоби, які охоплюють значні за обсягом матеріалу розділи навчальних курсів або повністю навчальні курси [2, с.55-67];
 • це навчальна програма комплексного призначення, що забезпечує безперервність і повноту дидактичного процесу навчання, надає теоретичний матеріал, забезпечує тренувальну навчальну діяльність і контроль рівня знань, а також інформаційно-пошукову функцію, математичне і імітаційне моделювання з комп’ютерною візуалізацією і сервісні функції за умови інтерактивного зворотного зв’язку[3];
 • це - «… програмний комплекс з навчальними матеріалами та тестами з окремої дисципліни» [4, 186].

І.Г.Захарова вважає, що електронний підручник повинен виконувати такі функції [4, 65]:

 • ефективно керувати діяльністю студента у процесі вивчення навчальної дисципліни;
 • стимулювати навчально-пізнавальну діяльність;
 • забезпечити раціональне поєднання різних видів навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням дидактичних особливостей кожного з них і залежності від результатів засвоєння навчального матеріалу;
 • раціонально поєднувати різноманітні технології пред’явленого матеріалу (текст, графіка, аудіо, відео, анімація);
 • при розміщенні в мережі забезпечити організацію віртуальних семінарів, дискусій та інших занять на основі комунікаційних технологій.

Суттєвою перевагою електронних підручників над традиційними засобами навчання є їх інтерактивність. Блочна різнорівнева будова навчального матеріалу разом з інтерактивністю дають можливість практично реалізувати диференційного навчання [5].Збільшення питомої ваги електронного посібника не означає,що він покликаний замінити традиційний друкований посібник. Електронний підручник повинен доповнити структуру традиційного підручника навчальним матеріалом у більш зручному вигляді – за допомогою термінів, ключових понять,таблиць, мультимедійного ілюстративного матеріалу, тестів. Тому оптимальним шляхом використання електронного посібника при вивченні дисципліни «Технологія громадського харчування» є демонстрація інформації на екрані комп’ютера. При цьому досягається масштабне наочне уявлення навчальної інформації. Така форма організації навчально-пізнавальної діяльності студентів може максимально реалізувати можливості мультимедіа. Це можливість об’єднання інформації, представленої в різних форматах (текст, звук, відео); підвищення ефективності навчання; змога самостійно опановувати навчальний матеріал; поєднання з телекомунікаційними технологіями, що значною мірою урізноманітнить форму подання навчального матеріалу.    Контроль знань після вивчення кожного розділу може здійснюватися різними способами (за допомогою тестів, контрольних питань і т. п.).

З вище сказаного можна зробити висновок, що електронний підручник - це сучасний педагогічний засіб,заснований на передових технічних засадах, здатний ефективно реалізувати особистісно орієнтований та компетентнісний підхід у навчанні. Сучасний електронний підручнику допомагає студентам у професійній підготовці засобами мультимедіа, покращує їх рівень підготовки, полегшує організацію навчально-пізнавальної діяльності студентів з технології громадського харчування і допомагає вирішити низку актуальних проблем системи освіти.

На нашу думку, електронні підручники можуть використовуватися в усіх видах навчальної діяльності,але слід враховувати, що вони не є альтернативою традиційним засобам навчання. Вони урізноманітнюють освітній процес, дозволяє студентові самому визначати темп вивчення матеріалу і виконання завдань тощо.

 

Література:

 1. Тыщенко О.Б. Новоесредствокомпьютерногообучения - электронныйучебник / О.Б. Тыщенко // Компьютеры в учебномпроцессе. – 1999.-№ 10.- С. 89-92.
 2. Жалдак М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: [посіб. для вчителів ] / М.І. Жалдак, В.В.Лапінський, М.І.Шут.- К.: Дініт,2004.- 110 с.
 3. Зайнутдинова Л.Х.Создание и приминениеэлектронныхучебников ( на примереобщетехнических дисциплін) / Л.Т. Зайнутдинова.- Астрахань: ЦНТЭП,1999.-364 с.
 4. Захарова И.Г. Информационные технологи вобразовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.- 192 с.
 5. Демкин В.П. Принципи і технології створення електронних підручників / В.П. Демкин, В.М. Вимятін. – Томск, 2002.

 

Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (26.04.2016)
Просмотров: 47 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]