Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 02.09.2013
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования
Деякі питання ергономічної підготовки майбутніх учителів технологій в процесі професійної підготовки
 
Автор: Букатова Оксана Михайлівна, викладач кафедри технологічної освіти, Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
 
Україна сьогодні знаходиться на шляху реформування освітньої галузі відповідно до вимог, які диктує сучасний стан науки, техніки й технологій. В умовах підйому української держави до європейського рівня соціально-економічних відносин ергономічний підхід у проектуванні й розробці нових систем є необхідним напрямком організації людської діяльності в різних сферах. Інтенсивні зміни змісту й умов праці викликають необхідність внесення коректив у процес підготовки кваліфікованих фахівців.
У Законі України "Про освіту" зазначається: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями» [3].
Початковим етапом формування професійно-значимих трудових навичок учнівської молоді є освітня галузь «Технологія», будучи майже єдиною областю, яка дає дитині прилучення до сфери промислового виробництва вже в шкільному віці, а промислове виробництво - основа економіки держави.
Метою освітньої галузі «Технологія» є створення у кожної дитини бази для продуктивної праці і її інженерного супроводу, знайомство з різноманітними сучасними професіями в галузі транспорту, виробництва та експлуатації побутових приладів, систем зв'язку, промислового та сільськогосподарського виробництва, оволодіння особливостями технічної майстерності, прийомами традиційних видів обробки матеріалів, і виготовлення продукції технічного характеру.
Таким чином, завданнями освітньої галузі «Технологія» є:
• освоєння технологічних прийомів виробництва,
• оволодіння навичками побудови креслень, що є носіями технічної інформації,
• розвиток інтересу дітей в області інженерних дисциплін,
• розширення діапазону інженерних дисциплін, викладання яких ведеться у школі.
У зв’язку з цим визначається велике значення й вчителя технологій, бо його основна мета спонукати в дитини інтерес до трудової діяльності та дати їй необхідний набір знань, вмінь та навичок. У хорошого вчителя пріоритети у формуванні інтересу дитини йдуть саме в такій послідовності - спочатку - мотивація, потім - засоби, технічна частина.
Сучасний вчитель технологій є одночасно викладачем, вихователем, організатором діяльності дітей, активним учасником спілкування з учнями, їхніми батьками та колегами, дослідником педагогічного та трудового процесу, консультантом, просвітителем і громадським діячем. Він постійно підвищує рівень свого професіоналізму і педагогічної майстерності, веде постійний творчий пошук нового. Функції професійної діяльності вчителя технологій  навіть ширше, ніж у вчителя-предметника, так як він завжди працює в тісному контакті з кожною дитиною і надає більше число різнопрофільних навчальних знань та вмінь.
Виходячи з функцій, вчителю технологій потрібні й відповідні знання фундаментальних, природничих та прикладних наук.Вимоги до підготовки майбутнього вчителя технологій визначені Державним освітнім стандартом і відображені в програмах навчальних курсів, а також у професіограмі вчителя, що є основною кваліфікаційною характеристикою і доводить зміст цілей педагогічної освіти до рівня конкретних знань, умінь і якостей особистості.
Проблема підготовки майбутніх вчителів технологій у галузі педагогічної ергономіки з практичного погляду характерна наступним.
Дисципліни ергономічного циклу тісно пов’язані з практикою.
Ергономізація освіти припускає становлення ергономіко-технологічного середовища з архітектурою навчально-пізнавального простору, враховує взаємодію учнів, педагогів та адміністрації і використаннятехнічних засобів навчання.
Більшість сучасних науково-методичних досліджень з питань навчання технологіям стосуються удосконалення методів, прийомів, засобів політехнічної освіти та праці учнів у слюсарних, столярних майстернях, а також на виробничих підприємствах, тобто їх ергономізації[4].
Знання основ ергономічної науки необхідні широкій громадськості педагогічного персоналу, але особливе практичне значення ергономічна освіта має для вчителів технологій, адже від них залежить базова підготовка підростаючого покоління до трудової діяльності, формування якісних професійних відносин [1].
Необхідність удосконалення процесу ергономічної підготовки учителів технологій (трудового навчання) пов’язана і з реалізацією вимог Державного стандарту освітньої галузі „Технологія” та постанови Кабінету Міністрів України „Про першочергові заходи щодо розвитку національної системи дизайну та ергономіки і впровадження їх досягнень у промисловому комплексі, об’єктах житлової, виробничої, освітньої та соціально-культурної сфер” (№ 39 від 20 січня 1997 р.), а також появою у змісті програми трудового навчання для учнів 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що введена в дію з вересня 2005 року, ергономічної тематики.
Під ергономічною підготовкою розуміємо процес набуття стійких ергономічних знань, умінь та навичок, що формують у майбутніх учителів технологій (трудового навчання) критичний ергономічний підхід до проектування навчальних методів, форм, об’єктів, засобів, робочих місць та навчального середовища.
Незважаючи на те, що в останні роки помітно зростає інтерес науковців до ергономічної освіти вчителів, формування в них ергономічних знань і вмінь (А. Ашеров, Т. Борисова, Є. Вороніна, Н. Карапузова, Г. Сажко, Л.Сидорчук), проблемі формування ергономічних знань у майбутніх учителів технологій в процесі фахової підготовки з урахуванням сучасних освітніх тенденцій не приділено достатньої уваги. У педагогічній науці не досліджено наукових основ та технологічних механізмів забезпечення педагогічних умов формування ергономічної підготовки майбутніх учителів технологій.
Із усього вищесказаного можна визначити, що у процесі професійного становлення вчителів технологій (трудового навчання) категорія ергономічна готовність поряд із категорією ергономічна освіта має більшу практичну спрямованість. А відтак, цілеспрямоване засвоєння студентами основ ергономіки пов’язане з їх практичною реалізацією у майбутній педагогічній діяльності. При цьому ергономічна готовність розглядається з одного боку як особистісне утворення майбутнього вчителя, а з іншого – як результат процесу ергономічної підготовки, яка виконує освітню, розвиваючу, систематизуючу і прогресивну функції.
 
Література:
1.Борисова Т.М. Проблеми та перспективиформуванняергономічнихзнань у студентівтехнологічнихфакультетівпедвузів / Т.М. Борисова: матеріалиМіжнар. наук.-практ. конф. [„Інноваційнітехнології в професійнійпідготовцівчителя трудового навчання: проблемитеорії і практики”], (Полтава, 12-14 квіт. 2007 р.). — Полтава: ПДПУ, 2007.— Вип. 2. — С. 331 – 333.
2.Вовкотруб В.П. Теоретичні та методичні основи реалізації вимог ергономіки навчального фізичного експерименту: Дис. …д-ра пед.. наук: 13.00.02. – К., 2007
3.Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Директор школи. – 2002. – №1. – С. 5–15.
4.Сидорчук Л.А. Формування ергономічної культури як механізму особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка – 2008. – № 8. – С. 75 – 80.
5.Эргономика: Учебник / Под ред. Крылова А.А., Суходольского Г.В. – Л.: Изд-воЛенингр. ун-та, 1988. – 184 с
Категория: Педагогические науки | Добавил: Иван155 (20.08.2013)
Просмотров: 12 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
0  
1 alyona   (22.08.2013 22:00)
Несомненно, профессиональная подготовка учителя технологий - это очень важный процесс. Нет ничего сложнее, когда на уроке, действительно учитель должен быть задействован практически с каждым учеником во время урока. Сколько знаний, умений, а терпения должно сочетаться в личности педагога технологий.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]