Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Суббота, 29.04.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)

Стан проблеми формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в педагогічній теорії

Автор: Кодлюк Ігор Васильович, аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

 

На зламі ХХ – ХХІ століть проблема підготовки кадрів для вітчизняного туризму стала предметом активного наукового дослідження вчених багатьох галузей знань, зокрема педагогіки, психології, соціології, іноземних мов та ін. У контексті розширення міжнародних контактів[2, с. 2] актуалізується аспект формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму, який відбито у таких напрямах дослідження:

 • формування іншомовної комунікативної компетентності фахівців різних галузей у процесі професійної підготовки;
 • формування комунікативної компетентності в іншомовному спілкуванні майбутніх фахівців з туризму;
 • педагогічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму;
 • зарубіжний досвід з туристичної освіти;
 • формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців різних галузей.

Вагомим внеском в аналіз зазначеного аспекту проблеми вважаємо наукові доробки з формування іншомовної комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки фахівців різного профілю, зокрема: студентів вищих навчальних закладів (А. Андрієнко, О. Тарнопольський), курсантів-прикордонників (Т. Вакалюк, Л. Рабійчук), студентів факультету фізичного виховання (Л. Морська), студентів-менеджерів (В. Волкова), майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю (Л. Волкова, Н. Замкова, Н. Логутіна, О. Устименко), майбутніх фінансистів (Е. Клименко), фахівців морського флоту (С. Козак), юристів (Л. Котлярова), студентів-митників (О. Метьолкіна, О. Павленко), військових (О. Краснянська, Л. Богатикова), майбутніх логістів (М. Метьолкіна), лікарів (О. Петращук), майбутніх менеджерів невиробничої сфери (В. Лівенцова) та ін.

У методиці навчання іноземних мов і культур С. Ніколаєва виділяє такі складові (субкомпетентності) іншомовної комунікативної компетентності: мовна (лінгвістична), мовленнєва, лінгвосоціокультурна і навчально-стратегічна [4].

Органічним підґрунтям проблеми іншомовного діалогічного мовлення майбутніх фахівців з туризму є напрацювання, які стосуються комунікативної підготовки у цій галузі (М. Галицька, І. Кухта, А. Чуфарлічева та ін.)[1; 3; 7].Цими дослідженнями розкрито структурні компоненти готовності до іншомовного спілкування; апробовано відповідну педагогічну технологію; розроблено засоби діагностики та ін.

Суттєво поглиблюють розуміння методики формування компетентності в діалогічному мовленні студентів доробки учених із професійної туристичної освіти (Л. Соловей, В. Федорченко, Г. Черній та ін. На особливу увагу заслуговує науковий доробок В. Федорченка, в якому проаналізовано теоретико-методологічні проблеми розвитку туристичної освіти в Україні та світі; визначено її нормативно-правові, інформаційні, фінансові основи; розроблено модель компетентності фахівця сфери туризму та ін.[5].

Зарубіжний досвід представлений напрацюваннями вітчизняних туризмологів, об’єктом яких виступає туристична освіта Канади (І. Сандовенко, Н. Жорняк), Австралії (Т. Биць), Польщі (Л. Польова, О. Кульчицька), Швейцарії (Н. Закордонець, Ю. Буднік), Австрії (А. Волкова), Ірландії (Л. Гук), Франції (О. Паламарчук).

Формуванню англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців різних галузей присвячені наукові розвідки Л. Максименко (менеджерів невиробничої сфери); Т. Коробейнікової(майбутніх учителів); Л. Сліпченко (фахівців з міжнародної економіки) та ін. Теоретико-методичнізасади формування іншомовного діалогічного мовлення найбільш розлого представлені в методичній науці В. Черниш[6].

Таким чином, з метою з’ясування стану проблеми формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму нами проаналізовано дослідження, які стосуються формування іншомовної комунікативної компетентності фахівців різних галузей у процесі професійної підготовки; комунікативної компетентності в іншомовному спілкуванні майбутніх фахівців з туризму; педагогічних основпрофесійної підготовки майбутніх фахівців з туризму; зарубіжного досвіду з туристичної освіти; формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців різних галузей.

 

 • Література:
 1. Галицька М. М. Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовностідо іншомовного спілкування: дис…канд. пед. наук : 13.00.04. / М. М. Галицька – К., 2006. – 369 с.
 2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [науковий  редактор українського видання докт. пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
 3. Кухта І. В. Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх фахівців туристичної сфери: автореф. дис..канд. пед. наук / 13.00.04. / І. В. Кухта. – Тернопіль, 2011. – 22 с.
 4. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних та лінгвістичних університетів / О. Б.Бігич, Н. Ф.Бориско,Г. Е. Борецька  та ін./ за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.
 5. Федорченко В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки бакалаврів для сфери туризму : [монографія] / В. К. Федорченко; за ред. Н. Г. Ничкало. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2004. – 472 с.
 6. Черниш В. В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу / В. В. Черниш // Іноземні мови. – 2012. – № 4. – С. 11–27.
 7. Чуфарлічева А. Ю. Методика навчання майбутніх менеджерів туризму створення англомовних туристських проектів : дис..канд. пед. наук : 13.00.02 /А. Ю. Чуфарлічева. – К., 2010. – 329 с.

 

Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (29.04.2016)
Просмотров: 283 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]