Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 16.12.2012
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)
Досвід впровадження міжпредметних зв’язків в поєднанні з інтерактивними методами навчання на заняттях з бухгалтерського обліку
 
Автор: Казьмір Валентина Анатоліївна, викладач бухгалтерського обліку ІІ категорії, аспірант, Могилів Подільський технолого  - економічний коледж Вінницького національного  аграрного університету
 
З метою повноцінного здійснення процесу вивчення бухгалтерського обліку , добре усвідомлюю загальну мету освіти і місце своєї дисципліни  в її реалізації. Виходячи із загальної мети ви­ховання — формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості,- а  він визначає загальну освітню, виховну і розвиваючу мету своєї дисципліни і кожного заняття.  Викладач повинен глибоко знати предмет на сучасному науковому рівні.  А. Макаренко справедливо зауважив, що учні вибачать своїм учителям і суворість, і сухість, і на­віть прискіпливість, проте не вибачать поганого знання своєї справи. Встановлення міжпредметних зв’язків у процесі навчан­ня потребує від учителя певних знань із суміжних дисци­плін. Тільки так можна реалізувати між предметні зв’язки у навчальному процесі. При викладанні дисципліни «Бухгалтерський облік І»  з самого початку намагаюсь привчати студентів до того, що на кожному занятті (як на початковому етапі так і при узагальненні вивченого матеріалу) обов’язково перевіряю ступінь засвоєння знань. Вважаю що це формує у студентів навики, а також обов’язки  до систематичної роботи на заняттях. З цією метою провожу фронтальне опитування, тестові завдання, коментоване тестове опитування, «експрес - опитування», термінологічні диктанти тощо. При цьому при побудові питань, тестів, диктантів враховую як внутріпредметні та між предметні зв’язки. Зокрема враховуючи специфіку галузі хлібопродуктів і вивчення дисципліни  «Технологія галузі» студентам пропоную навести приклади основних засобів чи виробничих запасів які використовуються на даних підприємствах, назвати та охарактеризувати основні господарські процеси  у їх взаємозв’язку . Ці процеси вони також характеризують з економічної точки зору використовуючи знання з дисципліни «Політекономія» (а саме в процесі бесіди пояснюють роль процесу постачання, виробництва та реалізації в системі кругообігу капіталу)
Міжпредметні зв'яз­ки є не тільки одним із важливих шляхів поглиблення й осмислення знань студентів, а і сприяють розвитку їхньої творчої думки та самостійності. Спираю­чись на здобуті знання, вони вчаться встановлювати логічний зв'язок між елементами знань, самостійно розв'язувати постав­лені питання, доводити правиль­ність тверджень, трансформувати наявні знання в нових навіть нестандартних умовах.
Реалізуючи міжпредметні зв’язки, намагаюся в основному використовувати активні методи навчання на всіх етапах занять, які дозволяють студентам пізнавати світ та організовувати освітній процес. В основному це – метод імітації посадових обов’язків  при вирішенні професійних завдань . Наприклад на етапі актуалізації в процесі опитування, написання диктантів студентам пропонуються питання, відповідь на які  можна дати лише володіючи знаннями з технології галузі чи політекономії. (Наприклад: Наведіть приклади виробничих запасів на підприємствах галузі хлібопродуктів, або Поясність економічний зміст предметів праці з точки зору політекономії). Такого ж типу питання пропонуються при вивченні нового матеріалу. При  узагальненні використовую вирішення інтегрованих професійних завдань на перевірку правильності складання балансу , відображення операцій на рахунках обліку, правильність визначення фінансового результату від реалізації , які адаптують студентів до вивчення  бухгалтерського обліку ІІ та контролю і ревізії  де студенти повинні не тільки продемонструвати знання конкретних об’єктів обліку, але й здатність до логічного мислення, узагальнень.  При цьому чітко проглядається зв'язок з дисципліною « Бухгалтерський облік ІІ», так як студенти повинні правильно сформувати кореспонденцію рахунків, визначити необхідні суми,  та з дисципліною «Контроль і ревізія» в процесі перевірки правильності проведеного обліку та виявлення недоліків.  Крім цього, завдання побудовані таким чином, що в ході відповіді в студентів виникає потреба застосування теоретичних знань при виконанні практичних завдань . Аналогічні завдання по окремих розділах курсу студенти також отримують в процесі роботи гуртка., що сприяє більш свідомому закріпленню  матеріалу. Але не відмовляюся в своїй роботі і від традиційних методів навчання, таких як бесіда, розповідь.
Працюю  по лекційно–семінарській системі навчання. Особливу увагу звертаю  на впровадження нових та ефективних методів та прийомів у процес навчання. Зокрема, при  проведенні навчальної практики використовую вирішення професійних завдань , що активізує роботу студентів, розвиває самостійність та впевненість в роботі а також сприяє формуванню професійної компетенції. Також систематично використовую ТЗН на практичних та лекційних заняттях (у вигляді кодограм та слайдів).
З метою формування професійних практичних компетенцій використовую
„ Комплекс професійних завдань практичної підготовки бухгалтерського обліку” для забезпечення занять з навчальної практики з дисципліни     „ Бухгалтерський облік ІІ” . Для захисту навчальної та переддипломної практики створено  професійні завдання ,які передбачають дублювання робочого місця бухгалтера тобто роботу з обліковими документами. Така форма роботи забезпечує об’єктивність оцінювання студентів, так як дає можливість виявити рівень готовності студента до майбутньої професійної діяльності.
Метою моєї роботи   є забезпечення взаємозв’язку теоретичного і практичного навчання: поглиблення та систематизація знань студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем; формування та розвиток практичних умінь і навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності та прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах; формування творчого, дослідницького підходу до практичної діяльності. Вважаю що забезпечення  виконання всіх зазначених пунктів є запорукою формування компетентних спеціалістів з бухгалтерського обліку.
З метою забезпечення розвиваючого навчання, активізації роботи студентів та професійного забезпечення майбутніх фахівців з бухгалтерського обліку на практичних заняттях та на заняттях з навчальної практики  застосовую інтегровані професійні завдання з дисципліни ,що дає можливість студентам показати знання та вміння в системі та поєднанні із знаннями з інших дисциплін та забезпечує реалізацію між предметних зв’язків. Систематично  використовую технічні засоби у вигляді презентацій та кодограм.
Досвід показує, що від того, як організовано проводиться практичне навчання студентів з кожної дисципліни, як ефективно використовується час, відведений для кожного виду занять, значно залежить якість підготовки фахівців. Тому намагаюсь чітко планувати кожне заняття за всіма етапами з метою забезпечення реалізації предметних компетенцій.
Методика  якісного  навчання сприяє формуванню  саме  тих  умінь, які  найбільш важливі й  потрібні  для  майбутньої  професійної  діяльності  фахівців. Покращенню підготовки  молодших спеціалістів з високою результативністю сприяють прогресивні  педагогічні технології,  активні методи, форми навчання, реалізовані міжпредметні  звязки  навчальних  програм  і  робочих  планів.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (14.12.2012)
Просмотров: 4 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *: