Общая педагогика и история педагогики - Педагогические науки - Сортировка материалов по секциям - Конференции - Академия наук
Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Четверг, 23.03.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Общая педагогика и история педагогики
Освітня система М. Монтессорі в сучасних німецьких науково-педагогічних дослідженнях
 
Автор: Сторонська Оксана Степанівна, аспірантка кафедри романської філології і компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
 
Одним із найбільш досліджуваних педагогів протягом ХХ та початку ХХІ ст. в Україні та світі залишається постать відомого італійського філософа, психолога, педагога Марії Монтессорі (1870 – 1952 рр.). Таке зацікавлення світової і вітчизняної науково-педагогічної спільноти творчими здобутками італійського педагога є свідченням, з одного боку, їхньої значущості в історії розвитку світової педагогічної науки і практики, а з іншого − їхньої актуальності в реалізації сучасних проблем освіти. Важливу роль педагогічні ідеї М. Монтессорі відіграють у розвитку сучасної освітньої теорії і практики Німеччини, про що свідчить значна кількість освітніх закладів, які функціонують за її ідеями, та багатство німецької історіографії вивчення її напрацювань.
Аналіз сучасних німецьких монтессорізнавчих студій засвідчує значну увагу педагогічної громадськості Німеччини, передусім, до дидактичного аспекту доробку М. Монтессорі. Чимала кількість досліджень освітньої системи італійського педагога з'явилася у 2007 році з нагоди відзначення 100-річного ювілею з дня заснування М. Монтессорі першого Будинку дитини в Сан Лоренцо. Зокрема відмітимо розвідку президента Європейської Монтессорі-Асоціації "Montessori-Europe” Г. Mайстер'ян-Кнебель "Відкриття дитини – 100 років Монтессорі-педагогіці”, в якій авторка зосереджує увагу на огляді біографії видатного педагога, її науково-практичної діяльності, експериментальної роботи в Будинку дитини, результати якої перевершили будь-які очікування. Досвід своїх науково-теоретичних пошуків та емпіричних досліджень М. Монтессорі детально обґрунтувала у праці "Метод наукової педагогіки”, яка викликала значний інтерес у науково-педагогічних колах не лише Італії, а й інших країн світу, зокрема США, Великобританії, Франції, Німеччини тощо, та зумовила розгортання численних дискусій навколо ідей і поглядів видатного педагога ще за її життя. Світова слава М. Монтессорі на сучасному етапі зумовлена не лише визнання її внеску у світову педагогічну скарбницю, а й міжнародним досвідом реалізації її ідей, що є свідченням їх актуальності та контекстуальності із світовим освітньо-виховним процесом. Серед причин популярності та широкомасштабної застосованості "методу наукової педагогіки” М. Монтессорі на сучасному етапі дослідниця виділяє, передусім, її демократичний підхід до освіти, гуманне ставлення до кожної дитини, орієнтованість на її унікальну та неповторну особистість. Завдяки цьому педагогічна концепція М. Монтессорі відкриває шлях для демократичного розвитку всієї людської цивілізації, успішно долаючи межі різноманітних расових, ідеологічних, релігійних контекстів [6].
У розвідці Г.-Й. Шмутцлера "100 років Будинку дитини М.Монтессорі. Що таке Монтессорі-педагогіка та яке в неї майбутнє?” проаналізовано наукові засади педагогічної концепції М. Монтессорі, її дидактичні особливості та перспективи подальшого розвитку. Педагогічно-дидактичні пріоритети в освітній системі М. Монтессорі, як зазначає науковець, визначаються антропогенними особливостями кожного періоду людського онтогенезу. Так в Будинку дитини відповідно до природних закономірностей розвитку дошкільників, зокрема вікової сенситивності, пріоритетними є сенсомоторний, мовний, соціально-емоційний, інтелектуальний розвиток дітей. В початковій Монтессорі-школі домінує "космічне виховання”, тобто міждисциплінарна дидактична концепція, що передбачає оволодіння дітьми знаннями в еколого-систематичному, функціональному та логічному контексті, яка сприяє формуванню цілісної картини світу та людини в ньому, пізнанню й усвідомленню дитиною життєвих взаємозв’язків і законів та на їх основі становленню її відповідальної поведінки. Освітній процес у середній школі повинен забезпечити умови для ознайомлення школярів в теорії і практиці із основами людського виробництва, їх професійної орієнтації і суспільної самоідентифікації. До педагогічно-дидактичних особливостей навчально-виховного процесу за ідеями М. Монтессорі, що простежуються на всіх рівнях її освітньо-виховної системи, науковець відносить, передусім, принцип гетерогенності за різними ознаками, що стимулює соціальний розвиток особистості, сприяє формуванню реалістичного образу "Я” і навколишньої реальності, та основну форму навчального процесу − вільну працю дитини, що передбачає відносну свободу вибору нею навчального предмета, часу, темпу, місця та забезпечує оптимальну індивідуалізацію педагогічного процесу.
У підсумку до сильних сторін теорії і практики М. Монтессорі науковець відносить її педагогічно-антропологічну основу і відкритість, зумовлену, на його думку, певною формально-систематичною слабкістю її концепції, а також її незадогматизованістю, що, своєю чергою, забезпечує можливість її універсального застосування. Однак науковець наголошує на необхідності подальшого розвитку та збагачення педагогічної системи М. Монтессорі відповідно до актуальних суспільно-освітніх реалій, адже реалізація педагогічної системи М. Монтессорі в її автентичному вигляді, створеному в інший суспільно-історичний період, означає, певною мірою, ігнорування сучасних суспільних трансформацій і різноманітних новітніх досягнень науки [7].
Поширеним на сучасному етапі розвитку німецького монтессорізнавства є також компаративний підхід до вивчення творчих здобутків італійського педагога. У розвідці співробітника Єна-план Асоціації Г. Дрегера "Монтессорі-педагогіка з точки зору "Єна-плану” на основі порівняльного аналізу педагогічної теорії і практики М. Монтессорі та П. Петерсена вказано на такі недоліки Монтессорі-педагогіки: а) вузьке розуміння процесу навчання дітей, оскільки навчання – це не лише формування елементарних знань на основі сенсорних вражень, отриманих в результаті взаємодії із системою дидактичних матеріалів, в якій, на думку автора, немає місця для роздумів, протиріч, діалектики, а лише для мислення в "чорно-білих кольорах”; б) обмеження навчальної свободи дитини і недооцінювання ролі педагога як організатора освітнього процесу та взірця для наслідування, адже зведення навчального-виховного процесу до взаємодії дитини із дидактично обмеженим підготовленим середовищем обмежує її свободу як суб’єкта навчального процесу та зумовлює значне спрощення дидактики загалом; в) відсутність належних умов для розвитку міжособистісних відносин, що зумовлене надмірною індивідуалізацією освітнього процесу [3].
Порівняльний аналіз ідей М. Монтессорі та Р. Штайнера представлено в розвідці Г. Барца "Монтессорі і Штайнер: спільне та відмінне. Головна схожість в концепціях педагогів – центральне місце дитини в навчально-виховному процесі, оптимальний розвиток її природного потенціалу незалежно від соціальних, релігійних чи економічних імперативів. Ідеї М. Монтессорі про "божественність” природи дитини, на думку вченого, в деякій мірі співзвучні антропософії Р. Штайнера. Для М. Монтессорі, як і для Р. Штайнера, дитина є фізичною і духовною істотою, що розвивається відповідно до своїх "внутрішніх законів”. Незважаючи на це концепція освіти М. Монтессорі та Вальдорфська педагогіка суттєво відрізняються в своїй дидактиці, зокрема: а) М. Монтессорі ідеальний спосіб навчання вбачає у вільній самостійній праці дитини в спеціально підготовленому розвивальному середовищі, натомість Р. Штайнер спирається на фронтальні заняття та провідну роль педагога в їх організації; б) освітній процес в Будинку дитини передбачає інтенсифікацію інтелектуальної сфери та недостатню увагу до розвитку творчого потенціалу дітей, у практиці ж Вальдорфської школи спостерігається тенденція до надмірного антиінтелектуалізму та надається перевага творчим іграм і заняттям різними видами мистецтва [1].
Багатоаспектна спадщина італійського педагога є також предметом значної кількості дисертаційних досліджень, характерною ознакою яких є практична спрямованість. У дисертаційній роботі Г. Бівера "Монтессорі-педагогіка у роботі з розумово відсталими дітьми” на теоретичному та експериментальному рівні досліджено потенціал Монтессорі-педагогіки для розвитку темпу і ритму навчання дітей із обмеженими розумовими можливостями протягом молодшого шкільного віку. Дослідником проведено ґрунтовний аналіз теоретико-методологічних засад навчання дітей з порушеннями розумового розвитку за ідеями німецьких педагогів-дефектологів Г. Баха, О. Шпека та ін., розкрито основи педагогічної системи М. Монтессорі, її досвід роботи із дітьми з вадами розвитку, експериментально перевірено і підтверджено ефективність психолого-педагогічних умов розвитку, навчання і виховання дітей даної категорії за її педагога [2].
У роботі Е. Ґріндель "Навчання обдарованих дітей у вільній праці за М. Монтессорі” на теоретичному та експериментальному рівні досліджено можливості педагогічної технології М. Монтессорі в реалізації проблем навчання обдарованих дітей в період молодшого шкільного віку, зокрема автором розкрито проблему обдарованості в психолого-педагогічній літературі, проаналізовано сучасні моделі розвитку, навчання і виховання обдарованих дітей (Ф. Ґаґне, Г.-Й. Мьонк, К. Геллер та ін.), охарактеризовано теоретико-методологічні засади педагогіки М. Монтессорі, визначено типові структури навчання дітей в умовах її освітньої системи (зміст, методи, засоби, форми) та на експериментальному рівні апробовано і підтверджено їхнью ефективність в процесі навчання обдарованих дітей [4].
Заслуговують уваги також результати дисертаційного дослідження С.-Г. Кім на тему "Розвиток креативності дітей та педагогіка М. Монтессорі. Теоретична частина роботи містить детальний аналіз підходів до трактування феномену "креативності” в психолого-педагогічній літературі, теоретичних і методологічних основ освітньої концепції М. Монтессорі та її поглядів на проблему розвитку творчого потенціалу дитини. Результати порівняльно-емпіричного дослідження рівня розвитку креативних здібностей 326 дітей дошкільного віку із 12 Монтессорі-закладів та 15 традиційних дитячих садків на основі тесту ТТМ (тест на творче мислення), розробленого німецьким психологом К. Урбаном, засвідчили перевагу дітей із Монтессорі-закладів, що суперечить поширеній критиці Монтессорі-закладів через недостатньо ефективні умови для розвитку творчих здібностей дітей [5].
Сучасні дослідження доробку італійського педагога спрямовані таким чином на теоретичне переосмислення її ідей, визначення їхніх переваг і недоліків у порівнянні з поглядами класиків німецької педагогіки, експериментальну перевірку ефективності різних аспектів її педагогічної системи та її подальший конструктивний розвиток на основі новітніх досягнень науки відповідно до актуальних проблем німецької школи.
 
Література:
1.Barz H. Montessori und Steiner: Gemeinsamkeiten und Unterschiede // Erziehungskunst. – 2009. – Heft 12. – S. 2 – 11.
2.Biewer G. Montessori-Pädagogik mit geistig behinderten Kindern: Diss. Univ. Würzburg 1991. – 180 S.
3.Dräger H. Die Montessori-Pädagogik aus der Sicht des Jena-plans // Kinderleben. – 2006. – Heft. 24. – S. 4 – 26.
4.Grindel E. Lernprozesse hochbegabter Kinder in der Freiarbeit der Montessori-Pädagogik − Eine empirische Analyse auf der Basis von Einzelfallstudien in Montessori-Grundschulen: Diss. Univ. Münster 2005. – 320 S.
5.Kim S.-H. Kreativitätsförderung und Montessori-Pädagogik − Untersuchungen bei Kindern im Vorschulalter: Diss. Univ. Münster 2007. – 286 S.
6.Meisterjahn-Knebel G. Die Entdeckung des Kindes – 100 Jahre Montessori-Pädagogik // Freie Bildung und Erziehung. – 2007. – Heft 1 (Jg. 83). − S. 13 – 15.
7.Schmutzler H.-J. 100 Jahre Montessori-Kinderhaus 1907-2007. Was ist und welche Zukunft hat die Montessori-Pädagogik? // Recht und Bildung. – 2007. − 2. – S. 3 – 9.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (16.03.2011)
Просмотров: 1101 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]