Германские языки - Филологические науки - Сортировка материалов по секциям - Конференции - Академия наук
Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 03.04.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Германские языки
Рекламний текст як елемент комунікативної діяльності

Автор: Ярич Мирослава Володимирівна, студентка-магістр Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Для лінгвістичних досліджень останніх десятиріч характерним є зростання інтересу до вивчення текстів масової комунікації, зокрема, текстів реклами. Загальноприйнятим є твердження, що реклама, враховуючи її характерні риси, функції та завдання, є складовою частиною масової комунікації і успадковує від неї основні характеристики: «множинність» каналів передачі; можливість одночасної передачі одного повідомлення через різні канали; існування видів реклами, для передачі повідомлень якої участь ЗМІ не є обов’язковою; особливості ідеологічного впливу та маніпулювання свідомістю адресатів [1; 30]. Рекламу визначаємо як самостійний вид тексту масової комунікації, що має свої особливості, і використовує спільні з масовою комунікацією засоби та способи передачі інформації.
Рекламний текст належить до текстів масового впливу, які розв’язують комунікативно-прагматичне завдання, спрямоване на забезпечення надійності, тривалості та ефективності процесу комунікації. Рекламне звернення презентує комунікатора його цільовій аудиторії. Саме в рекламному тексті фокусується більшість елементів рекламної комунікації: ідея комунікації і використані коди, які допомагають сприйняттю цієї ідеї потенційним реципієнтом. Рекламне повідомлення можна розглядати як головний засіб, основний інструмент досягнення мети рекламної діяльності.
В основі створення рекламних текстів лежать такі тенденції: стислість, лаконічність вираження та виразність, ємність інформації. Важливо зберегти початкову свіжість інформації, донести її «вибуховий» потенціал, зосередивши текст у декількох легких для засвоювання та простих для запам’ятовування словах. Текст реклами відноситься до тих видів текстів, які призначені здійснити за можливістю більш прямий і безпосередній вплив на аудиторію. Ефективність рекламної кампанії залежить від мовного оформлення рекламного тексту. Розгляд реклами з точки зору лінгвістики зумовлює необхідність аналізу мовних особливостей рекламного тексту.
Прагматична спрямованість рекламного тексту виявляється в актуалізації тих його вербальних компонентів, які впливають на адресата, активізують його інтелектуальні й емоційні реакції, викликають відповідні дії. До значущих маніпулятивних компонентів належать прикметники, дієслова й іменники. Саме прикметнику, через велику концентрацію в ньому оцінності, приділяється основна увага у мовній парадигмі маніпулятивних засобів: іrreproachable, new, nіce, perfect [2; 35].
Дієслівна лексика робить рекламну інформацію більш динамічною, експресивною, прямо закликає до дії: to invite, to buy, to win, to dream,to choose.
Для рекламного повідомлення властиве використання конкретних іменників, які використовуються в основному для називання предметної дійсності: love, life, health, attention, prize.
Прислівники зі значенням часу функціонують як аргументативні сигнали, що стосуються мовленнєвого акту. Звороти виділення і презентативи привертають увагу адресата реклами. Прагматично важливим є вживання категорій особи і числа — «І» — «Я», що є втіленням потенційного адресата, «we» — «Ми», що свідчить про присутність адресанта реклами [3; 15]. Наприклад: We think banks need people as much as people need banks (Key bank) — Ми вважаємо, що банки потребують людей настільки, наскільки люди потребують банки.
Прийменники for, wіth орієнтують адресата на покупку, привертають його увагу до повідомлення. Використання префіксів інтенсивності: suрer-, extra-, ultra-, mega підкреслюють позитивну оцінку, додають емоційності. Наприклад: Extraordіnary food for extraordіnary cats — Надзвичайна їжа для надзвичайних котів [3; 18].
За допомогою негативних префіксів аntі-, non-, створюються слова з яскраво вираженою позитивною оцінкою, які привертають увагу і підкреслюють якісні характеристики об’єкта реклами [3; 35].
Прагматичну інформацію несуть у тексті запозичення, що впливають на оптимальне сприйняття тексту. Сполучення назви товару з абстрактними поняттями зазвичай привертають увагу адресата до реклами. Для створення образності часто застосовують ідіоми. Ідіоми допомагають створювати образ, що є потужним засобом впливу на реципієнта.
Таким чином, рекламний текст є головним інструментом досягнення мети рекламної діяльності. Він належить до текстів масового впливу, які розв’язують комунікативно-прагматичне завдання, спрямоване на забезпечення надійності, тривалості та ефективності процесу комунікації. Мовні особливості рекламного тексту є постійним предметом зацікавлення у лінгвістиці. Завдяки поєднанню різних за функціями лексичних одиниць, мовні засоби лексичного рівня є одним з основних засобів створення емоційного наповнення рекламного тексту.

Література:
1.    Зелінська О. І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. „Українська мова” / О. І. Зелінська. — Харків, 2002. — 17 с.
2.    Лившиц Т. Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте / Лившиц Т. Н. — Таганрог, 1999. — 177 с.
3.    Медведева Е. В. Рекламная коммуникация/ Медведева Е. В. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 174 с.

Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (21.01.2012)
Просмотров: 863 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]