Германские языки - Филологические науки - Сортировка материалов по секциям - Конференции - Академия наук
Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Суббота, 15.04.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Германские языки
Поняття метафори та її види у художньому тексті

Автор: Дрібнюк Олеся Тарасівна, бакалавр, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 
 Метафора є стилістичним засобом, який базується на принципі схожості двох об’єктів. Іншими словами, метафора – це перенесення певних якостей чи властивостей з одного предмета на інший. Давньогрецькі та римські риторики трактували цей термін, як перенесення значення одного слова на інше. В наш час цей процес досить поширений – він полягає в тому, що слово набуває похідного значення [2;139].
 На думку Арнольд І.В., метафора визначається як приховане порівняння, що здійснюється шляхом застосування одного предмета замість другого і виявляє, таким чином, якусь важливу ознаку другого [1;101].
 Щодо Кухаренко В.А., то вона вважає, що метафора – це перенесення назв з одного предмета на інший, яке базується на пов'язаній подібності певних якостей. Наприклад, pancake for the "sun” (round, hot, yellow) [5;23].
 Чим більша розбіжність між об'єктами, тим більш непередбачуванішою і експресивнішою є метафора.
 Гальперін І.Р. стверджує, що метафора набуває ознак стилістичного засобу, коли дві різні ідеї одночасно спадають на думку при накладанні деяких ознак, що притаманні одному об’єкту, на інший, який за певних обставин позбавлений цих властивостей. Отже, створюючи метафору, ми знаходимо в двох різних предметах певні риси, які, на нашу думку, є в деякій мірі схожими [2;140].
 На відміну від метонімії, яка побудована на суміжності, метафора – це засіб, який полягає в схожості якостей. Проте деякі стилісти заперечують це твердження, мотивуючи це тим, що два об’єкти ототожнюються, і в них ми знаходимо помітно подібні ознаки – цей факт не робить їх схожими. Гальперін І.Р. показує нам це на прикладі того, що і люди, і тварини мають спільне в тому, що рухаються, дихають; і якщо ці властивості використовуються, щоби вказувати на перших і на других, то цей факт не робить їх спорідненими.
 Метафора може бути виражена будь-якою частиною мови. Для утворення метафори необхідний контекст, в якому члени виступають в одному предметно-логічному значенні та уточнюють те слово, яке несе подвійне значення, тобто метафору [6;50].
 Інколи метафора не обмежується одним образом, а навпаки створює декілька образів, які зв’язані між собою одним центральним словом. Це розгорнута метафора, яка часто зустрічається в творах символістів.
 В залежності від особливостей семантики, розрізняють стерту та оригінальну метафори. Встановити чіткі границі між ними неможливо, тому що різниця між цими двома видами не є принциповою, так як механізм метафоричного переносу є однаковим. Деякі вчені помітили, що оригінальна метафора наближається до полісемії, допускає різноманітні інтерпретації, а стерта метафора (наприклад, These girls are an awful responsibility.) прямує до однозначності, допускає лиш одну інтерпретацію.
 Постійне використання метафори поступово призводить до того, що головне значення втрачає свою силу. Метафоричне використання слова впливає на словникове значення, додаючи до нього тонкий смисловий відтінок. Проте яким не був би цей вплив, словникове значення не може зникнути [3;55].
 Абсолютна метафора – це коли немає зв’язку між предметом і метафорою. Наприклад, I am the dogend of every day. We faced a scallywag of tasks. Абсолютна метафора показує розчарування, невпевненість чи збентеження. Вона також відома як паралогічна метафора чи антиметафора.
 Активна метафора – відносно нова, а отже, не є необхідною для всіх слухачів та читачів. Наприклад, It’s been a purple dinosaur of a day. You’re looking pretty rabbit – what’s up? Активна метафора широко використовується в поезії та виступах, щоби спонукати слухача уважно слухати. Якщо слова не співпадають за своїм значенням, ви напружуєте своє мислення для того, щоб зрозуміти їх. Активна метафора також відома і як жива метафора.
 Складна метафора трапляється тоді, коли проста метафора базується на другорядному метафоричному елементі. Наприклад, That lends weight to the argument. They stood alone, frozen statues on the plain. The ball happily danced into the net. Складна метафора із додатковим значенням заставляє людей більше думати і вражає лінгвістичними здібностями авторів. Інколи складна метафора викликає плутанину.
 Складена метафора – це багаточисленні елементи метафори, які перешкоджають слухачеві. Цими елементами можуть бути прикметники, прислівники. Наприклад, She danced, a wild and gothic fairy. Thick, primal, blind fog descended before his eyes.
 Мертва метафора – "мертва” в тому значенні, що вона більше "не працює” як метафора, а стає простим словом із елементарним функціональним значенням. Наприклад, fabulous означала fable, проте, як і багато інших прикметників втратила своє значення і тепер означає good.
 Пасивна метафора – та, в якій зв’язок між засобом вираження та поширенням думок і предметом нечіткий. Наприклад, I was lost in thought. (How?) She flew at him. (Why? In anger? Love?) He was rattled. (Why? By what or whom?). Пасивна метафора може утворюватись, коли речення є незакінченим або, в якійсь мірі, скороченим.
 Відмираюча метафора – та, яка вже немодна у використанні. В деякій мірі, це кліше. New era business is a whole different ball game.
 Поширена метафора застосовується як центральний предмет, наприклад, як головний засіб вираження думок в поезії вона використовується повторно і в різних формах. All the world’s a stage and men and women merely players. Поширену метафору ще деколи називають химерною [13; 70].
 Прихована метафора – це та, де предмет повністю неописаний, проте здогадки про нього виникають із контексту речення. Наприклад, Roasting today! She had the screaming. We were drinking the white.
 Змішана метафора – внутрішньо непослідовна метафора. Використані метафори завжди мають зв’язок між собою, хоча він є незначним і невідповідним. He often shot his mouth off in the dark. It was playing with fire in the belly. Змішана метафора результат того, що ми хочемо бути детальними в розмові та, можливо, є легковажними при виборі метафори. З вищеподаних прикладів видно, що результат виходить комічним. Це дає можливість використовувати гумор для навмисного ефекту.
 Проста метафора – це метафора, в якій є певний зв’язок між предметом та метафоричним засобом вираження та поширення думки. В простій метафорі когнітивні зусилля зрозуміти автора чи оратора – відносно малі. Проста метафора є протилежною складній та складеній метафорам. Приклади простої метафори: He was mad. (mad = anger) Cool down! (cool = temperature) I’ll chew on it. (chew = think).
 Занурена метафора – в якій метафоричний засіб вираження чи поширення думки позначається її частиною. Наприклад, Her thoughts were on the wing. (wing > bird > fly)
 Петафора форма метафори. Якщо метафора застосовується для новизни, введення інтересу та розяснення на письмі чи в розмові, то петафора надає ефект ще більшої новизни і, можливо, інтересу завдяки тому, що вона є чіткою і широкою для розуміння. Наприклад, Painting hard, he hand-braked the corner, power-sliding into the doorway. (Running as driving) Noisy twinkling in the night, the shares blew hypnotic shards of brilliance down on the hopeful investors. (Share price movement as a sky rocket firework) Петафора вперше була описана Пабло Лопесом.
 
Література:
1.Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. / И. В. Арнольд – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта, 2002. – 384 c.
2.Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. / И. Р. Гальперин – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1958. – 459 с.
3.Гинзбург Р. З. Лексикология английского языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / Р. З. Гинзбург, С. С. Хидекель, Г. Ю. Князева, А. А. Санкин – 2-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. школа, 1979. — 269 с.
4.Знаменская Т. А. Стилистика английского языка. Основы курса. / Т.А. Знаменская – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 363 c.
5.Кухаренко В. А. Практикум з стилістики англійської мови: Підручник для студ. фак-тів ін. мов вузів. / В. А. Кухаренко – 2-е вид, перегл. та пош. – Вінниця. "Нова книга”, 2000. – 160 с.
6.Харитончик З. А. Лексикология английского языка: Учеб. пособие. / З. А. Харитончик – Мн: Выш. шк., 1992. – 229 с.
Категория: Филологические науки | Добавил: ivan_babenko (15.02.2011)
Просмотров: 1660 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 1
1  
Тут визначено доволі поширне позначення слова "метафора". В рубриці опублікована частична історія цього слова. Крім "метафори" обозначення дано ще на декілька слів.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]