Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 13.05.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)

Оцінка ефективності інвестицій підприємств

Автор: Феняк Лариса Анатоліївна, викладач, Вінницький національний аграрний університет

 

Сьогодні у складній та заплутаній системі економічних відносин постійно доводиться приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування.

Приріст капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання коштів на споживання в теперішньому періоді, винагородити його за ризик та відшкодувати збитки від інфляції в майбутньому періоді. [1, 7]

Прийняття рішення щодо реалізації інвестиційного проекту потребує проведення попереднього розрахунку показників економічної ефективності майбутніх інвестицій, що дозволяє інвестору визначитися із найвигіднішим варіантом вкладання засобів. Такі розрахунки є однією з головних передумов для того, щоб спонукати інвестора вкладати кошти. Тому методика визначення ефективності інвестиційних вкладень є одним з ключових питань науки про інвестування.

Складність розрахунку ефективності майбутніх інвестицій зумовлюється тим, що досить не просто правильно оцінити всі сторони інвестиційної діяльності як на етапі здійснення інвестицій, так і під час експлуатації інвестиційного проекту, точно спрогнозувати й досягти високого ступеня достовірності інформації.

Ефективність характеризує результат діяльності відносно витрат. [2, 165]

Ефективність розкриває характер причинно-наслідкових зв’язків господарювання. Вона показує не сам результат, а те, якою ціною його було досягнуто. Тому ефективність найчастіше характеризується відносними показниками, що розраховуються на основі двох груп характеристик (параметрів) – результату і витрат. [3, 12]

В інвестиційній діяльності економічну ефективність визначають шляхом порівняння результатів, одержаних у процесі експлуатації об'єктів інвестування, і сукупних затрат на здійснення інвестицій.

У сукупності методів оцінки ефективності інвестицій можна виокремити три групи:

 1. Статичні.
 2. За даними бухгалтерської звітності.
 3. Динамічні.

Статичні методи оцінки ефективності інвестицій є одними з найдавніших. Вони базуються на співставленні грошових надходжень від реалізації проекту з витратами на його втілення. До цієї групи методів відносять такі показники, як коефіцієнт ефективності та період окупності, що є взаємооберненими один до одного.

Зазначені показники є досить простими у обчисленні  та щодо обсягу використовуваних вихідних даних, але, разом з тим, мають недоліки, оскільки не враховують фактор зміни вартості грошей у часі.  Інвестиційний цикл – це довготривалий процес, який охоплює періоди здійснення інвестицій та експлуатаційний, тобто час повернення вкладених капіталів. Інвестиційний лаг може тривати роками. За цей час в економіці країни можуть відбуватися процеси, спричинені економічним спадом, інфляцією або розвитком.

Оцінюючи ефективність інвестицій за даними бухгалтерської звітності розраховують такі показники, як балансову та чисту рентабельність інвестицій. Балансова рентабельність інвестицій визначається як відношення середньорічного доходу підприємства до загальної суми інвестованих коштів, виражене у відсотках, а чиста рентабельність характеризує відношення середньорічного доходу підприємства за мінусом податкових та відсоткових платежів до загальної суми вкладених коштів, виражене у відсотках.

Порівнюючи різні проекти за показниками балансової та чистої рентабельності інвестицій, перевагу слід надавати тому, у якого ці показники є вищими.

Динамічні методи оцінки ефективності інвестицій базуються на теорії вартості грошей у часі.

Кожна гривня, яку має інвестор сьогодні і вкладає у проект, і гривня, яку інвестор планує отримати в майбутньому від проекту, є не рівноцінні. Гроші втрачають свою вартість внаслідок впливу таких чинників:

 • інфляція – внаслідок зростання загального рівня цін в економіці купівельна спроможність грошей з кожним наступним днем зменшується;
 • ризик – загроза втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат в результаті здійснення господарської діяльності;
 • схильність до ліквідності – абсолютно ліквідними є лише готівкові кошти. Вкладаючи їх у будь-які інші активи, інвестор відмовляється від ліквідності, сподіваючись на високу винагороду, яка компенсуватиме відмову від неї.

Таким чином, обсяги доходів за проектом мають бути поставлені в однакові умови обліку. Для цього використовують спеціальну методику дисконтування грошових потоків за проектом до якогось одного періоду часу (найчастіше до першого року реалізації проекту, коли, власне, кошти вкладаються у проект).

Дисконтування – приведення майбутніх грошових потоків до нинішнього періоду, або встановлення сучасного еквіваленту суми, яка виплачуватиметься в майбутньому. [2, 141]

У загальному вигляді перехід (приведення) від обсягу грошових коштів майбутнього періоду  до еквівалента (у теперішніх умовах) можна відобразити за формулою:

 

де - теперішня вартість грошей;    - дисконта ставка; - порядковий номер року від початку реалізації проекту; - множник дисконтування.

До динамічних методів оцінки ефективності інвестицій відносять:

 • чистий приведений дохід – базується на визначенні різниці між загальною сумою дисконтованих грошових потоків та дисконтованих інвестицій протягом усього періоду життя проекту;
 • індекс рентабельності інвестицій – це відношення дисконтованих грошових надходжень та вкладень;
 • внутрішня норма рентабельності – являє собою ставку дисконтування, використання якої забезпечує рівність дисконтованих грошових надходжень та дисконтованих інвестицій; показує верхню межу припустимого рівня дисконтної ставки, перевищення якої робить проект збитковим;
 • дисконтований період окупності інвестицій – період часу, необхідний для повернення початкових інвестицій за рахунок дисконтованих грошових надходжень.

Отже, в сучасній економічній теорії та практиці застосовують різні підходи до оцінки ефективності інвестицій, але показники, що базуються на дисконтуванні грошових потоків є визнаними у світовій практиці основними, що акумулюють вигоди від впровадження інвестиційного проекту. Саме їхній розрахунок, в першу чергу, вказує на економічну ефективність інвестиційного проекту.

 

Література:

 1. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «комп'ютерпрес», 2001. – 364 с.
 2. Фінансовий словник-довідник/ М.Я. Дем'яненко, Ю.Я. Лузан, П.Т. Саблук, В.М. Скупий та ін.; За ред. М.Я. Дем'яненка. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 555 с.
 3. Методи і практика оцінки ефективності інвестицій у польове кормовиробництво сільськогосподарських підприємств: монографія/ [М.І. Кісіль, Н.А. Спринчук, І.С. Воронецька та ін.]; за ред. М.І. Кісіля. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. – 304 с.

 

Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (24.04.2015)
Просмотров: 308 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]