Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Психологические науки

Социальная психология; психология социальной работы
Психологічні особливості прояву егоїзму у шлюбі
 
Автор: Литвиненко Ірина Володимирівна, студентка, Національний авіаційний університет
 
Постановка проблеми. Сьогодні проблема становлення міжособистісних стосунків в сім'ї є однією з актуальних у дослідженні взаємодії особистості з довкіллям. На сьогоднішній день Україна є - лідером з кількості розлучень серед країн  Європи. За даними Інституту демографії і соціальних досліджень в Україниі за 2011 рік було зареєстровано 61 тисяча 872 факти розірвання шлюбу.
Сім’я є об’єктом ретельного наукового аналізу дослідників з різних психологічних галузей. Дослідження психологічної готовності сучасної молоді до шлюбних стосунків, особливості статеворольової диференціації в умовах сучасної сім’ї, причини і механізми порушень функцій сім’ї, загальні тенденцій розвитку української сім’ї є важливими задля створення, розширення психодіагностичних і психокорекційних методів сімейного консультування й психотерапії. Однією з причин виникнення проблемних та конфліктних ситуацій у сімейних взаємостосунках є  прояв егоїстичної поведінки одним з подружжя, та те, як в залежності від характеру та сили прояву егоїзму можуть формуватися та видозмінюватися рольові очікування подружжя, які є важливими для становлення гармонійних шлюбних відносин. Егоїзм та особливості прояву цього явища є предметом досліджень в психології та філософії, проте в літературі, нажаль, ще не накопичено достатньо повний експериментальний матеріал. Саме цим зумовлена актуальність теми нашого дослідження.
Постановка завдання. Виходячи з вище сказаного, мета нашого досдідження полягає у встановленні взаємозв`язку егоїзму та рольових очікувань особистості в сімейній парі. Задля досягнення поставленної мети сформульовано наступні завдання:
1) Здійснити аналіз наукових теоретичних та емпіричних  даних щодо визначення понять «егоїзм» та «рольові очікування».
2) Виявити взаємозв'язок егоїзму та рольових очікуваннь у сімейних парах.
Отже, об’єктом нашого емпіричного дослідження є рольові очікування та досягання в шлюбі. Предметом – взаємозв`язок егоїзму та рольових очікуваннь у сімейних парах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рольові очікування - це система вимог соціуму до ролі, вірніше, відображення особистістю сукупності тих вимог, які висувають до людини партнери в процесі рольовій взаємодії, її власні уявлення про те, якої поведінки від неї чекають інші. Рольові очікування - зовнішня сторона взаємодії, що характеризує суспільну детермінацію рольової поведінки людини. [2, 253].
До моменту вступу у шлюб людина має вже сформовані потреби, цінності, установки. Значний внесок у розробку  відповідності установок подружжя у сфері сімейних ролей було внесено І.М. Обозовим та А. Н. Обозовою. Отримані ними дані свідчать про те, що розбіжність думок подружжя щодо функцій сім'ї, характеру розподілу основних сімейних ролей, призводить до дезорганізації сім'ї. Егоїзм досліджували Т. Пашукова,  М. Хьюз, С.В. Зайцев, В.А. Петровський, В.А. Семиченко, А.А. Налчаджян.  В нашому дослідженні явище  егоїзму ми розглядаємо як ціннісну орієнтацію суб'єкта, що характеризується переважанням в його життєдіяльності самокорисливих особистих інтересів і потреб відносно до інтересів інших людей і соціальних груп.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для проведення емпіричного дослідження нами було обрано методики: 1.діагностики соціально - психологічних установок особистості у сфері мотивації і потреб» О.Ф.Потьомкіної, яка дозволяє визначити  ступінь вираженості соціально - психологічних установок. та 2.методику «Рольові очікування і домагання у шлюбі»,  за допомогою методики РОД визначають уявлення подружжя:
- про значущість у сімейному житті сексуальних стосунків, особистісної згуртованості чоловіка і дружини, батьківських обов’язків, професійних інтересів кожного з подружжя, господарсько-побутової сфери, моральної й емоційної підтримки, зовнішньої привабливості партнерів ;
- про бажаний розподіл ролей між чоловіком і дружиною при виконанні сімейних функцій; [7, 220].
Для статистичної обробки результатів був використаний дискримінативний, кореляційний аналізи. Вибірку дослідження склали 60 осіб. Це сім`ї, які перебувають у шлюбі від 2 до 26 років, вік жінок від 20 до 48 років, вік чоловіків від 22 до 51 року.
В результаті обробки первинних даних за методикою діагностики соціально - психологічних установок особистості у сфері мотивації і потреб» О.Ф.Потьомкіної було визначено рівні прояву егоїзму членів подружжя. Результати відображені у табл..1
 
 
 
Результати методики дають можливість побачити, що 44 %, з них 27% чоловіки та 17% жінки, респондентів мають високий рівень егоїзму. У 42% респондентів, з них 16% чоловіки та 26% жінки, спостерігається середній рівень егоїзму. Низький рівень егоїзму спостерігається у 14% респондентів, з них 6% чоловіки та 8% жінки.
В результаті обробки первинних даних за методикою «Рольові очікування та домагання в шлюбі» було визначено співвідношення рольових очікувань серед жінок та чоловіків. У 47% є збіг, 53% не має. Проаналізувавши результати методики нами було визначено, що бали у чоловіків та жінок співпадають по трьом шкалам, а саме : «Сексуальне спілкування», «Соціальна активність» та «Зовнішня привабливість». Збіг очікувань обох партнерів сфері «сексуального спілкування» говорить про те, що як для чоловіків, так і для жінок відіграє велике значення глибина та інтенсивність їх особистісної комунікації, разом з цим можемо помітити, що «соціальна активність» свого партнера теж є вирішальною в задоволенні рольових очікувань обох членів подружжя. «Зовнішня привабливість» також відіграє велике значення в задоволенні сімейних рольових очікувань подружжя, що в свою чергу може свідчити про надання великої значимості естетичним аспектам,як серед чоловіків так і серед жінок. Це свідчить про те, що серед усіх можливих рольових очікувань респонденти даної вибірки однаково оцінюють важливість проявів сексуального спілкування, соціальної активності та зовнішньої привабливості від свого партнера.
За допомогою кореляційного аналізу був виявлений  зворотній зв’язок егоїзму з  господарсько–побутовою сферою (0,001…р≤ - 0,855)та емоційно – психотерапевтичною сферою. (0,001; р≤ - 0,869 ) Даний зв'язок можна пояснити тим, що чим вище прояв егоїзму тим нижче узгодженість розподілу ролей у господарській та емоційно-психотерапевтичній сфері, при високому або середньому рівні егоїзму, в ситуація розподілу ролей у членів подружжя можуть спостерігатися прояви егоїстичної поведінки, наприклад: члени подружжя не хочуть брати на себе відповідальність за виконання ролі психотерапевта, так як в силу власних егоїстичних установок вважають що їхні особистісні проблеми важливіші та потребують першочергового вирішення.
Отже, можемо зробити висновок.1. В результаті аналізу виявлено, що егоїзм - це ціннісна орієнтація суб'єкта, що характеризується переважанням в його життєдіяльності самокорисливих особистих інтересів і потреб відносно до інтересів інших людей і соціальних груп. 2. Встановлено взаємозв’язок між егоїзмом та рольовими очікуваннями. Подальше дослідження ми вбачаємо у напрямку вивчення особливостей впливу егоїзму на задоволеність шлюбом. Сім'я, будучи основною формою організації поза виробничого буття людини, виконує безліч функцій. Однак виконання в сім'ї цих функцій можливе лише за умови однозначного розуміння подружжям своєї сімейної ролі та відповідальності по відношенню до сім'ї, а також за умови «здорових» взаємин між подружжям. Сімейні рольові очікування є компонентом сімейно-рольової взаємодії, яка являє собою сукупність установок, норм і зразків поведінки, що характеризують одних членів сім'ї в їхньому ставленні до інших її членів. В умовах сучасної нуклеарної сім'ї суперечливість сімейних ролей, прояви егоїзму зі сторін партнерів, вузькі межі їх виконання призводять до незадоволення особистісних потреб членів сім'ї, виступають причиною рольового перевантаження, рольових конфліктів (зокрема рольового конфлікту працюючої жінки). Неоднозначне розуміння подружжям сімейних ролей, ригідність або невизначеність рольових очікувань, неузгодженість рольових очікувань і рольових домагань подружжя, співвідношення високого рівня рольових очікувань стосовно шлюбного партнера і низької оцінки його рольової поведінки виступають причиною незадоволеності сімейних рольових потреб подружжя і, як наслідок, причиною сімейних конфліктів. В результаті проведеного емпіричного дослідження було виявлено, що найміцніший зв'язок встановлено між егоїзмом та    господарсько – побутовими та емоційно – психотерапевтичними рольовими очікуваннями. Спираючись на результати проведеного дослідження можна стверджувати що зв'язок між егоїзмом  та рольовими очікуваннями існує, та чим більший рівень егоїзму тим менше виконуються сімейні ролі, що несе за собою неузгодженість в рольових очікуваннях подружжя.
 
Література:
1. Альошина Ю.Є. Задоволеність шлюбом і взаємне сприйняття подружніх парах з різним стажем спільного життя: Вісник МГУ. Серія 14. Психологія, № 2,1987,
2. Альошина Ю.Є., Борисов І.Ю. Поло-рольова диференціація як показник міжособистісних відносин подружжя / / Вісник М.У. Сер. 14. Психологія. - № 2, 1989. С. 44-53.
3. Альошина Ю.Є., Гозман Л.Я., Дубовська Є.М. Соціально-психологічні методи дослідження подружніх відносин: Спецпрактикум з соціальної психології. М.: МГУ, 1987.
4.Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словник-довідник по психологічній діагностиці. З-П «Пітер», 2000.
5. Васильєва А.К. Структура сім'ї. М. 1988.
6. Волкова О.М. Соціально-психологічні чинники подружньої сумісності. Питання психології - № 2, 1989. С.36-44
7. Волкова О.М., Трапезникова Т.М. Методичні прийоми діагностики подружніх відносин. Питання психології - № 5 1985. С.54-57
8. Гурко Т.А. Вплив дошлюбного поведінки на стабільність молодої сім'ї. Соціологічні дослідження - № 2,1982. С.88-93.
Категория: Психологические науки | Добавил: Administrator (18.02.2014)
Просмотров: 1128 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 2
2  
Причиною багаточисленних розлучень стають ранні шлюби, котрі не встигнувши закінчити школу, розібратися в своїх бажаннях, в собі молодь хоче створити сім'ю. При цьому, як вказує автор, не розуміючи свої ролі. В результаті, сварки, не вміння йти на компроміс. В країні фактично зруйнований інститут сім'ї, ранній секс, позашлюбні діти, величезна кількість сиротинців. І в цьому основна причина. Українці мають повернутись до своїх одвічних сімейних цінностей.

1  
Устрашающая статистика о количестве разводов в Украине. Одна из причин возникновения эгоизма – это воспитание мальчиков в неполных семьях. Судя по проведенному исследованию, как раз в мужской популяции эгоизм значительно превышает женский.
Остается вспомнить Зигмунда Фрейда. Как раз он четко показал, к чему приводит чрезмерная любовь матерей, какие вырастают сыновья.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]