Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Среда, 23.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Психологические науки

Социальная психология; психология социальной работы
Я-Концепція особистості у стильовому підході
 
Автор: Слободянюк Катерина Ігорівна, аспірант кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
На даному етапі розвитку психології проблематика Я - концепції привертає увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників. Разом з тим дотепер не існує ні її універсального визначення, ні єдності в термінології. Терміни, які одні автори вживають для позначення Я-концепції в цілому, інші використовують для позначення окремих її елементів. Не всі автори використовують термін «Я - концепція», також для позначення цієї змістовної області застосовуються терміни «образ Я», «когнітивний компонент самосвідомості», «самосприйняття», «самоставлення» [2,3,8].
Аналіз різнопланових підходів дозволяє розділяти погляди вчених на два протилежні полюси: Я трактується  як активний, творчий початок і здійснює саморегуляцію поведінки, або в якості детермінованого, що втілює в собі зв'язки людини з різними факторами, які визначають концепцію Я.
Дослідження Я-Концепції має не тільки абстрактний науковий інтерес, а й прагнення показати цілісність особистості, яка проявляється у всіх сферах життя, що є можливим через розгляд фіксацій в стилі.
У психології першим стильовим поняттям, яке стало предметом наукового дослідження, стало поняття стилю життя, введене А. Адлером, що багато в чому визначило позицію інших дослідників стилів. А. Адлер виходив з розуміння індивідуальності як цілісного й цілеспрямованого утворення.
До теперішнього часу стильові характеристики стають предметом теоретичних досліджень і численних експериментальних досліджень, що ведуться в зарубіжній, переважно американської, психології на методологічній основі когнітивістського (Дж. Брунер; Г. Уіткін; С. Клейн; Ч. Нозал) і персонологічного.Адлер; Дж. Ройс) підходів. У вітчизняній психології стиль розглядається в контексті вивчення індивідуально-типологічних відмінностей і теорії діяльності (В. С. Мерлін; ЕА.Клімов; І. П. Ільїн).
Теоретична психологія зосередила увага на вироблення критеріїв для класифікації стилів життя і аналіз самого поняття. Як правило, критерієм для виділення стилів життя використовувалася домінуюча спрямованість особистості чи спосіб вирішення життєвих проблем, причому число стилів життя може бути від трьох до двадцяти. Найбільш лаконічна класифікація стилів життя належить Д. Ройсу і Е. Поуелл, які визначають стиль життя як «стратегію для досягнення індивідуальних цінностей і почуттів у світі, в якому кожен індивід повинен жити так, щоб оптимізувати свої особистісні смисли» [9].
Методологія дослідження стилів в західній психології будується на таких основних положеннях:
1) стиль представляє собою прояв цілісності індивідуальності;
2) стиль пов'язаний з певною спрямованістю і системою цінностей особистості;
3) стиль виконує компенсаторну функцію, допомагаючи індивідуальності найбільш ефективно пристосуватися до вимог середовища.
У вітчизняній психології в рамках розробки стильових досліджень першої стильової характеристикою, взятої в якості предмета дослідження в кінці 60-х років, було поняття індивідуального стилю діяльності.
На думку одного з перших його дослідників Е. А. Климова, індивідуальний стиль діяльності - це "індивідуально-своєрідна система психологічних засобів, до яких свідомо чи стихійно вдається людина з метою найкращого зрівноважування своєї (типологічно обумовленої) індивідуальності з предметними зовнішніми умовами діяльності".
Аналіз стильових характеристик особистості дозволяє виділити загальні функції стилю  [4,5]:
1. Адаптаційну, що полягає у пристосуванні до вимог даної діяльності і соціального середовища;
2. Компенсаторну, оскільки формування будь-якого стилю будується на сильних сторонах індивідуальності і з урахуванням слабких сторін;
3. Системоутворюючу, що дозволяє, з одного боку, формуватися стилю на основі багатьох раніше сформованих характеристик індивідуальності, з іншого боку, впливати на багато аспектів поведінки людини;
4. Самовираження, що складається в можливості виразити себе через унікальний спосіб виконання діяльності або через манеру поведінки.
Перевагами стильового підходу до дослідження особистості, в порівнянні з властивостями особистості, є те, що стильові характеристики безпосередньо пов'язані з діяльністю або поведінкою особистості. Стилі виступають невід'ємною частиною діяльності, що обумовлює її результат. Завдяки системоутворюючою функції, стиль виявляється осередком багатьох особистісних характеристик.
На відміну від традиційної схеми розкриття змісту Я-концепції через предметну наповненість, стильовий підхід дозволяє сфокусуватися на її якісному визначенні.
Стиль формується в певному середовище і проявляється в діяльності, особливо «виразно», коли людина стоїть перед важливим рішенням в критичних ситуаціях. В нових ситуаціях при зіткненні з труднощами вирізняється чіткіше, так як виникає дискомфорт, розвивається почуття невпевненості, що спонукає до дій, у результаті чого з’являється ціль[1].
Психологічний механізм цілепокладання задає не зміст конкретних цілей діяльності індивіда, а спосіб постановки цілей, соорганізацію цінності отриманого результату й ступеню ризикованості самої дії, прийняття відповідальності за наслідки власних дій [7].
На вибір цілі також впливає Я-Концепція індивіда - модель сприйняття власних характеристик, властивостей та здатностей, взаємовідносин, разом з тим система цінностей. Це організована картина, що існує у свідомості як образ себе у своїх відношеннях наряду з позитивними або негативними оцінками,що зв’язані з цими якостями [8].
Якісний зміст Я-Концепції впливає на спосіб постановки цілі, уявлення про майбутній результат діяльності. Я-Концепція задає принцип оцінки й визначає ціль, що співвідноситься з нею. Дії індивіда, що розгортаються ціллю, відповідає Я-Концепції. Постановка цілі з послідуючою оцінкою отриманого результату суттєво зачипає переживання людиною власних цінностей [6]. А отже, корекція цілі, стилю життя можлива через роботу з Я-Концепцією.
 
Література:
1.Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / Пер. с нем. – М., 1995.
2.Бёрнс Р. Я-концепция и воспитание. — М., 1989. — 169 с.
3.Джеймс У. Психология / Уильям Джеймс: [пер. с англ.; под ред. Л.А. Петровской ]. – М.: Педагогика, 1991– 386 с.
4.Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы. Казань, 1969
5.Либин А.В. Единая концепция стиля человека // Стиль человека: психологический анализ. М.,1998.
6.Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / X. Хекхаузен. — 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 860 с. (Серия «Мастера психологии»).
7.Швалб Ю.М. Образ жизни в категориях экологической психологии, Конгресс - 2005
8.Rogers, C. R. (1947). Some observations on the organization of personality. American Psychologist, 2, 358-368.
9.Royce J., Powell A. Theory of personality and individual differences: factors, systems and process. Prentice Hall, 1983
Категория: Психологические науки | Добавил: Administrator (18.09.2012)
Просмотров: 848 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 2
2  
Концепція Я-концепціі - це як живий організм, який розвивається, пульсує, функціонує. Те, що зроблено А. Адлером для розвитку психології є неоціненним. Подальші праці науковців, не суперечать, а навпаки доповнюють, розширюють знання з даної тематики. Але я не думаю, що колись буде найдена істина, оскільки, Я-концепціі це динамічний процес, який потребує постійного глибинного пізнання.

1  
Каждый человек индивид это уже не секрет и все мы знаем это, но саму концепцию Я открыта еще не полностью на мое мнение. Это очень глубокий вопрос, который нужно изучать и изучать, ведь и желания и цели и мысли это все отнесем к Я концепция, а таких желаний и мыслей у нас в день очень много. Поэтому тут мы знаем только маленькую частичку этого. Но это уже начало, а значит, что у автора тоже есть Я Концепция.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]