Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Психологические науки

Педагогическая и возрастная психология
Самоосвіта та самовиховання, їх роль у професійному зростанні майбутніх фахівців
 
Автор: Циганаш Анна Валентинівна, Севастопольська філія Саратовського державного соціально-економічного університету
 
У сучасній науці проблема професійного зростання майбутнього фахівця приковує увагу багатьох дослідників (А.А. Бодальов,  Л.І. Божович, А.А. Деркач, Ю.М. Забродін, Є.А. Климов, І.С. Кін, Т.В. Кудрявцев, С.П. Кряжі, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, В.Д. Шадриков), у роботах, яких  простежуються різні підходи до її вирішення. Це обумовлено  неоднозначністю запропонованих названими авторами визначень самого поняття «професійне зростання» у зв'язку з тим, що вони по-різному бачать його співвідношення з такими поняттями, як «професійна підготовка», «професійна готовність», «професійний розвиток», «професійне формування», «професійна майстерність», «професійна спрямованість», «професійне самовизначення» [1, 46].
Категорія «професійного зростання» в емпіричному дослідженні відображає об'єктивний процес, у ході якого новий предмет або явище починає з реальних можливостей перетворюватися в дійсність. Явище тільки виникає на базі заперечення старого, зберігаючи елементи позитивного з нього. Це початкова стадія розвитку, але вона незавершена. Дане поняття застосовується дослідниками й при розкритті процесу розвитку вже сталого явища.  Р.М. Шаміонова вважає, що становлення є «процес, який відображає всю систему детермінант соціального й опосередковано-соціального взаємодій індивідів» [2, 68] Поняття «професійне зростання» неоднозначно трактується  різними дослідниками. В існуючих визначеннях поняття «професійне зростання» простежується у трьох підходах: 1) соціальна обумовленість явища; 2) психічний розвиток особистостей; 3) педагогічний підхід, який розглядає досліджуване питання з позицій керування даним процесом. З позиції соціальної психології дається визначення Ю.П. Поваренковим, який вважає, що професійне зростання - це «сфери соціальної практики, де тісно переплітаються інтереси суспільства й конкретної людини; і його сутність полягає у перетворенні індивіда у професіонала, здатного впливати на розвиток професійної діяльності й професійної спільності в цілому» [2, 35].  Своє бачення співвідношень зазначених вище понять розкриває С.Я. Батишев, який вважає, що професіоналізація означає педагогічно керований процес професійного зростання особистості в умовах професійної освіти. А.К. Маркова вважає, що професійне зростання - це продуктивний процес розвитку й саморозвитку особистості, а  професійне становлення особистості збагачує психіку, наповнює життєдіяльність людини особливим змістом, надає професійну значущість Е.Ф. Зеєр зростання особистості порівнює із професійною діяльністю, розуміючи його як  «процес прогресивної зміни особистості під впливом соціальних впливів, професійної діяльності й власної активності, спрямованої на самовдосконалення й самозбагачення» [3, 29].
З інших позицій розглядає сутність професійного зростання Г.М. Бєлокрилова, яка вважає, що процес самореалізації особистості можливий лише у професійній діяльності на основі найбільш повного використання своїх здатностей і можливостей [4, 32].
Аналіз наведених вище визначень поняття «професійне зростання» дозволяє виділити його основні характеристики: наповнення життєдіяльності людини особливим змістом (А.К. Маркова); перетворення індивіда в професіонала (Ю.П. Поваренков); якісне перетворення внутрішнього світу людини (Н.В. Горнова, Г.І. Железовська); формування професійної спрямованості, компетентності, особистісних, соціально значимих і професійно важливих якостей, готовності до постійного професійного зросту (Н.В. Матолигіна, Е.Ф. Зеєр); входження в професію, що характеризується особистісними й професійними якісними перетвореннями (О.А. Рябоконь); власну активність, спрямовану на самовдосконалення й самовиховання (Е.Ф. Зеєр); прагнення реалізувати свої творчі, потенційні можливості до розуміння свого покликання (Г.М. Бєлокрилова).
Таким чином у визначеннях сутності професійного зростання простежується подібність думок із питання його розгляду, як динамічного процесу, який веде до особистісних змін і формування професійних якостей, можливих за умови активної участі самого суб'єкта діяльності, що проявляється в саморозвитку, самовдосконаленні й самовихованні.
 
Література:
1.Гаязов А. С. Образование и образованность гражданина в современном мире М.: Наука, 2003. – С.215
2.Гришанова, Н.А. Развитие компетентности специалистов как важнейшее направление реформирования профессионального образования /Н.А. Гришанова // Квалиметрия в образовании: методология и практика: материалы Х Симпозиума. Кн.6. - М.: Изд-во Исслед. центра проблем качества подготовки специалистов, 2002.- 234с.
3.Зновенко Л. В. Условия личностного развития и профессионального становления будущих педагогов в системе непрерывного образования// Инновационное образование: проблемы, поиски, решения: Материалы IV международной научно-методической конференции. - Казань: Казанский гос. энерг. университет, 2006. - С. 78-82.
4.Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособности личности / Л.М.Митина. - М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002.-218с.
Категория: Психологические науки | Добавил: Иван155 (17.04.2013)
Просмотров: 598 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 3.7/3
Всего комментариев: 1
1  
Найбільш мені імпонує розуміння даної тематики, таких вчених, як Е.Ф. Зеєр та Г.М. Бєлокрилової. Дійсно, процес самовдосконалення є невід'ємною частиною оволодіння професійними навичками. І такий процес має бути неперервним. Адже, постійне прагнення саморозвитку, дає можливість людині стати, дійсно, кваліфікованим спеціалістом, здатного до постійного професійного пошуку та творчого вияву своїх індивідуальних здібностей.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]