Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Политические науки

Теория и история политической науки
Правова політологія як нова галузь політичної науки
 
Автор: Сотник Антоніна Леонідівна, аспірантка, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
 
Нині політологія активно розвивається в Україні, з’являються нові галузі та напрями досліджень, які розширюють її теоретичний потенціал. Вивчення процесів формування та інституціоналізації правової політології є одним з актуальних напрямів наукових досліджень, адже її становлення почалося в Україні лише на початку 2000 – х років.
На процес становлення правової політології істотно вплинули дві характерні для сучасної науки тенденції: з одного боку, це стрімкий розвиток міждисциплінарних досліджень, що сприяв появі нових дослідницьких напрямів, а з іншого – зростання суспільної потреби в науковому пізнанні політики, її раціональній організації, розвиток самого політичного знання, диференціація та спеціалізація політичної науки за автономними галузями.
Нинішній етап інституціоналізації правової політології характеризується формуванням власної теоретичної бази, розширюється коло дослідників, які цікавляться питанням її подальшого розвитку як самостійної галузі політичної науки й нової  навчальної дисципліни. Так, зокрема такі українські науковці, як І. Вільчинська, І. Кресіна, А. Коваленко, І. Монолатій, Є. Перегуда, М. Яковлєв нині займаються дослідженням предметного поля правової політології,  актуальних напрямів її теоретичних й практичних  розробок, вивченням ролі навчального курсу "Правова політологія" у вищій школі.
Правова політологія постає як нова галузь політичної науки, яка розглядає політичну дійсність у правовому вимірі, вивчає політичні інститути та процеси, виходячи з правового наповнення змісту їхньої діяльності. Відтак, об’єктом правової політології є осмислення політичної дійсності і всі процеси, що в ній відбуваються, крізь призму їх правової легітимації.
Доктор політичних наук І. Вільчинська наголошує: "В сучасних формах демократичного об’єднання, в якому всі завдання підпорядковані єдиній меті – забезпеченні прав, свобод, потреб та інтересів людини, політика взагалі повинна бути лише правовою, тобто стратегія і тактика всіх владних рішень повинні відбуватися в правовому полі" [1; 543].
Концептуальну основу правової політології складає уявлення про право як важливу атрибутивну характеристику політики. Саме через право держава, як основний інструмент здійснення політики, набуває атрибути суверенності, всезагальності, примусу, соціальної легітимності. Тобто праву належить ключова роль в організації політичної сфери життя суспільства, утвердженні і легітимації політичної влади як такої.
Особливістю правової політології є те, що вона  вивчає політику і право у єдності і взаємопроникненні їх ціннісно-смислових характеристик, розкриває логічну залежність політико-правових елементів, виявляючи зв’язки в процесі політико-правової взаємодії, здійснює аналіз усіх політико-правових явищ і процесів за єдністю логіко-методологічних принципів і правил. Предметне поле правової політології охоплює як вивчення політичної природи права (вплив політичних явищ і процесів на створення та функціонування правових норм), так і дослідження політичної ефективності права, наскільки ефективно воно впливає на політичне життя, виявляючи тим самим ті сфери, які потребують належного правового регулювання.
Українські науковці І. Кресіна, Є. Перегуда та А. Коваленко зазначають, що предметом правової політології є форми політичної участі, розвиток громадянського суспільства, вплив цих процесів на еволюцію правових систем, політичні механізми формування суспільної волі, віддзеркалення у правових нормах політичних інтересів різних соціальних груп [3; 524].
Власне розвинута демократична правова держава має бути здатна створити правові умови для єдності суспільного організму на добровільних, гуманістичних засадах. Тому політика має бути правовою за формою і за змістом задля втілення ідеї справедливого суспільного управління, досягнення громадської злагоди, забезпечення політичної стабільності.
Досить слушною у даному контексті є думка професора Тюбінгенського університету О. Хеффе, який у своїй праці "Політика. Право. Справедливість" стверджував: "Якщо людське співжиття прагне мати легітимний характер, то воно повинно: по-перше, мати правовий характер; по-друге, право повинно набути якості справедливості; по-третє, справедливе право повинно бути захищене суспільним правопорядком, а значить набути облік держави – справедливої держави"[4].
На нашу думку, правова політологія розширює діапазон пізнання політичної науки, межі аналізу та інтерпретації політичних явищ.
Незважаючи на стрімкий розвиток політичної науки, сучасні науковці (Г. Друрі, О. Кукурудз, М. Матузов, О. Малько, А. Шоркін, А. Шутов) звертають увагу на ряд недоліків у її розвитку, які, на нашу думку, актуалізують потребу  в становленні правової політології.
Серед них варто виокремити:
-  недостатню увагу науковців до правового виміру політичної науки;
-  відсутність тісного міждисциплінарного співробітництва юристів і політологів;
-  недостатній розвиток прикладних політологічних досліджень.
Так, зокрема професор Лондонського університету Г. Друрі звертає увагу на те, що більшість політологів нині не приділяють належної уваги правовому виміру дисципліни. Він зазначає: "Практично кожен аспект політичної діяльності – на субнаціональному, національному, міжнаціональному і глобальному рівнях – має свої правові чи конституційні аспекти…Рух вперед можливий лише через включення у дослідницькі і навчальні програми соціальних наук їх правові аспекти, через більш тісне міждисциплінарне співробітництво" [2].
 
Отже, в сучасних умовах руху до розвитку громадянського суспільства і правової держави відкриваються реальні можливості для інституціоналізації правової політології. Правова політологія покликана підвищити теоретичний і практичний потенціал політичної науки в осмисленні сутності сучасних політичних явищ та процесів. Як навчальна дисципліна, правова політологія має відігравати важливу роль у формуванні належного рівня політичної і правової освіченості молоді, необхідного для сприйняття відповідних демократичних ідеалів, цінностей і норм, сприяти стимулюванню активної участі громадян у суспільно-політичному житті держави.
 
Література:
1.Вільчинська І. До проблеми інклюзивних політологічних і правових досліджень // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С.540-546.
2.Гудин Р. Политическая наука: новые направления / Р. Гудин, Х. Клингеманн. - М.: Вече, 1999. - 816 с.
3.До питання про предмет правової політології / [Кресіна І., Перегуда Є., Коваленко А.] // Правова держава. – 2005. – Вип. 16. - С.517-525.
4.Филиппов А. Хёффе О. Политика, право, справедливость: Основоположения критической философии права и государства [Електронний ресурс] // Социологический журнал. – 1995. - № 4. - Режим доступу: http://knowledge.isras.ru/sj/.
Категория: Политические науки | Добавил: Иван155 (17.02.2013)
Просмотров: 849 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]