Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Среда, 23.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования

Полікультурнатолерантність як складовий компонент професійної компетентності перекладача

Автор: Моцар Марія Миколаївна

 

У статті досліджено феномен полікультурної толерантності як нагальної складової професійної компетентності майбутнього перекладача.

Актуальність теми пояснюється об’єктивною потребою формування полікультурної толерантності для її використання в професійній діяльності сучасного перекладача, оскільки толерантність - важлива ознака загальної та політичної культури, необхідний елемент громадянського суспільства і правової держави, справжньої демократії та гуманізму, ідеологічного і політичного плюралізму; необхідна умова вирішення соціально-політичних та ідеологічних проблем не на шляхах загострення різних суперечностей, безкомпромісністю, а на шляхах взаємного обліку та узгодження інтересів, настійних переговорів, знаходження компромісів і т. д.

Толерантність (від лат. tolerantia терпіння) – це терпимість по відношенню до інакомислення, чужих поглядів, вірувань, поведінки, до критики іншими своїх ідей, позицій і дій і т.д.[7].

Відповідно до «Декларації принципів толерантності», прийнятою ЮНЕСКО 6 листопада 1995 року, виховання визнано найбільш ефективним засобом попередження нетерпимості/нетолерантності. «Виховання в дусі терпимості слід розглядати вякості невідкладного імперативу; у зв'язку з цим необхіднозаохочувати методи систематичного і раціонального навчаннятерпимості, що розкривають культурні, соціальні, економічні,політичні та релігійні джерела нетерпимості, що лежать воснові насильства і відчуження. Політика та програми в галузіосвіти повинні сприяти покращенню взаєморозуміння,зміцненню солідарності і терпимості у відносинах як міжокремими людьми, так і між етнічними, соціальними,культурними, релігійними та мовними групами, а також націями».[3; 4].

В основі полікультурної толерантності стоять засади Конституції України, яка забезпечуєрівність для всіх, незважаючи наознакираси, кольорушкіри, політичних, релігійних та іншихпереконань, статі, етнічного та соціальногопоходження, майнового стану, місцяпроживання, за мовнимиабоіншимиознаками. [1; 24].

Проблеми полікультурної компетентності висвітлюються працях таких дослідників, як  І. Бех, І. Бахов, П. Вебер,  Л. Васильченко,  О. Дубовік, І. Кушнір, О. Сухомлинська та ін. Незважаючи на вивченість проблеми, вона потребує постійної уваги у зв’язку із змінами в сьогоденні.

Метою статті є дослідження світового феномену полікультурної толерантності по відношенню до професійноїкомпетентності майбутнього перекладача.

Осмислюючи підходи до місця толерантності в системі виховання полікультурних компетенцій в різних країнах світу, можна визначити наступне.

I.   Сучасний тлумачний словникнімецької мовитрактує толерантністьяк готовністьтерпимопоставитисядо іншої думки, світогляду, переконання,позиції, звичаям; стану особистості. [9]. Вгерманістицісклався новийдослідницькийта лінгвометодичнийнапрям - interkulturelleGermanistik- «міжкультурна германістика», мета якого - формуванняміжкультурноїкомпетенції,щопередбачає розвитокне тількимовних умінь,але йдіяльніснихвчинківі невербальнихформ поведінки, адекватних конкретній життєвій ситуації,історичним традиціям, звичаям, менталітету, навіть звичкамі вподобанням комунікантів[8].

II.   Новий словник івриту трактує поняття толерантність як «тісна дружба». [6, 378].

III.   В англійській мовіtoleranceозначає готовність/здатністьбезпротестусприйматиособистістьчи річ[10].

IV.   В прийнятому в Росії Федеральномудержавному освітньому стандартівищої професійної освітиза напрямом підготовки035700Лінгвістика (магістратура) серед професійних компетенцій в сфері виробничо-практичної діяльності передбачено, що випускник повинен володіти наступними компетенціями:володіння системою знань про цінності і уявлення, властивих культурам країн мов, що вивчаються, теоретичними і емпіричними знаннями в області міжкультурної комунікації, знанням основних відмінностей концептуальної та мовної картин світу носіїв мов;володіння конвенціями мовного спілкування в іншомовному соціумі, правилами і традиціями міжкультурного і професійного спілкування з носіями мови, що вивчається;мати уявлення про специфіку іншомовної наукової картини світу; володіти готовністю долати вплив стереотипів і здійснювати міжкультурний діалог в загальній і професійній сферах спілкування; володіти етичними і моральними нормами поведінки, прийнятими в різнокультурному соціумі. [4].

V.   Закон України «Про вищу освіту» ставить за мету - підготовку конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.[2] Досягненню цієї мети сприятиме політика полілінгвізму в полікультурному просторі, основи якої мають бути закладені при підготовці майбутніх кадрів.

Отже, ми бачимо, що незважаючи на світову різність, - підходи до місця толерантності в світовому соціумі мають одне підґрунтя – всі прагнуть взаєморозуміння. Таким чином, на сьогодні, толерантність виступає як компетентностна складова професійної компетентності. Це мають враховувати майбутні перекладачі в своїй професійній діяльності. Формуючи в собі толерантний склад мислення та толерантну поведінку – такі професіонали досягнуть гармонізації в спілкуванні з представниками будь-якої країни.

 

Література:

  1. Конституція України. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
  2. Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII. ВВР, 2014, № 37-38, ст.2004 (із змінами 2015).
  3. Декларація принципів толерантності. Затвердженарезолюцією 5.61 Генеральноїконференції ЮНЕСКО від 16.11.1995 р.
  4. Приказ Министерства  образования и науки РФот 20 мая 2010 г. N 540 «Об утверждении и введении в действиефедерального государственного образовательного стандартавысшего профессионального образования по направлениюподготовки 035700 лингвистика (квалификация «магистр»).
  5. Бахов І.С. Проблема формуваннятолерантності у системівищоїосвіти.Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ Міжнар. наук-теорет. конфер.: зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П. Ю. – Житомир: вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 96-97.
  6. Бен-Яаков Б., М. Холмянский. Новый словарь. Русско-ивритский. Иврит-русский. Из-во Ш. Зак, Иерусалим, 1991. С.473.
  7. Краткий словарь-глоссарий по политологии.http://www.вокабула.
  8. Wierlacher A. DasFremdeunddasEigene. – München, 1985. – 456 р.
  9. Duden- Deutsches Universalwоrterbuch.  http://www.duden.de/Shop/Duden-Deutsches-Universalwоrterbuch-3
  10. OxfordEnglishDictionary, 2-ndEdition, Version 4. Издатель: OxfordUniversityPress, 2009-06-04 Оксфордскийсловарьанглийскогоязыка.http://www.ex.ua/10654655
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (25.09.2015)
Просмотров: 421 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]