Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования

Самостійна робота студентів в умовах імплементації Закону «Про вищу освіту» (на прикладі вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»)

Автор: Панькевич Олена Олександрівна, Одеський національний політехнічний університет

 

Мета євроінтеграційного вишу (що лежить в основі Закону «Про вищу освіту»), поєднуючи освітню, наукову та інноваційну діяльності, створювати належні умови для підготовки сьогодні такого студента, що завтра буде складати інтелектуальну еліту України: конкурентоспроможного, здатного до професійного саморозвитку та самоактуалізації протягом життя; творчо та відповідно продуктивно застосувати здобуті на аудиторних та поза аудиторних заняттях знання на практиці; здійснювати пошук вірних шляхів для правильного розв’язання професійних задач. Для досягнення цієї мети у вищих навчальних закладах необхідно безперервно створювати сприятливі умови. У першу чергу, професійне навчання має бути інноваційним та базуватися на основі таких методів навчання, які б надавали можливість ефективно передавати доволі великий обсяг знань та забезпечували високий рівень оволодіння матеріалом, що вивчається.

Останнім часом в  освіті відбулися суттєві реформації, пов’язані з постановкою нових цілей, з оновленням змісту і технологій навчання й виховання. Так, наприклад, 06 вересня набув чинності Закон «Про вищу освіту», прийнятий парламентом 01 липня 2014 року № 1556-VII, який по своїй суті апріорі вніс дуже багато важливих революційних змін.

Відповідно до означеного закону, з вересня 2015 року вступлять в силу й зміни стосовно скорочення кількості годин навчального навантаження викладачів на одну ставку з 900 годин до 600 годин на рік. Варто відзначити, що разом з цим зменшиться навчальне навантаження і для студентів, а саме: кількість годин в одному кредиті буде змінено з 36 до 30. Тобто, більше годин буде відводитися на опрацювання навчальних та науково-методичних матеріалів студентами самостійно. Це означає, що буде впроваджено передбачену Болонською системою кредитно-модульну систему вимірювання навчального навантаження, яке вимірюватиметься тепер не в годинах, а в кредитах. Студенти зможуть на власний розсуд обирати значну частину (але не менше 25%) навчальних курсів та викладачів.

Закон «Про мову» в Україні, Конституція, зобов’язують осіб з вищою освітою володіти державною мовою в обсязі, необхідному для виконання службових обов’язків. З огладу на вищеозначене, дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням» (УМПС) є нормативною та обов’язковою для студентів усіх спеціальностей. Задля досягнення означеного, викладачам вишів необхідно готувати нову генерацію фахівців, шляхом добору цікавих, оригінальних завдань, всіляко урізноманітнюючи їх. Адже однією з головних вимог сучасного інформаційного суспільства виступає активне впровадження інтерактивних методів в освітньому просторі (у тому числі й використання веб-квестів) на основі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які сприятимуть підвищенню його якості, покращать процеси сприйняття інновацій, активізують студентів. Аналіз понять «інтерактивні методи» та «інформаційно-комунікаційні технології» з їх різновидами проведено нами у попередніх публікаціях.

Як було досліджено Г. Шаматоновою [3], Web-Quest (веб-квест) у широкому розумінні – це дидактична структура, у рамках якої викладач формує пошукову діяльність студентів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час. Викладач перестає бути «джерелом знань», а лише створює необхідні умови для їх пошуку. Ця діяльність перетворює студентів з пасивних об’єктів навчальної діяльності в її активних суб’єктів, підвищує не тільки мотивацію до процесу «добування» знань, а й відповідальність за результати цієї діяльності та їх презентацію.

Як вид дослідницької діяльності, для виконання якої студенти здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет за зазначеними адресами розкриває поняття «веб-квест» М. Кадемія [2, 227].

В аспекті нашого дослідження під поняттям «веб-квест» будемо розуміти заздалегіть визначене викладачем проблемне завдання, пов’язане з майбутньою професією, яке студенти розв’язують самостійно (з чітко розподіленими ролями між виконавцями), використовуючи ІКТ.

Аналіз опрацьованих наукових досліджень надав нам можливість конкретизувати відповідні вимоги, які необхідно враховувати під час реалізації інтерактивних методів навчання (ІМН) в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців:

 1. Багатосторонній тип комунікації, що відтворюється в навчальному процесі.
 2. Позитивна психологічна атмосфера в аудиторії під час заняття.
 3. Усталені норми спільної праці, що вироблені викладачем спільно зі студентами.
 4. Наявність спеціального обладнання та матеріалу в навчальній аудиторії, які педагог та студенти можуть використовувати під час занять (апаратні комплекси: ПК, проектор, сенсорна дошка); спеціальне розташування меблів.

Наочно застосування інтерактивних методів навчання (у тому числі й веб-квесту), як необхідна організаційно-педагогічна умова високої підготовки майбутніх фахівців подано нами на Рис. 1.

 

Рис. 1 Застосування ІМН в процесі підготовки майбутніх фахівців

 

Однак, зважаючи на те, що звичайні аудиторії більшості вишів України не обладнані спеціальними технічними засобами (див. Рис. 1 вимоги, які необхідно враховувати під час реалізації інтерактивних методів навчання), аудиторні заняття з УМПС можна проводити на основі таких видів робіт, що передбачають використання інноваційних за змістом методів, засобів та форм. Серед останніх варто відмітити наступні: тренінги, ділові та рольові ігри, навчальні групові дискусії, мозковий штурм, метод аналізу ситуацій (case-study), інсценування, ділові ігри, турніри, дебати, проблемні лекції, евристичні бесіди, диспут, розв’язування конфлікту, портфоліо та багато інших (див. Рис. 1 класифікація інтерактивних засобів навчання).

На нашу думку, метод веб-квест стане вірним помічником у ході вивчення дисципліни УМПС для організації та перевірки саме самостійної роботи студентів (СРС) у позааудиторний час щодо таких тем, які вже не опрацьовуватимуться на практичних заняттях (відповідно до Закону «Про вищу освіту»), проте можуть входити до програми заліків та іспитів.

Так, під час організації СРС в процесі вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» веб-квести доцільно проводити блочно в три етапи, а саме: початковий етап – об’єднання в підгрупи та розподіл обов’язків (в аудиторії з викладачем), рольовий етап – виконання обов’язків/завдань в домашніх умовах (самостійно) та заключний – підведення загальних підсумків усіма підгрупами (разом з викладачем в аудиторії).

Етапи веб-квесту для СРС на УМПС:

 1. Початковий етап (командний/аудиторний):
 • розподіл ролей.
 • розподіл тем для презентацій.
 1. Рольовий етап (індивідуальний/домашній):
 • індивідуальна робота в команді на загальний результат;
 • виконання завдань відповідно розподілених ролей.
 1. Заключний (командний/аудиторний):
 • формулювання висновків.

На першому етапі проведення веб-квесту викладач створює проблемне завдання, пов’язане з майбутньою професією, яке студенти розв’язують вдома (другий етап) у формі гри (з чітко розподіленими ролями між виконавцями), використовуючи інформаційні ресурси Інтернет. Результати другого етапу студенти надсилають на електронну адресу викладача (для перевірки) у чітко визначений термін, щоб під час зустрічі пройти третій, заключний етап веб-квесту.

Принагідно відзначимо, що на другому етапі проведення веб-квесту з УМПС завдання доцільно надсилати студентам за допомогою електронної пошти почергово-блочно. Пояснимо, не виконавши попереднє завдання, студенти не матимуть змогу отримувати для виконання наступні.

Блоки віртуальних завдань (див. Рис. 2) ми розподілили на чотири види робіт, які нададуть можливість розвинути у студентів наступні вміння:

 • автономне навчання та самоорганізація;
 • знаходження декількох способів рішення проблемної ситуації;
 • збір та трансформування інформації для вирішення проблемного завдання;
 • уміння порівнювати, аналізувати помилки і перспективи, класифікувати, мислити абстрактно тощо.

Так, 1 блок – «Теоретичний» заключається у тому, що студентам потрібно дати відповіді на питання (надасть можливість отримати навички пошуку інформації в Інтернеті, працювати з графічними та текстовими редакторами, вміти аналізувати інформацію, досконало знати теорію).

2 «Дослідницький» блок полягає у компілюванні результатів пошуку у презентацію на задану тему на першому етапі (надасть можливість оволодіти навичками пошуку мульти-медійної інформації, вміти створювати слайд-шоу; розвинути художні здібності тощо).

Передостанній 3 «Практичний» блок ґрунтується на виконанні вправ (надасть можливість отримані знання застосувати на практиці).

Метою 4 блоку «Творчого» виступає складання тестів за поданою викладачем темою (надасть можливість аналізувати і поєднувати інформацію з різних джерел).

 

Рис. 2 Блоки віртуальних завдань для 2 етапу веб-квесту на УМПС

 

Також студенти в домашніх умовах можуть продовжувати самостійно працювати з навчальними матеріалами, наприклад, під час вивчення нової теми. Перший етап веб-квесту доцільно провести після викладення нового матеріалу, в кінці лекційного заняття тощо. Другий етап (вирішення заздалегідь підготовлених викладачем чотирьох блоків віртуальних завдань) студенти проходять дома.

Відмітимо, що розпочинати веб-квест в процесі СРС під час вивчення УМПС слід з проблемного завдання професійної спрямованості (1 етап). Головне тут для викладача правильно розподілити ролі між поєднаними студентами в підгрупи. Пояснимо, для кожної підгрупи (у якої є свій представник, капітан) має бути своє проблемне завдання.

Для другого етапу на електронні пошти капітанів підгруп викладач розсилає віртуальні завдання 1 блоку («Теоретичного»). І лише за умови отримання відповідей (коли завдання виконані) студенти матимуть можливість отримати наступні Блоки віртуальних завдань (див. Рис.2).

Наочно модель застосування студентами веб-квестів в процесі самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» подано нами на Рис. 3.

 

Рис. 3 Модель застосування веб-квестів на СРС під час вивчення УМПС

 

Означену методику також можна використовувати і для перевірки знань студентів з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Так, група об’єднується в три підгрупи і кожній підгрупі викладач розсилає електронною поштою віртуальні завдання. Першій підгрупі «Теоретичний» блок, другій – «Практичний», а третя група виконує «Дослідницький» блок веб-квесту. Результати усією групою розглядаються та обговорюються на третьому етапі разом.

Таким чином, використовуючи веб-квест під час самостійної роботи в ході вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» студенти матимуть можливість самостійно/незалежно набувати необхідні знання, під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Означена методика має стимулювати пізнавальну активність студентів та викликати у них непідробний інтерес, і, що головне, підвищить якість навчання як необхідної передумови інтеграції в європейські постори вищої освіти.

 

Література:

 1. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII [Чинний, поточна редакція від 05.07.2015] // Відомості Верховної Ради України. – 20015 – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1382613528661298
 2. Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник-глосарій / М.Ю. Кадемія, М.М. Козяр, Т.Є. Рак. – Львів : «СПОЛОМ», 2011. – 327 с.
 3. Шаматонова Г.Л. Веб-квест как интерактивная методика обучения будущих специалистов по социальной работе / Г.Л. Шаматонова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/1_2010/4_5_1.pdf
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (20.07.2015)
Просмотров: 600 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]