Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования

Компетентнісно-орієнтований підхід в організації професійного англомовного навчання

Автор: Коваленко Оксана Володимирівна, викладач, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

 

В умовах світової та європейської інтеграції України в усіх стратегічних напрямках, зокрема і в галузі освіти, постає актуальна проблема поліпшення підготовки випускників вищих навчальних закладів, зокрема організації професійного англомовного навчання. Для вирішення цієї проблеми застосовуються такі фундаментальні заходи, як реформування цілей навчання та засобів їх досягнення, а також такі підходи, як впровадження у практику вищої школи новітніх педагогічних технологій та методичних розробок, поліпшення технічного оснащення навчального процесу, і, звичайно підготовка науково-педагогічного складу вищого навчального закладу. Саме від їх кваліфікованості залежить реалізація компетентнісно - орієнтованого підходу у формуванні іншомовної професійної компетентності. В зв’язку з існуючим протиріччям між підготовкою студента в університеті (кваліфікацією) та набуттям вмінь та навичок іншомовного спілкування (компетентності) виникла методико-педагогічна проблема компетентнісно - орієнтованого підходу в організації професійного англомовного навчання.

Поняття «компетентність» досліджували такі зарубіжні та вітчизняні педагоги-науковці, як В. Байденко, В. Болотов, Ф. Вайнверт, А. Вербицький, Т. Добудько, В. Долл, Ю. Ємельянов, Е. Зеєр, І. Зимня, Н. Бібік, Л. Ващенко, С. Гончаренко, В. Маслов, Л. Хоружа. Висновки їх досліджень дають можливість проаналізувати шляхи формування компетентності в аспекті орієнтованого підходу.

Сучасне завдання вищої економічної освіти ставить перед студентом вимогу не тільки сприймати і запам’ятовувати інформацію, але й розуміти її, аналізувати, творчо переробляти, бачити проблеми і вирішувати їх. Ці завдання пов’язані з рівнем розуміння і тлумачення. Такий підхід у педагогіці називається компетентнісним.

Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців є також ключовим методологічним інструментом, який дозволяє по-іншому будувати цілі і зміст освіти. Огляд останніх психолого-педагогічних наробок показує наявну невизначеність та проблемність основних категорій компетентнісного підходу. На нашу думку, термінологія компетенетнісно-орієнтованої освіти лише закріплюється в педагогічному дискурсі.

Сучасний фахівець в галузі економіки повинен мати комунікативні, лексичні, граматичні навички, бути готовим до самостійного пошуку інформації з різних джерел та діалогу в процесі вирішення фундаментальних і прикладних завдань.

Одним з головних завдань сучасної системи вищої освіти є реалізація положень «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти».

Згідно концепції «Рекомендацій з мовної освіти», мова відіграє важливу роль в розвитку загальних та особливих комунікативних вмінь при реалізації повсякденних цілей. Мовленнєві вміння поділяються на загальні (знання, уміння та екзистенціональні уміння) та особливі (мовні уміння, соціолінгвістичні уміння та прагматичні уміння), вони розвиваються шляхом продукування чи отримання текстів різного контексту при різних умовах і різному напруженні. Ці контексти відповідають різним частинам суспільного життя: навчальному, професійному, публічному та особистому. Користувач досягає різних ступенів володіння мовою, на яких здатен писати, слухати, говорити та читати.

Під поняттям «компетентнісний підхід» ми розуміємо спрямованість професійного англомовного навчання на формування та розвиток у майбутніх економістів базових компетенцій в структурі ІКК. Компетентнісно-орієнтований підхід пов'язаний з особистісно-орієнтованими і діяльнісними підходами у навчанні, оскільки направлений безпосередньо на студента та його стиль навчання, може бути реалізованим та актуалізованим в процесі виконання студентом певного комплексу завдань. Компетентнісний підхід вимагає особистісної спрямованості при формуванні змісту освіти. Це перш за все означає вибір елементів освіти, відбір матеріалу згідно спеціалізації студентів економічного профілю, пошук диференційованих та адекватних методів і технологій навчання направлених на активізацію навчальної діяльності кожного студента в групі. Це означає трансформацію змісту освіти та індивідуалізацію його у вимірі кожного студента.

В процесі трансформації змісту освіти треба враховувати вимоги роботодавців в галузі економіки та відповідність вмінь та навичок майбутнього спеціаліста цим вимогам. Існує також проблема постійної інтенсифікації вимог та інформації, що вимагає враховувати коефіцієнт інновативності інформації, яка лягає в основу навчальних програм і вибору стратегій.

Для формування різних видів компетенцій ВНЗ заохочують студентів до участі в міжнародних освітніх програмах, програмах стажування, конкурсах, конференціях, науковій діяльності.

Результати навчальної діяльності студентів при компетентнісному підході мають зовнішню (матеріалізовану освітню продукцію) і внутрішню (особистісну) сторони. Тому предметом діагностики й контролю у навчанні є не тільки зовнішні освітні продукти студентів, але й їхні внутрішні якості. Розглядаючи компетентнісний підхід, ми маємо на увазі набуття студентами під час вивчення дисципліни «Іноземна мова» іншомовної комунікативної компетентності, яку переважно розуміють як загальні або ключові вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, крос навчальні вміння, ключові уявлення, опори або опорні знання, а також здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти та виконувати поставлені завдання.

Для реалізації компетентнісного підходу в організації професійного англомовного навчання варто приділити увагу розробці навчальних та робочих планів, що вимагає детального вивчення професійної сфери майбутніх спеціалістів та розуміння запитів на ринку праці. Диференційовані методи та технології навчання повинні бути перш за все продуктивними, з високим ступенем реалізації в навчальній діяльності, що безпосередньо впливає на досягнення такого результату навчання як формування компетенцій.

Також важливою особливістю змісту викладання «Іноземної мови» за професійним спрямуванням є інтеграція усно мовленнєвої лінгвістичної компетенції з письмово мовленнєвою, що притаманна діловому спілкуванню.

Компетентнісно - орієнтований підхід у викладанні дисципліни «Іноземна мова» за професійним спрямуванням загалом реалізується в оволодінні студентами навичок спілкування за професійної тематикою, що означає «накладання» іншомовних навичок на предметний зміст професії під час виконання професійних завдань. Компетентнісно - орієнтований підхід в межах викладання дисципліни «Іноземна мова» має бути змістовно спрямований на досягнення загальної мети навчання студента економічного профілю – формування його професійної компетентності.

Компетентнісно – орієнтований підхід – це також адекватне змістове та організаційне наповнення системи формування компетенцій студентів за рахунок використання таких методів і технологій навчання як: кейс-метод, метод проектів, дебати, створення портфоліо та технологію «Критичного мислення через написання наукових робіт».

Для реалізації одного з головних завдань вищої освіти науково-педагогічним працівникам потрібно бути спрямованими на формування не тільки кваліфікованого, але й компетентного майбутнього спеціаліста.

Проблема компетентнісно - орієнтованого підходу в організації професійного англомовного навчання майбутніх економістів реалізується в проблему та перспективу безперервного професійного навчання і дає студенту інструментарій для вдосконалення набутих компетенцій.

Виходячи з вищевикладеного, ефективність організації професійного англомовного навчання майбутніх економістів у розглянутому аспекті питання ґрунтується перш за все на діяльнісному підході, спробі розкрити творчий потенціал студентів, формуванні іншомовної комунікативної компетентності. Мотиваційна сфера студентів є однією з актуальних проблем в іншомовному навчанні за професійним спрямуванням і потребує вироблення шляхів та методів її корекції та розвитку. Провідними ж мотивами вивчення англійської мови як фахової дисципліни у студентів вищих навчальних заходів є внутрішні (професійне опанування, комунікативні, пізнавальні) та зовнішні, які формуються за допомогою методики викладання і навчального змісту. Опрацювання та аналіз матеріалу дослідників з цієї теми дали змогу дослідити дане питання та окреслити головні підходи та шляхи їх реалізації у визначеному аспекті.

 

Література:

  1. Гончарук Ю.В. Методичні й методологічні орієнтири процесу викладання іноземних мов у період зміни соціального замовлення// Наукові праці: Науково методичний журнал. Педагогіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип.131. – Т.144. – с.68 – 70
  2. Жлуктенко Ю.О. Методика викладання іноземних мов у вищій школі.-К.: Вища школа, 1971- 31 с.
  3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. редакцією О.В.Овчарук. -К.: "ЮС", 2004.-112с.
  4. Чернишов О.І., Чернігова Л.Г. Теорія і практика впровадження компетентнісно орієнтованого підходу. - Науково - методичний журнал "Педагогічна скарбниця Донеччини", №1, 2005.
  5. Шерстюк Л.В. Організаційно педагогічні засади навчання професійного іншомовного спілкування// Наукові праці: Науково-методичний журнал. Педагогіка.- Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип.95. – Т.105. – с. 150-152.
  6. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. -Харків: вид. група "Основа", 2005. - 96с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (29.05.2015)
Просмотров: 550 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]