Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования

Особливості організації групової форми навчально-пізнавальної діяльності в умовах ВНЗ

Автор: Криніцин Є.Б., магістрант, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

В умовах співробітництва України з багатьма державами світу, зокрема з європейськими країнами, докорінно змінилися вимоги до освітнього рівня спеціалістів різних галузей, їх підготовки у ВНЗ. У зв’язку з цим проводиться модернізація освіти, де неабияке значення мають форми організації навчання. Серед таких форм особлива роль належить груповим формам пізнавальної діяльності студентів. Питання про групові форми пізнавальної діяльності в психолого-педагогічній літературі посідає важливе місце, тому що вони відкривають для студентів можливості співпраці, що є суттєвим для підготовки фахівців до роботи в ринкових умовах.

Групові форми пізнавальної діяльності студентів вивчало багато зарубіжних і вітчизняних вчених. Така форма пізнавальної діяльності виникла як альтернатива існуючим традиційним формам навчання. В їх основу покладено ідеї Ж. Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці. Вони стверджували, що вміле поєднання індивідуальної і групової пізнавальної діяльності допомагає успішному засвоєнню нового матеріалу [5, с.232].

Групова форма організації навчальної діяльності — це форма організації навчання у малих групах студентів, об’єднаних спільною навчальною метою [4,с.66]. За такої організації навчання викладач керує роботою кожного студента опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. Викладач отримує можливість раціонально розподілити час, допомагаючи студентам активно діяти при вирішенні навчальних проблем та ситуацій.

Особливе місце займає визначення мети під час групової форми роботи: мета обов’язково повинна бути спільною. Якщо завдання, поставлене викладачем, може виконати кожен студент самостійно, то така мета однакова для всіх, а отже викликає змагання, конкуренцію. Але якщо за певний, вказаний проміжок часу завдання можуть виконати всі студенти спільними зусиллями, то така мета є спільною. Одна людина досягти її не в змозі, тому така мета об’єднує групу, згуртовує її над однією проблемою [3, с.64].

Групове навчання відкриває для студентів можливості співпраці зі своїми однокурсниками, дозволяє реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню студентами високих результатів засвоєння знань та формування вмінь. Така модель легко й ефективно поєднується з традиційними формами і методами навчання і може застосовуватися на різних етапах навчання.

Методом групового навчання є взаємне навчання, яке передбачає, що кожен із тих, хто навчається, є одночасно вчителем стосовно до інших членів групи, допомагає їм засвоїти ті знання та вміння, якими вони володіють найбільш успішно, що сприяє вирівнюванню загального рівня засвоєння навчального матеріалу. В умовах взаємного навчання студент виступає суб’єктом пізнавальної діяльності, її організатором та учасником. Це повністю відповідає народній мудрості «Одна голова добре, а дві – краще». На розуміння нового матеріалу впливають декілька різних точок зору, таким чином зростає рівень розуміння один одного [1, с.85].

У груповій навчальній діяльності студенти показують високі результати засвоєння знань, формування вмінь. Пояснюється це тим, що в цій роботі слабкі студенти виконують за обсягом будь-яких вправ і завдань на 25-30% більше, ніж у фронтальній роботі. Групова робота сприяє також організації більш ритмічної діяльності кожного студента [5, с.229].

Важливу роль групова діяльність відіграє у досягненні виховної функції навчання: формується колективізм, моральні, гуманні якості особистості. Така форма навчання виконує й організаційну функцію. Полягає вона в тому, що студенти вчаться розподіляти обов’язки, навчаються спілкування один з одним, розв’язують конфлікти, що виникають у спільній діяльності. У груповій роботі студент бере на себе певні функції викладача і виконує їх.

Для організації групової форми пізнавальної діяльності студентів потрібна попередня підготовка до виконання завдання групою, де викладач аналізує рівень наявних знань студентів, характер взаємовідносин в академічній групі, добирає завдання відповідно до навчальних можливостей студентів та формулює спільну мету. Потім йде обов’язкове формування груп, де відбувається розподіл функцій. Наступний етап передбачає обговорення та створення плану діяльності кожної групи. Важливо, щоб кожний студент узяв участь в обговоренні, висловив свою думку. Викладач має прослідкувати за тим, щоб кожен студент отримав в результаті розподілу обов’язків завдання, що відповідає його рівню знань. Далі відбувається захист кожною групою виконання свого завдання, спільне обговорення та оцінювання результатів як кожної групи, так і окремого студента [2, с.73-74].

Отже, групове навчання, яке є однією з ефективних форм пізнавальної діяльності, слід розглядати як необхідну умову для вироблення індивідуальних здібностей, умінь та навичок самостійної, творчої діяльності студентів. Наведені характеристики групового навчання дозволяють стверджувати, що його використання в організації навчального процесу у ВНЗ є вагомим чинником підвищення якості професійної та комунікативної підготовки студентів як майбутніх фахівців.

 

Література:

  1. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества /

Ш.А. Амоношвили. – К.: Освіта, 1991. – 111 с.

  1. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы: Кн. для учителя / В.К. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. – 191 с.
  2. Корнещук В.В. Взаимное обучение как нетрадиционная форма организации обучения в высшей школе / В.В. Корнешук // Науковий вісник КДПУ

ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. пр. – Одеса, ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 1998. – №8 – 9. – С. 62 – 65.

  1. Литвинчук Т.Ю. Технологія групової навчальної діяльності студентів /

Т.Ю. Литвинчук, І.Г. Максименко // Молодий науковець ХХІ століття. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг : СПД Залозний, 2012. – С. 65 – 68.

  1. Туркот Т.І. Педагогіка та психологія вищої школи [навч. посіб.] / Т.І. Туркот,

О.А. Коновал. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 466 с.

Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (30.03.2015)
Просмотров: 556 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]