Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования

Змістовне наповнення соціально-інформаційного та планово-організаційного компоненту самоосвітньої компетентності майбутнього економіста

Автор: Касіянц С.Е., викладач, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

 

Стаття присвячена проблемі формування самоосвітньої компетентності студентів економічного профілю в університеті. Визначені основні компоненти самоосвітньої компетентності майбутнього економіста. Проаналізовано змістовне наповнення соціально-інформаційної та планово-організаційної складової даної компетентності.

Ключові слова: самоосвіта, самоосвітня компетентність, професійна підготовка економістів, аналітичні вміння, управлінські вміння.

Статья посвящена проблеме формирования самообразовательной компетентности студентов экономического профиля в университете. Определены основные компоненты самообразовательной компетентности будущего экономиста. Проанализировано содержательное наполнение социально-информационной и планово-организационной составляющей данной компетентности.

Ключевые слова: самообразование, самообразовательная компетентность, профессиональная подготовка,  аналитические умения, управленческие умения.

The article is devoted to the problem of formation of future economists’ self-education competence at university. The main components of future economists’ self-education competence are defined. The content of social-informational and planning-organizational components is analyzed.

Key words: self-education, self-education competence, professional training, analytical skills, managerial skills.

Вступ. Основним завданням вищої освіти на даному етапі є формування творчої особистості спеціаліста, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. У зв’язку з цим є необхідним переорієнтація студента з пасивного споживача знань у суб’єкта навчального процесу, який вміє формулювати проблему, аналізувати шляхи її вирішення, знаходити оптимальний результат і доводити його вірність.  Саме тому в межах професійної підготовки є доцільним формування самоосвітньої компетентності студентів, особливо фахівців економічного профілю, через швидкозмінність у сфері соціально-економічних відносин.  Це зумовлює необхідність розгляду структури даного виду компетентності, зокрема, змістовного наповнення таких компонентів, як: соціально-інформаційного і планово-організаційного.

Аналіз досліджень і публікацій. Залучення студентів до процесу саморозвитку є одним з першочергових завдань в педагогічній теорії та практиці. Різні аспекти формування самоосвітньої компетентності фахівців досліджуються у роботах: Н. Воропай [1],  О. Ножовніка  [5] та Є. Співаковської-Ванденберг  [6]. Методологічні основи формування базових знань, умінь й навичок, необхідних у професійній діяльності економістів, активно розробляються вітчизняними науковцями: М. Головань [2], Л. Дибковою [3] і О. Москальовою [4].

Постановка завдання. Метою статті є дослідження змістовного наповнення соціально-інформаційного і планово-організаційного компонентів у структурі самоосвітньої компетентності фахівців економічного профілю.

Завдання дослідження:

  • вивчити стан досліджуваної проблеми у науково-методичній літературі;
  • виділити компоненти самоосвітньої компетентності майбутнього економіста;
  • з’ясувати роль соціально-інформаційного та планово-організаційного компонентів у процесі самоосвітньої діяльності студентів та їх змістовне наповнення.

Виклад основного матеріалу. Аналіз робіт вчених: Н. Воропай [1], О. Ножовніка [5] та Є. Співаковської-Ванденберг [6] свідчить, що в науковій літературі немає чіткого визначення поняття „cамоосвітня компетентність економіста”. В рамках даного дослідження можна виділити таке трактування поняття „cамоосвітня компетентність економіста”, як: інтегрована якість особистості, яка забезпечується емоційно-ціннісним ставленням до саморозвитку, готовністю до неперервного самовдосконалення в галузі майбутньої професії, системою знань про планування і реалізацію самоосвітньої діяльності, здатністю контролювати отримані результати процесу самоосвіти. На основі аналізу досліджень науковців, стає зрозумілим, що самоосвітня компетентність майбутніх економістів виявляється у процесі взаємодії її структурних компонентів: мотиваційно-стимулюючого, соціально-інформаційного, планово-організаційного та рефлексивного-контролюючого.

Розуміння потреби  у особистісно-професійному самовдосконаленні та визначення цілей самоосвітньої діяльності призводить до розуміння необхідності поповнення власних теоретичних і практичних знань. О. Москальова [4;35], досліджуючи складові компетентного економіста, підкреслює необхідність оволодіння професійно-значущими знаннями, необхідними для самоосвітньої діяльності; формування умінь самостійно отримувати знання на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій; здатності грамотно висловлювати свої думки і відстоювати власну точку зору. Фахівці економічного профілю мають володіти базовими знаннями, вміннями й навичками з економічної галузі, які слугуватимуть інструментами їх подальшого процесу саморозвитку. Як зазначають М. Головань [2;32] та О. Москальова [4;36], ці знання в свою чергу поділяються на знання в сфері економічної діяльності, в інших сферах професійної діяльності, в сфері комп’ютерних та інформаційних технологій, у сфері аналітично-пошукової роботи. Реалізація ефективної професійної діяльності, і в свою чергу самоосвітньої діяльності, економістів передбачає наявність у майбутніх спеціалістів інформаційно-пошукових вмінь (вміння збирати, зберігати і трансформувати інформацію в галузі економічних знань; здатність до критичного сприйняття інформації) і міжособистісних вмінь (обмін інформацією у групі). Рівень володіння інформацією впливає на якість прийняття рішень та ефективність діяльності підприємства.

Володіючи базовими знаннями, вміннями й навичками, студенти-економісти спроможні самостійно організувати пізнавально-пошукову діяльність, враховуючи специфіку економічної діяльності. Як зазначає Л. Дибкова [3;15], в рамках професійної підготовки необхідно розвивати уміння студентів швидко орієнтуватися та адаптуватися до нових ситуацій та змін, пов’язаних з потребою розв’язання й аналізу економічних ситуацій. Саме уміння виділити етапи роботи, їх обсяг навантаження, розуміти цілі і задачі на кожній стадії саморозвитку, залучати додаткові ресурси для самостійного виконання завдань дозволяють майбутнім економістам організувати самоосвітню діяльність. Реалізація процесу самовдосконалення можлива за умови наявності вмінь самокерування і самоорганізації, що є невід’ємними складовими самоосвітньої компетентності особистості. Процес організації самоосвітньої діяльності спрямований на практичне вирішення самоосвітніх задач, тобто спроможність студентів організувати власну пізнавальну діяльність з метою залучення самостійно отриманих знань у майбутній професійній діяльності.

Особливості професійної підготовки фахівців економічного профілю передбачають формування готовності студентів до самостійного пошуку шляхів вирішення проблем й труднощів, що виникають під час організації власного навчально-пізнавального процесу; вміння доцільно розподілити час виконання певних самоосвітніх задач. М. Головань [2;33] зазначає, що організаційна діяльність передбачає вміння аналізувати і проектувати власні дії, спрямовані на вирішення конкретних економічних задач й досягнення цілей професійного характеру, а також здатність організувати діяльність малої групи, створеної для реалізації конкретного економічного проекту.

Фахівці економічного профілю мають здійснювати розподіл функціональних повноважень і знаходити оптимальні стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях. Задля реалізації поставлених задач необхідно оволодіти низкою вмінь, а саме: управлінських, комунікативних і професійних. Невід’ємною частиною діяльності спеціалістів економічного профілю, зокрема менеджерів, є постійне ведення переговорів з метою налагодження ділових стосунків. У зв’язку з цим комунікативні вміння, що включають навички ділового спілкування, володіння іноземними мовами, відіграють значну роль у процесі самовдосконалення економістів.

Соціально-інформаційний компонент у структурі самоосвітньої компетентності майбутніх економістів визначає один з важливих шляхів її формування – використання системного аналізу прогалин у наявній базі знань студентів та визнання необхідності їх поповнення. У зв’язку з цим основною метою даного компоненту є застосування комплексного підходу до отримання теоретико-практичних знань з гуманітарних, профільних, спеціалізованих економічних дисциплін.  Саме завдяки отриманим базовим і профільним знанням студент здатний постійно підвищувати кваліфікацію й майстерство. Дана складова виконує гностичну функцію, яка полягає у накопиченні й отриманні нових знань або подоланні прогалин у сфері професійної діяльності. Соціально-інформаційний компонент є сукупністю таких вмінь, як: інформаційно-пошукові (пошук й відбір необхідної інформації; збір вихідних даних, необхідних для розрахунку соціально-економічних показників); аналітичні (інтерпретація вітчизняних і зарубіжних джерел; аналіз статистичних даних, нормативно-правових документів економічного характеру) і міжособистісні (налагодження двостороннього обміну інформацією у соціумі; розуміння поведінки людей і групових процесів).

Основною метою планово-організаційного компоненту самоосвітньої компетентності майбутнього економіста є формування навичок студентів у організації і управлінні процесом самовдосконалення. Даний компонент виконує організаторську функцію, яка передбачає планування, прогнозування і проектування самоосвітньою діяльністю. Оскільки ця складова безпосередньо пов’язана з готовністю студентів до реалізації самоосвітнього процесу, вона охоплює такі вміння, як: управлінські (здатність знаходити організаційно-управлінські рішення); комунікативні (налагодження міжособистісних стосунків між членами колективу) та професійні (аналіз рівня підготовки фахівців на основі моделювання бізнес-ситуацій). Майбутні економісти мають бути спроможні ефективно розподіляти і раціонально використовувати ресурси для забезпечення пізнавально-пошукової діяльності; розробляти власні шляхи саморозвитку; проводити самостійне дослідження у економічній галузі згідно з визначеною програмою; розробляти проектні рішення і нести за них відповідальність; передбачати ризики, які можуть супроводжувати  управлінські рішення.

Висновки. Таким чином, соціально-інформаційний та планово-організаційний компоненти займають значне місце у структурі самоосвітньої компетентності майбутніх економістів у зв’язку з тим, що саме наявність професійних знань і вмінь, а також сформованість вмінь організувати та управляти самоосвітньою діяльністю дозволять фахівцям економічного профілю в подальшому ефективно здійснювати власний процес самовдосконалення. Отже, факторами, які визначають рівень активності самоосвітньої діяльності майбутніх економістів є: комплексна фундаментальна підготовка і готовність до планування й координації процесу самовдосконалення.

 

Література:

  1. Воропай Н.А. Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Текст]: дис..на здоб.наук.ступеня канд..пед.наук: [спец.] 13.00.04 „Теорія і методика проф..освіти” / Воропай Наталя Анатоліївна; Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2011. - 240 с.
  2. Головань М.С.  Компетентнісний підхід до професійної підготовки економістів // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2006. – с.29-35.
  3. Дибкова Л.М. Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів: Автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. М. Дибкова; АПН України. Ін-т вищ. освіти. – К., 2006. – 20 с.
  4. Москалева О. И. Информационно-технологическая компетентность как компонент профессиональной подготовки будущего экономиста / О. И. Москалева. ― Режим доступу: http://ito.edu.ru/2008/MariyEl/II/II-0-19.html.
  5. Ножовнік О.М.  Формування самоосвітньої компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія і методика проф. освіти”/ Ножовнік Олег Миколайович ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2011. - 20 с.
  6. Співаковська-Ванденберг Є.О.  Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія та методика проф. освіти” / Є. О. Співаковська-Ванденберг ; Республікан. вищ. навч. закл. "Крим. гуманітарн. ун-т". - Ялта, 2011. - 20 с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (21.08.2014)
Просмотров: 846 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Думаю, самобразование должно являться верным выбором не только в профессии экономиста. Учитывая особенности современного образования, каждый студент и даже школьник должны учиться самостоятельно формировать, подбирать необходимый материал для своей будущей профессии. А уже специалисты, после выпуска с вуза, должны постоянно держать руку на пульсе последних изменений в сфере, в особенности экономисты и юристы.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]