Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования
Проблема формування основ професіоналізму в умовах ВНЗ
 
Автор: Волкова Ніна Геннадіївна, здобувач кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти РВНЗ "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)
 
Результати теоретичного аналізу засвідчують, що проблемі педагогічного професіоналізму у психолого-педагогічній літературі (С.С.Вітвицька, Н.В. Гузій, І.А. Зязюн, Н.В. Кузьміна, І.П. Підласий, А.К.Маркова та ін) приділено багато уваги. Поняття „професіоналізм” у сучасному словнику української мови та проаналізуємо наведене в ньому визначено як оволодіння основами та глибинами якої-небудь професії” [1, 995]. Спираючись на різноманітні визначення поняття педагогічного професіоналізму, запропоновані в різний час ученими, Красюк Л.В. пропонує таку дефініцію цього поняття: «…реалізована в педагогічній діяльності професійна індивідуальність учителя певної спеціальності, яка забезпечує успішність і відображає якісну характеристику означеної діяльності». [2, 9].
Iснуюча система підготовки майбутніх вчителів іноземної мови, як засвідчує практика, потребує вдосконалення, немає чіткого визначення "основи професіоналізму майбутніх учителів іноземної мови”, фактично відсутній зв’язок між теоретичною і практичною підготовкою студентів. Таким чином, проблема формування основ професіоналізму майбутніх вчителів іноземної мови є актуальним питанням.
У ВНЗ формуються основи професіоналізму через систему професійно-педагогічної підготовки. Основа – це найбільш важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя іноземної мови, яка обумовлює сутність  його педагогічної діяльності у майбутньому. Вчені І.А. Зязюн, Н.В.Кузьміна, В.О. Сластьонін та інші розглядають професійно-педагогічну підготовку майбутнього вчителя, як єдність теоретичної, практичної та спеціальної психолого-педагогічної підготовки. У сучасній педагогічній літературі терміном «професіоналізм» позначається високий рівень готовності до педагогічної діяльності, здатність педагога на високому рівні здійснювати педагогічну діяльність, виявляючи свій особистісний інтелектуальний і творчий потенціал (І. Багаєва, І. Васильєв, А. Деркач, І. Зязюн, В. Кузьміна, Ю. Кулюткін, А. Маркова, В. Сластьонін, О. Тонконога). Акмеологи тлумачать професіоналізм як інтегровану якість, яка складається з діяльнісного та особистісного аспектів [3]. Професіоналізм, на її думку, інтегральна якість, властивість особистості, і як будь-яка інша якість, формується в діяльності, є результатом цієї діяльності. Професіоналізм – результат довготривалої творчої діяльності й тому, як результат, передбачає найвищий рівень продуктивності праці. І. Багаєва вважає, що професіоналізм педагогічної діяльності характеризується особистісною (знання, необхідні для виконання професійної діяльності педагога, специфічне ставлення до об’єкта, процесу, умов педагогічної діяльності) та діяльнісною (складний комплекс умінь) сутністю. І. Зязюн, уточнюючи сутність професіоналізму педагога, визначає його як поєднання професійної культури та професійної самосвідомості, що дозволяє педагогу на високому рівні здійснювати професійну діяльність [4].
Виходячи з наведених тлумачень поняття професіоналізм, доходимо висновку, що основи професіоналізму майбутнього вчителя іноземної мови –це сукупність знань, особистісного і творчого потенціалу, професійної  культури та професійної самосвідомості, яка формується в педагогічній діяльності і відображає якісну характеристику означеної діяльності. Але якщо ключовим компонентом основ професіоналізму є діяльність, підготовка майбутнього вчителя іноземної мови у ВНЗ не може бути якісною. Оскільки професійну діяльність студенти здійснюють лише під час педпрактики, яка часто  має формальний характер, якість сформованих у них основ професіоналізму сумнівна. Подолання цих недоліків можливо за рахунок зміни  освітньої технології в процесі проведення навчальних занять, з використанням таких методів і засобів навчання, які забезпечать повноправну участь студента в процесі його професійної підготовки в умовах співробітництва, вироблення студентом на основі засвоєного наукового змісту власних поглядів на поставлені проблеми і пошук їхніх рішень, формування самостійності й оригінальності мислення. Важливим також є використання ігрових методів навчання, тренінгів, колективних занять у мікрогрупах, спеціально організованої практичної роботи в школі та інших методів і форм навчання, що дозволяють їхнім учасникам набувати навичок співробітництва, розкривати індивідуальні можливості, творчо готувати себе до майбутньої професійної діяльності в умовах гуманно-особистісного підходу до дитини. Необхідним є використання в навчальному процесі активних методів навчання і педагогічних ситуацій, завдань, спрямованих на інтенсифікацію професійної підготовки; інтегрування в ній теоретичних знань і практичних умінь, забезпечення творчих умов для реалізації здібностей, включення студентів з самого початку навчання в педвузі в індивідуальні й колективні форми суспільно-педагогічної діяльності з поступовим ускладненням її змісту і моделюванням реальної діяльності вчителя, що обов'язковою запорукою формування професійної відповідальності майбутнього педагога.
Висновки. Професіоналізм, виходячи з вищезазначених визначень, –динамічна структура, яка має певну ієрархію; професіоналізм сучасного вчителя вдосконалюється протягом усієї педагогічній діяльності. педагог-професіонал на студентській лаві сформуватися ще не може, Тобто процес підготовки у ВНЗ передбачає формування основ професіоналізму майбутніх учителів іноземної мови, які мають стати стійкою мотиваційною основою для становлення професійної індивідуальності майбутніх учителів іноземної мови. Основи професіоналізму майбутнього вчителя майбутнього учителя іноземної мови визначаються як сукупність діяльнісно-рольових і особистісних характеристик майбутнього вчителя, які забезпечують ефективне виконання завдань педагогічної діяльності, а його формування має проходити під впливом керованих педагогічних процесів, заснованих на оновлених освітніх технологіях в процесі проведення навчальних занять.
 
Література:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ "Перун”, 2001. – 1440 с.
2. Красюк Л. В. Формування основ професіоналізму майбутніх вчителів початкових класів у процесі моделювання педагогічних ситуацій [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mydisser.com/search.html
3. Багаева И. Д. Профессионализм педагогической деятельности и основы его формирования у будущего учителя : дис. ... д-ра пед. наук : / Багаева И. Д. – Усть-Каменогорск, 1991. – 338 с.
4. Рудіна М.В. Професіоналізм молодого вчителя англійської мови як наукова проблема [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (19.02.2014)
Просмотров: 617 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 2
2  
Хотелось бы подчеркнуть немаловажное значение такого предмета как "педагогогическое мастерство". Мне кажется, он преподаётся поздновато и программных часов мало. Что касается прохождения педпрактики, во многом оно формальное. Студенты проходят часто практику на местах, под руководством только учителей, которые зачастую просто спихивают на студентов свои часы, не котролируя проведение уроков.

1  
Считаю, что для будущего учителя уровень профессионализма будет зависеть исключительно от проведения практики во время учебы. Конечно, от самих преподавателей, теории, знаний зависит многое. Но каждый учитель должен научиться индивидуально подходить к каждому ученику, чему не обучат учебники. Больше практических занятий, под контролем профессионалов, и будущие учителя смогут идеально справляться с задачами.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]