Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования
Комп’ютерне тестування в системі традиційного контролю як засіб підвищення ефективності навчального процесу у внз
 
Автор: Корницька Юлія Анатоліївна, старший викладач, кандидат педагогічних наук Національний технічний університет України «КПІ»
 
В контексті модернізації системи вищої професійної освіти актуальності набувають питання підвищення якості освіти. В сучасних дослідженнях все більше уваги приділяється аналізу компонентів педагогічного процесу та їх потенціалу в контексті вимог сьогодення; розробці та впровадженню нових технологій навчання; пошуку методів, засобів та способів підвищення ефективності навчання. Дослідники відзначають значущість оперативного та достовірного моніторингу успішності студентів на різних етапах навчання, як базового компоненту забезпечення ефективності навчального процесу у внз (Г. Гершунський, В. Загвязинський, Н. Кузьміна, Д. Матрос). Таким чином, актуалізується необхідність пошуку адекватних сучасним умовам методів педагогічної діагностики. Традиційну систему методів контролю успішності дослідники визначають як недовершену і наголошують на необхідності комбінування традиційних методів з більш технологічними та об’єктивними (Ю. Бабанський, Л. Денисова, Н.  Крилова, Є.  Пассов, С.  Рафф, І.  Цатурова, С. Фоломкіна, І. Фішман та ін.). До фундаментальних критеріїв модернізованої системи контролю дослідники відносять наступні: ефективність, об’єктивність, психологічний комфорт та економічність. В контексті сучасної особистісно-орієнтованої концепції навчання, не лише процес навчання, але й процес контролю рівня засвоєння матеріалу має організовуватися методами, що направлені на створення сприятливих умов для  конгломерації сторін навчального процесу [3; 48].
Однією з найбільш технологічних та об’єктивних форм моніторингу успішності вважається тестування – комп’ютерне та бланкове (традиційне) (В. Аванесов, Ж. Байрамова, Н. Єфремова, А. Шмельова). Технологія комп’ютерного тестування найбільшою мірою відповідає вищенаведеним критеріям сучасної системи контролю і повною мірою відповідає ключовим принципам сучасної системи освіти – гуманізації, індивідуалізації, модернізації, інформатизації [4; 126]. В своїх дослідженнях, J. Brown, C. Roever, Y. Sawaki, F. Tuzy, В. Безпалько, Б. Ломова, Е. Машбиц, Р. Мильруд, Є. Носенко, О. Полат, І. Роберт, С. Смірнова, С. Тер-Мінасова відзначають, що застосування комп’ютерних технологій уможливлює ґрунтовні трансформації в системі навчання та контролю якості засвоєння матеріалу. Технологія комп’ютерного тестування, на думку дослідників, має низку переваг над традиційними тестовими завданнями в друкованому варіанті, а саме: можливість створення варіативного банку завдань; можливість швидкого поповнення, моделювання та коригування завдань (І. Лернер, В. Овчаренко, С. Пейперт); можливість організації синхронного контролю виконаних дій (J. Brown, І. Щербиніна); можливість застосування адаптивних алгоритмів тестового контролю; можливість в рамках однієї множини тестових завдань проводити різні за рівнем і метою перевірки тести (Є. Власов, В. Овчаренко, Т.Тягунова); можливість інтеграції в тестові завдання мультимедійних засобів (І. Галєєв, В. Звонніков, Т. Шаповалова); можливість статистичної обробки та аналітичного аналізу результатів (Н. Зирянова, В. Красильнікова, І. Щербиніна); абсолютна об’єктивність та точність оцінювання( В. Горбачов, С. Зенкіна, С. Янюшкін); вартість організації та проведення тестування; ергономічність; інформаційна безпека (Н. Єфремова, Ю. Нейман, О. Татур).
Для ефективної організації навчального процесу на стадії його планування, варто чітко визначити знання та вміння для контролю на різних етапах навчального процесу, а також визначити адекватні форми контролю різних аспектів навченості. Організація та проведення контролю успішності має бути ефективною на кожному етапі навчального процесу. Встановлення рівнів засвоєння знань безпосередньо впливає на якість результату навчання, а саме, тип мислення майбутнього фахівця (не стереотипність та здатність рефлексивного та творчого оперування отриманими знаннями) [3; 117].
В.І. Беспалько, розділяючи репродуктивну та продуктивну діяльність, визначає  наступні рівні засвоєння знань, що співвідносяться з етапами навчання та приймаються в якості критеріїв оцінки: розуміння, розпізнавання, відтворення, застосування, творчість [2;13]. Завдяки технологічності комп’ютерного тестування моніторинг успішності на перших трьох етапах начального процесу є ефективним засобом корекції змісту та форм організації навчальної діяльності. Однак, можливість реалізувати безпосередню взаємодію суб’єктів навчального процесу (комунікативного компоненту навчального процесу) залишається ключовою перевагою традиційних форм контролю. Таким чином, індивідуалізований контроль на рівні застосування (перевірка здатності використовувати набуті знання та вміння в нетипових ситуаціях; діяльність розглядається як продуктивна) та творчості (перевірка здатності створювати нові алгоритми дій) за допомогою традиційних методів має доповнювати та підтверджувати результати тестової атестації [4;142].
На основі аналізу досліджень та практичного досвіду, розглянемо форми контролю успішності в курсі іноземної мови технічного внз. Основною задачею курсу є формування комунікативної компетенції у майбутніх фахівців технічного профілю – здатності та готовності до безпосереднього і опосередкованого спілкування, що передбачає не просто «заміщення» елементів рідної мови елементами іноземної, але перебудову всієї структури формування думки і структури діяльності спілкування [1;14]. Переваги комп’ютерного тестування очевидні в процесі перевірки володіння лексичними, граматичними, орфографічними навичками: забезпечення ґрунтовного, масссового, об’єктивного та оперативного статистичного аналізу успішності студентів на різних етапах навчального процесу. Однак, для визначення сформованості та розвитку комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності (говорінні, аудіюванні, читанні, письмі) варто застосовувати традиційні форми контролю, що характеризуються відсутністю формалізованого підходу і забезпечують перевірку не лише знань, але й культури мислення та здатності продуктивно застосовувати отриманні знання та навички в умовах реальної комунікації. Отриманий в результаті такої комбінованої перевірки інтегральний результат максимально повно відповідає системі вимог до оцінки. Адекватний, критичний та диференційований (за рівнями) показник успішності надає можливість чітко визначити успішні і проблемні етапи засвоєння інформації для ефективної корекції процесу.
 
Література:
1. Андриенко А.С. Развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности студентов технического вуза: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / А.С. Андриенко. — Ростов-на-Дону, 2007. — 26 с.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько — М.: Педагогика, 1989. — 192 с.
3. Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов обучения / В. И. Звонников, М.Б. Челышкова. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 224 с.
4. Овчаренко В. П. Компьютерное тестирование как метод оценивания уровня сформированности лингвистической компетенции (английский язык, неязыковой вуз): дис. … канд. пед. наук:  13.00.02 / Овчаренко Виктория Павловна.  — Пятигорск,  2007. — 317 с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Иван155 (14.05.2013)
Просмотров: 609 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 3
2  
Яким складником контролю є комп'ютерне тестування? Як воно вписується в робочу програму? Це буде відноситися до проміжного, поточного чи підсумкового контролю? Як співвіднести у відсотковому співвідношенні ці види контролю? Ось ці запитання так і залишаються не розв'язаними. Які вміння і компетенції перевіряти письмово, які усно, а які за допомогою комп'ютера?

3  
Дякую за увагу.

1  
Піднімається актуальнепитання для багатьох викладачів вищих навчальних закладів: як застосовувати
комп’ютерне тестування в системі традиційного контролю.

 
Зараз можна знайтибагато джерел і літератури, що стосується такого тестування з іноземної мови. А от з інших спецдисциплін  для технічних вузів – практично мало, або йрідкість. На рівні навчальних закладів окремі викладачі  займаються розробкою таких програм (хтоволодіє комп'ютером на рівні, вищому за звичайного користувача).
Хотілося б побачити і такіпраці та дослідження, з конкретними фактами і прикладами ( наприклад,
тест-програмами, формами контролю і так далі).

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]