Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования
Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх політологів
 
Автор: Василевич Юлія Валеріївна, кандидат історичних наук, навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
 
Становлення і розвиток України як незалежної держави супроводжується нарощуванням її зусиль щодо входження у світове співтовариство. Глобалізація суспільного розвитку, зближення націй, народів, держав, освітніх систем ставить нові завдання перед нашою державою. Вирішення нагальних і складних проблем, у першу чергу, покладаються на систему освіти, яка покликана готувати самодостатню розвинуту особистість.
Стратегія розвитку сучасного українського суспільства потребує професійної підготовки фахівців високої кваліфікації у галузі політики. Мова йде про підготовку спеціалістів з широкими за обсягом і глибокими за змістом знаннями та вміннями, які здатні їх застосовувати в нестандартній ситуації і, разом з тим, прагнуть до критичного осмислення буття, тобто є всебічно компетентними в галузі своєї професійної діяльності та суспільного життя [1].
Зростаюча потреба у висококваліфікованих фахівцях у кожній галузі, зокрема це стосується і підготовки майбутніх політологів, зумовлює необхідність створення належних умов для підвищення якості професійної освіти. Тут слід віддати належне компетентнісному підходу при формуванні та розвитку основних компетентностей особистості.
Мета дослідження полягає у розкритті суті компетентнісного підходу, у визначенні його ролі у процесі підготовки майбутніх політологів. Реалізація поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань: дослідити проблему компетентнісного підходу в процесі модернізації вищої освіти; розглянути компетентнісний підхід як засіб професійної підготовки студентів-політологів; окреслити ключові компетентності, якими повинен володіти майбутній фахівець у сфері політики.
Увага науковців до проблем компетентнісного підходу в освіті зумовлена двома чинниками: по-перше, переходом спільноти до інформаційного суспільства і, по-друге, особливою актуалізацією глобалізації усіх сфер життєдіяльності особистості і суспільства в цілому [2]. До питання компетентнісного підходу в освіті звертаються у своїх напрацюваннях вітчизняні і зарубіжні дослідники, зокрема: Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина, Л. Бірюк, І. Єрмакова, О. Овчарук, С. Шишов, І. Агапов, О. Савченко, А. Кузьмінський та інші. Вивчивши їхній доробок, робимо висновок, що переважно основна увага звертається на розкриття понять «компетентність» і «компетентнісний підхід», на теоретичні аспекти проблеми, практично оминаючи питання реального застосування цього підходу як засобу підготовки фахівців конкретної галузі. Що ж до професійної підготовки студентів-політологів, то ця проблема не дістала належного висвітлення у науковій літературі.
Серед питань, що характеризують компетентнісний підхід, слід виділити наступні: визначення понять (Н. Бібік, І. Єрмакова, О. Овчарук, А. Дахін, В. Краєвський, А. Хуторський, Л. Тархан, С. Шишов, . Агапов, А. Кирилов); загальні теоретичні основи (І. Бех, Г. Єльников, В. Присакар, В. Теслюк, Р. Петрух, М. Рудь); модернізація освіти з урахуванням компетентнісного підходу (С. Дорофей, Л. Скорич, Є Царькова, Л. Паращенко, О. Олейникова, І. Драч, Я. Кодлюк); сучасні педагогічні технології в системі підготовки компетентного фахівця (В. Вонсович, Е. Федорчук, В. Федорчук, О. Толков); формування компетентностей фахівця окремих напрямків підготовки (А. Чепелюк, М. Головань, О. Ляска, І. Боднар); психолого-педагогічна компетентність фахівців (О. Гура, О. Сорокіна, І. Решетель, Н. Кузьміна); компетентнісний підхід в системі освіти зарубіжних країн (І. Зимня, О. Овчарук, О. Пометун).
Згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки найважливішим для держави є виховання людини інноваційного типу мислення і культури. Це стає можливим за умов модернізації освіти. Одним із завдань, на вирішення якого направлена освітня політика є оновлення цілей і змісту освіти, ключовим компонентом якого виступають компетентності кожного окремого фахівця [3]. Тим самим, запровадження компетентнісного підходу у вищій школі урізноманітнює напрямки професійної підготовки.
Структура професійної компетентності включає мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, ціннісно-рефлексивний, емоційно-вольовий компоненти, які, на думку М. Голованя, перебувають у тісному взаємозв’язку [4, с. 249].
У наукові літературі немає одностайного підходу до розкриття поняття «компетентність». Учені-педагоги визначають, що компетентність – це:
–  «поєднання відповідних знань і здібностей, що дають змогу обґрунтовано складати думки про певну сферу й ефективно діяти в ній» [5, с. 19];
–  «нова одиниця вимірювання освіченості людини, оскільки знання, вміння й навички вже повністю не задовольняють суспільство, не дають змоги показати, виміряти рівень якості освіти» [6, с. 44];
–  «спеціальним шляхом структуровані набори знань, умінь, навичок і становлень, що набуваються у процесі навчання й дають змогу людині розв’язувати проблеми незалежно від ситуації» [7, с. 66].
–  «виявлені фахівцем на практиці прагнення і здібності реалізувати свої знання, уміння, досвід, особистісні якості тощо для плідної діяльності у професійній і соціальній сферах, усвідомлюючи особисту значущість і відповідальність за результати цієї діяльності, необхідність її постійного удосконалення» [8, с. 21].
Під компетентнісним підходом у процесі підготовки майбутніх політологів розуміємо процес підготовки фахівця, готового ефективно здійснювати свою професійну діяльність, здатного швидко адаптуватися до мінливого світу політики, компетентного у прийнятті та реалізації рішень у сфері політики.
Навчальний процес передбачає оволодіння студентами-політологами дисциплін як професійно орієнтованих, так і фундаментальних і гуманітарних. Тим самим увага акцентується на набутті основних і предметних компетентностей, необхідних у майбутній професійній діяльності.
Політолог – фахівець із вивчення сфери політичних відносин, політичної системи суспільства, питань внутрішньої та зовнішньої політики. Уміння переводити теоретичні знання у практичні, проявляти аналітичні навички, прогнозувати політичні процеси характеризують його як професіонала. Майбутній політолог за час навчання повинен оволодіти теоретичними і практичними навичками і вміннями, зокрема:
–  аналізувати конкретні суспільно-політичні обставини та виважено підходити до вирішення політичних питань;
–  у силу мінливості політичної дійсності продукувати нові програми політичної діяльності;
–  прогнозувати результати впливу політичних процесів на громадськість, відчувати настрої мас;
–  вивчати громадську думку, рівень політичної свідомості населення;
–  об’єктивно підходити до оцінки діяльності політичних акторів, їх поглядів і переконань;
–  виконувати роль аналітика і консультанта із політичних питань;
–  розробляти політичні технології.
Звичайно, це далеко не повний перелік компетентностей, якими оволодівають студенти-політологи від час навчання у вузі. Сьогодні чітко утвердилася думка у тому, що підготовка майбутнього фахівця повинна здійснюватися на основі компетентнісного підходу. З огляду на це, завдання сучасної системи університетської освіти – підготувати «ґрунт» для оволодіння студентами відповідними знаннями, навичками і уміннями пізнавати, оцінювати, практично втілювати все, що стосується політики. З огляду на вище сказане, знаходить прояв загальнодидактичний принцип зв’язку теорії з практикою, зміст якого полягає в спрямуванні навчального процесу на підготовку студентів до реального життя.
 
Література:
1.Теслюк В. М. Компетентнісний підхід у вищій професійній освіті [Електронний ресурс] / В. М. Теслюк, Р. Б. Петрук. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2010_155_1/10tvm.pdf/
2.Савченко О. П. Компетентнісний підхід у сучасній вищій школі [Електронний ресурс] / О. П. Савченко. – Режим доступу : www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n3 _2010_st_16/
3.Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf/
4.Головань М. С. Концепція професійної підготовки майбутніх фінансистів за кредитно-модульною системою організації навчання / М. С. Головань // Вища школа України. – 2011. – № 3 (додаток 1). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технологія». – Т. 2. – 532 с.
5.Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики / [Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина та ін.] ; за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.
6.Тархан Л. З. Дидактическая компетентность инженера-педагога: теоретические и методические аспекты : монография / Л. З. Тархан. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2008. – 424 с.
7.Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65–69.
8.Татур Ю. Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста / Ю. Г. Татур // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 3. – С. 20–26.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Иван155 (24.04.2013)
Просмотров: 766 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]