Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования
Педагогічна практика як складова підготовки майбутнього перекладача до педагогічної діяльності
 
Автор:Галанджій Оксана Володимирівна, студентка Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 
У статті на основі аналізу результатів анкетування показано, як різниться розуміння поняття «педагогічна практика» у студентів першого та п’ятого курсів спеціальності «Переклад», та обґрунтовано доцільність проведення педагогічної практики для підготовки майбутніх перекладачів до педагогічної діяльності.
Ключові слова: педагогічна практика, професійна підготовка, майбутній перекладач, педагогічна діяльність.
В статье на основании анализа результатов анкетирования показано, как отличается понимание понятия «педагогическая практика» у студентов первого и пятого курсов специальности «Перевод», и обоснована целесообразность проведения педагогической практики для подготовки будущих переводчиков к педагогической деятельности.
Ключевые слова: педагогическая практика, профессиональная подготовка, будущий переводчик, педагогическая деятельность.
In the article based on the analysis of the questionnaire results, it is shown how differently the students of the first and fifth years of study majoring in translation and interpreting understand the concept of ‘teaching practice’. It is also established that teaching practice is an appropriate tool to prepare future translators to teaching.
Keywords: teaching practice, professional training, translators and interpreters to be, teaching.
Постановка проблеми. Успіх професійної діяльності майбутніх фахівців значно мірою залежить від ступеня сформованості у них професійно-педагогічних цінностей, які є результатом правильної організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, невід’ємною складовою якого є  педагогічна практика. Однак на сьогоднішній день особливості організації педагогічної практики  як складової професійної підготовки майбутнього перекладача до педагогічної діяльності ще не були предметом окремого дослідження, чим і зумовлена актуальність теми нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблеми організації та проведення педагогічної практики знаходяться у центрі уваги сучасних українських закордонних науковців: І. Богданової, І. Глазкової, В. Гриньової, О. Дубасенюк, Л. Кацової, Г. Кіт, Г. Коджаспірової, В. Лозового, О. Матвієнко, І. Прокопенко, Г. Троцко, Л. Хомич та ін.
Результати досліджень Л. Кацової [2 , c. 22] підтверджують, що саме педагогічна практика сприяє формуванню та розвитку педагогічної ерудиції, педагогічного цілепокладання, педагогічного мислення, інтуїції, здатності до імпровізації, педагогічного оптимізму, педагогічної рефлексії . На особливу увагу заслуговує доробок Г. Кіт. який визначає місце педагогічної практики в системі ступеневої підготовки викладача [3 , c. 222]. Проте, незважаючи на значну кількість публікацій, пов’язаних із різними аспектами педагогічної практики, досі не проводилося окремого дослідження, яке б з’ясувало роль педагогічної практики у підготовці майбутніх перекладачів, зокрема це стосується ставлення студентів різних курсів до педагогічної практики.
Завдання статті – на основі результатів анкетування виявити, як змінюється розуміння суті педагогічної практики у студентів під час навчання у ВНЗ.
Виклад основного матеріалу. В основу нашої статті покладено результати анкетування, що охопило студентів 1–5 курсів спеціальності «Переклад», які навчаються в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Розроблений нами питальник містив 10 завдань, з них – 4 запитання, які вимагали відповіді «так» або «ні», та 6 запитань відкритого типу.
Завдання опитування – з’ясувати чи змінюється у студентів розуміння суті педагогічної практики впродовж їхнього навчання в університеті та дізнатися, які можливості покращення її організації та проведення вони бачать. З огляду на обмежений обсяг статті нижче розглянемо результати опитування студентів різних курсів з окремих питань.
Насамперед студентам пропонувалося висловити власну думку щодо свого власного розуміння поняття «педагогічна практика». Студенти першого курсу вважають, що педагогічна практика – це період, упродовж якого студенти випускних курсів мають змогу вдосконалити свої знання і практикують ведення занять зі студентами молодших курсів.
У порівнянні зі студентами 1-ого курсу, студенти п’ятого курсу дали значно точніше визначення педагогічної практики. З їх погляду, педагогічна практика є окремим видом підготовки молодого спеціаліста до викладацької роботи з метою набуття ним досвіду через виконання характерних видів роботи.
Доцільність проведення педагогічної практику не викликала сумнівів у жодного із студентів, незалежно від року навчання у ВНЗ.
Далі опитуваним пропонувалося сформулювати основні завдання педагогічної практики. Студенти першого курсу одноголосно визначили, що основним завданням педагогічної практики полягає у тому, щоб навчити студента-практиканта бути викладачем. Нагадаємо, що в студентів першого курсу ще не було педагогічної практики.
На підставі аналізу даних проведеного соціального дослідження можемо зробити висновок, що студенти першого курсу частково знають, що таке педагогічна практика, проте не можуть точно визначити. у чому полягає суть навчання, а також не можуть точно визначити основні завдання та мету практики, не бачать шляхів підвищення рівня її організації. У більшості студентів першого курсу після додаткових занять зі студентами п’ятого курсу покращився рівень знань із англійської мови.
На відміну від першокурсників, студенти, які навчаються на п’ятому курсі, вже мали педагогічну практику минулого навчального року, а тому дали вичерпну відповідь. З їхнього погляду, основними завданнями перекладацької практики є такі:
  створити умови, в яких студенти мають змогу на практиці застосувати теоретичні знання, набуті за роки навчання;
  сприяти формуванню практичних навичок викладання;
  забезпечити майбутнім фахівцям можливість отримати досвід, який може стати корисним для майбутнього працевлаштування;
  підготувати студентів до складання комплексного державного іспиту з психології, педагогіки та методики викладання іноземної мови і перекладу.
Студенти першого не висловили жодних пропозицій щодо того, як покращити організацію та проведення педагогічної практики. Водночас студенти п’ятого курсу чітко визначили шляхи покращення організації педагогічної практики, запропонувавши зокрема таке:
  окрім настановчої конференції на початку практики проводити загальні щотижневі консультації з груповими керівниками, що дасть змогу покращити рівень контролю за оформленням звітної документації;
  продовжити тривалість педагогічної практики;
  розпочинати практичні дослідження за темою дипломної роботи вже на четвертому курсі.
Як бачимо з цього дослідження, педагогічну практику, безумовно, доцільно проводити на 4-5 курсах в період, коли студенти вже оволоділи необхідним багажем знань і значно глибше усвідомлюють сам процес викладання.
Висновок. Під час педагогічної практики майбутні перекладачі безпосередньо знайомляться із реальними проблемами професійної діяльності педагога. Це вимагає переосмислення та корекції теоретичних знань, набутих раніше під час вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу, а також формування нових умінь та навичок, спонукає до пошуків ефективних способів  розв’язання педагогічних конфліктів, а, відтак, сприяє формуванню педагогічної компетентності майбутнього перекладача. Студенти випускного курсу краще розуміють зміст та суть педагогічної практики, можуть сформулювати її завдання та способи їх реалізації, а також запропонувати шляхи її покращення.
 
Література:
1.Богданова І. М Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій : автореф. дис. … на здобуття ступеня док. пед. наук : Одеса, 2003. – 441с.
2.Кацова Л. І. Формування професійного інтересу у майбутніх викладачів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Л. І. Кацова. – Харків, 2005. – 22 с.
3.Кіт Г. Г. Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки викладача : навч. посіб. [для студ. пед. закладів освіти] / Г. Г. Кіт. – Вінниця, 2007. – 222 c.
4.Коджаспірова Г. М. Психолого-педагогические условия развития эмоционального взаимодействия педагога и учащихся : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Г. М. Коджаспірова. Санкт Петербург, 2009. 196 с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Иван155 (22.04.2013)
Просмотров: 586 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]