Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования
Пізнавальна активність у контексті організації самостійної роботи
 
Автори:
 
Чорна Світлана Анатоліївна,викладач вищої категорії; Могилів-Подільський технолого-економічнийколедж ВНАУ
 
Кордонська Ірина Василівна, викладач вищої категорії; Могилів-Подільський технолого-економічнийколедж ВНАУ
 
Бартко Жанна Володимирівна, викладач другої категорії; Могилів-Подільський технолого-економічнийколедж ВНАУ
 
Сьогодні набуває актуальності по­няття компетентності студента, що визначається багатьма чинниками. Компетентності є тими індикаторами, що дають змогу визначити готовність студента-випускника до життя, його подальшого особистісного розвит­ку й до активної участі в житті суспільства. Саме тому важливим нині є не тільки вміння застосовувати власні знання, а й бути готовим самостійно працювати, змінюватись і при­стосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управ­ляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навча­тись упродовж життя.
Досягти цього у вивченні будь-якої природничої науки можна тільки за допомогою ефективних форм і методів роботи. Власний педагогічний досвід показує, що одним із них є навчальний експеримент. Спосте­реження й досліди повинні бути основою вивчення дисциплін природничого циклу та основою самостійної діяльності студентів на ужитковому рівні. При проведенні демонстраційних дослідів студенти залучаються до самостійної пізнавальної діяльності, активізується мислення, розвивається увага, спостережливість.
Творчість студентів у їх навчальній діяльності проявляється тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її розв'язання. Адже для духовної рівноваги кожної людини потрібна мета в житті, яку вона вважає важливою, коли отримує насолоду від праці, спрямованої на досягнення цієї мети.
Значне місце у активізації самостійної пізнавальної діяльності, на нашу думку, посідає встановлення міждисциплінарних зв'язків. Це сприяє розвитку логічного мис­лення студентів, учить їх порівнювати матеріал різних дисциплін, виділяти головне, узагальнювати, співставляти нове з раніше вивченим, підвищує творчий потенціал процесу навчання формує активну позицію студента в пізнавальній діяльності.
Таким чином, навчальна діяльність людини є основою формування умінь перевірки і коректування власної діяльності. Студент, поставлений в умови організації своєї навчальної діяльності, озброюється уміннями планувати свою роботу і контролювати хід її виконання .
Питання формування самостійності та самоконтролю в студентів стали предметом широкого вивчення і дослідження в сучасній педагогічній та психологічній науці. Проблема самоконтролю у навчанні знайшла своє відображення у працях таких учених, як Є.П. Бочарова, Т.А. Барановська, Т.І. Гавакова, К.П. Мальцева, Г.О. Собієва, С.П. Тищенко, які досліджували психологічний зміст самоконтролю.
Проте аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок, що на сучасному етапі проблема формування самостійності та самоконтролю в навчальній діяльності студентів залишається фактично не розв’язаною, недостатня увага приділена  питанню визначення умов, які  сприяли б найбільш ефективному формуванню зазначених умінь.
Самоконтроль є діяльністю, що здійснюється молодою людиною  за власною ініціативою, системою розумових дій, спрямованих на самостійний контроль і корекцію ходу та результатів навчання, на аналіз і попередження недоліків у його навчальній роботі. [5: 9].
Можна виділити три найбільш суттєві компоненти пізнавальної самостійності: мотиваційний, змістовно-операційний і вольовий, які взаємопов'язані й взаємообумовлені[1: 48-52].
Ефективність самостійної роботи досягається в тому випадку, якщо вона є однією із складових органічних елементів навчального процесу і для неї передбачається спеціальний час на кожному занятті, якщо вона проводиться планомірно і систематично, а не випадково й епізодично.   При відборі матеріалу для самостійної роботи, при визначенні її об'єму і змісту слід керуватися основними принципами дидактики.
Аналіз практики роботи викладачів нашого навчального закладу  показує:
- самостійне вивчення – це система, яка включає роботу викладача з формування компетентного спеціаліста та роботу студента, спрямовану на саморозвиток та самоконтроль. Проводиться, в поєднанні з самоконтролем;
- організація виконання студентами  різноманітних за дидактичною метою і змістом самостійних робіт, з установкою на самоконтроль, сприяє розвитку їх пізнавальних і творчих здібностей, мислення, формує організаційну функцію майбутнього спеціаліста;
- при ретельно продуманій методиці проведення самостійного вивчення: форм, методів самостійної роботи у поєднанні з самоконтролем прискорюється темп формування у студентів умінь і навичок практичного характеру;
-  при систематичній організації навчального процесу, який поєднує аудиторне та самостійне вивчення у студентів виробляються стійкі навички й уміння контролювати й оцінювати свою діяльність, планувати робочий час, працювати в колективі, контролювати власні вчинки.
Виходячи з цього у викладачів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації виникає проблема організації, інформаційно-методичного забезпечення та контролю самостійної роботи.
Аналіз навчально-методичних комплексів з дисциплін природничого циклу показує, що кожен викладач має  власну ефективну систему організації самостійної роботи. Наприклад, організовуючи самостійну роботу на старших курсах більшість викладачів закладів І-ІІ рівня акредитації, розробили навчально-методичні комплекси самостійної роботи на електронних та паперових носіях. Деякі викладачі поєднують самостійну роботу з аудиторною роботою.  При такій організації самостійного вивчення, викладання та контроль здійснюють єдиним блоком. Розробляючи варіанти контрольно-коригуючих завдань  викладачі включають матеріали аудиторної роботи та самостійного вивчення.
Отже, правильно організована самостійна діяльність має гармонійно взаємодіяти з усіма формами занять, забезпечувати студентам не тільки міцні та свідомо засвоєні знання, а й розвивати у них здатність до творчого осмислення навчального матеріалу, застосування його в практичній діяльності, формувати самосвідомість, розвивати інтерес до науки, виховувати ініціативу, організованість, наполегливість, формувати компетентність.
 
Література:
1. Буряк В.К. Керування самостійною роботою студентів [Текст] / В.К.Буряк // Вища школа. – 2001. – №4–5. – С. 48–52.
2. Буряк В.К. Умови та засоби самопідготовки студентів [Текст] / В.К. Буряк // Вища школа. – 2002. – №6. – С. 12–29.
3. Демченко О.Д. Дидактична система організації самостійної роботи студентів [Текст] / О.Д. Демченко // Рідна школа. – 2006. – №5. – С. 68–70.
4. Журавська Л. М.Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у ВНЗ / Журавська Л. М. // Освіта та управління. – Т. 3. – 1999. – №2.
5. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение :учебн. пособ. / Козаков В. А. –К. :Вища школа,1990.
6. Ландэ Д. В. Поиск знаний в интернет. Профессиональная работа / Ландэ Д. В. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 72 с.
7. Лобода Т.В. Самостійність у навчанні – це актуально [Текст] / Т.В. Лобода // Дивослово. – 1998. – №9. – С. 37–39.
8. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес [Текст] / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В. Сухарніков // Освіта України. – 2004. – 10 серпня. – С. 60–61.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (17.09.2012)
Просмотров: 574 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Самоорганизация очень важна в обучении. Педагоги не могут охватить весь материал и много приходится изучать самостоятельно. И именно это воспитывает настоящего студента и будущего профессионала. Так развивается настойчивость, которая очень поможет в предстоящей жизни. И главное научиться правильно организовывать свой рабочий день, чему так же учит самостоятельная работа. Думаю, что преподаватели должны больше уделять внимание именно этому.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]