Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)

Гра як креативний підхід до вивчення  англійської мови

Автори:

Окунькова Лилия Алексеевна, ассистент кафедры английской филологии Луганского Национального Университета имени Тараса Шевченка

Протопопова Екатерина Александровна, студентка 2 курса факультета иностранных языков Луганского Национального Университета Тараса Шевченка

 

Інновації в педагогіці, які реалізуються в педагогічних технологіях, пов’язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття, що є невід’ємною частиною постійного прогресу суспільства. Нинішня ситуація характеризується стрімкимінформаційним поповненням у зв’язку із збільшенням соціальних,економічних, виробничих та інших видів діяльностей [1, 4]. Вивчення іноземної мови – крок надто важливий, тобто, потребує значних зусиль. Для досягнення високого рівня іноземної мови викладачеві важливо знати новітні методи викладання, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня знань, потреб, інтересів студентів

Теорія креативного навчання пов'язана з теорією розвивального навчання, якій присвячені дослідження М. Акімової, А. Бударного,Л. Виготського, А. Єфремова, Л. Занкова, Г. Костюка, А. Кочеткової, М. Махмутова, І. Якиманськоі, Скуратівської М., Ніколаєвої С. та ін.

Креативний підхід до навчання забезпечує умови, в яких в учнів  формуєтьсясплав знань і способів їхнього використання для розв’язання професійних проблем у зв'язку зоволодінням новими технологіями, методиками й видами професійної діяльності. Креативний підхіддо навчання забезпечує формування вміння творчо та свідомо обирати оптимальні способиперетворювальної діяльності; планувати власну діяльність і діяльність колективну, прогнозувати йпередбачати її результати, оцінювати ефективність праці, мислити системно такомплексно, самостійно оновлювати інформацію, працювати з потоками інформації, здійснюватипроектну діяльність, оцінювати раціональність прийнятих рішень.Креативний підхід до навчання забезпечує також відхід від усталених штампів, стандартів усприйнятті професійних норм, правил, інструкцій, керування процесом розвитку потреби в новизні йнестандартному розв’язанні професійних завдань.

До креативних навчальних методів можна віднести: метод сценарію (storyline method), метод «кейз-стаді» (робота над проблемними ситуаціями, учні розглядають проблему, аналізують ситуацію, представляють свої ідеї та варіанти розв’язання проблеми в ході дискусії), мозковий штурм (brain storm), читання зигзагом (jigsaw reading), обмін думками (think-pair-share) та інші. Метод гри,  – це метод виховання, який полягає у відтворенні дій і відносин між людьми у ігровій формі [1, 83].

Гра є активним методом навчання, засобом розвитку комунікативних здібностей учня. Рольова гра пов’язана з інтересами учнів, є засобом емоційної зацікавленості, мотивації навчальної діяльності, виступає активним способом навчання практичного володіння іноземною мовою, допомагає подолати мовні бар’єри учнів, значно підвищує обсяг їх мовленнєвої практики.

Д. Б. Ельконін наділяє гру чотирма найважливішими для людини функціями: засіб розвитку мотиваційно-потребової сфери, засіб пізнання, засіб розвитку розумових дій і засіб розвитку довільної поведінки [3, 562].

Гра – це певна ситуація, яка багаторазово повторюється, і кожен раз у новому варіанті. У ході гри виникає змагання. Бажання перемогти мобілізує думку гравців. Таким чином, ми розглядаємо гру як варіативно-ситуативну мовленнєву вправу, в ході якої учні набувають досвіду спілкування. Тому гра має бути невід’ємним елементом  кожного уроку й ні в якому разі не протиставлятися «головній» частині уроку.

В. О. Сухомлинський писав: «В грі розкривається перед дітьми світ, розкриваються творчі можливості особистості. Без гри немає і  не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості і любові до знань» [5, 95].

ПРИКЛАД ГРИ. Гра «Скажи наступне слово»

Мета: засвоєння та повторення назв днів тижнів, місяців, дат, числівників.

Учитель називає день тижня, місяць, дату або числівник. Учні по черзі швидко називають наступний день, місяць, дату або числівник. За кожне правильне слово учень дістає очко. Цю гру можна проводити на командну чи особисту першість [2, 23].

Гра «Who? What? Where?.....». Учитель дає аркуш учневі і задає йому будь-яке питання з Generalquestions. Потім цей аркуш переходить до наступного учня. В такий спосіб  в кінці гри ми отримаємо завершену цікаву розповідь, де кожен брав участь.

Отже, якісне та результативне вивчення іноземної мови учнями забезпечується завдяки створенню невимушеної атмосфери в колективі та організації навчального процесу у такий спосіб, щоб кожен учень зміг проявити свою активність, творчість, самостійність, здатність до комунікації, що реалізується в тому числі через застосування інтерактивних технологій, які забезпечують активне залучення до ситуації іншомовного мовлення. Гра – сильний емоційний подразник, який знімає психологічні бар’єри, що заважають іноземному спілкуванню, підвищує ініціативність та активність учнів, а також стимулює позитивні емоції, які впливають на кору головного мозку, сприятливо розвиває зацікавленість до іноземної мови як предмета. І ця зацікавленість з’являється за рахунок задоволення і радості від процесу гри, що є одним із найважливіших завдань навчання.Гра –  могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови у світ дитини.Упровадження креативних методів навчання на уроці іноземної мови спонукають учнів активно залучатися до спілкування, завдяки чому вони намагатимуться вирішити реальні та уявні завдання у спільній діяльності засобом іноземної мови.

 

Література:

  1. Буцик І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Педагогіка»: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців за спеціальністю 8.000005“Педагогіка вищої школи”. – К.: “Аграрна освіта”, 2010. – 91 с.
  2. Мила О. П. Навчально-методичний посібник з англійської мови «Дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальної активності учнів на уроках англійської мови», Вінниця, 2013. – 49 с.
  3. Пасов Е. И. Урок иностранного языка / Пасов Е. И., Кузовлева Н. Е. – Ростов н/Д : Феникс; М : Глосса-Пресс, 2010. – 640 с. – (Настольная книга преподователя иностранного языка).
  4. Скуратівська М.О. Cучасні методи та технології викладання іноземних мов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/skurativska-mo-suchasni-metodi-ta-tehnologiyi-vikladannya-inozemnih-mov-u-vischiy-shkoli-ukrayini/
  5. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям // Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5-ти т. – Т.3. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 9–98.

 

Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (24.08.2015)
Просмотров: 483 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]