Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 21.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)
Розробка та використаннянавчально-методичнихкомплексів у віртуальномунавчальномусередовищі для опануванняанглійськоїмови за професійнимспрямування
 
Автори:
 
СидорчукОленаВалеріївна, викладач. Національний університет «Львівська політехніка»
 
Когут ТетянаБогданівна, викладач Національний університет «Львівська політехніка»
 
Розвиток інформаційних технологій на сучасному етапі породив можливості створення і впроваджені у всі сфери діяльності людей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій тим для забезпечення рівного доступу до мережевих навчальних інформаційних ресурсів всім, хто навчається.Національна програма "Освіта.” (Україна ХХІ століття) [1, с.61]передбачає забезпечення розвитку освіти шляхом впровадження у навчально-виховний процес інформаційного забезпечення освіти, прокладаючи шлях інтегрування України у глобальну систему комп’ютерного інформування. В рамках Національної програми інформатизації [3] спираючись на Концепцією розвитку дистанційної освітив Україні, [4]колегіально з фахівцями в галузі інформатики і ІКТ. колектив викладачів Національного університету «Львівська політехніка» для досягнення відзначених цілей організував віртуальне навчальне середовище (ВНС).
Хоча, вирішення питання щодо вибору найбільш ефективної системи дистанційного навчання не є метою даної роботи, вважаємо доречним зауважити, що через технічні та фінансовіпогляди фахівців в галузі інформатики і ІКТ Національного університету «Львівська політехніка» було обрано платформу MOODLE, створену доктором пед. наук Мартіном Даугіамасом (MartinDougiamas, Австралія).
З впровадженням напряму «Міжнародні відносини» в Національному університеті «Львівська політехніка» перед викладачами іноземної (в нашому випадку – англійської мови) повстало завдання створити сприятливі умови для практичного засвоєння універсальних стереотипів професійної поведінки майбутнього політолога – перекладача. Володіння іноземними мовами є передумовою успішної професійної діяльності фахівця цієї галузі, оскільки іноземна мова є засобом комунікації не тільки на міжособистому рівні, а також на міждержавному та міжнародному рівнях. Рівень сформованості професійно-мовленнєвої компетенції студентів вищих технічних навчальних закладів визначається певними критеріями. Наприклад, в межах курсу «Англійська мова професійного спрямування» для фахівців спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», «Міжнародні відносини», «Менеджмент» та «Світова економіка» найважливішими критеріями постають навички проведення перемов, дебатів, укладання договорів, тощо. Якщо основною метою навчання української як рідної є, згідно з «формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)», тобто належний рівень комунікативної компетенції в межах монолінгвального середовища, то для майбутніх політологів – перекладачів, таменеджерів критерії професійної компетенції значно ширші. Вважаючи аксіомою ствердження, що достовірним навчальним середовищем може називатися лише те, в якому когнітивні вимоги аналогічні вимогами середовища, для роботи у якому майбутні спеціалісти проходять процес підготовки, викладачі кафедри іноземних мов НУ «ЛП» прийшли до висновку, що в межах комунікативного підходу для розвитку усіх видів усного мовлення. електронні учбові матеріали з дисципліни іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням повинні функціонувати в процесі навчання паралельно з усталеними навчальними матеріалами та традиційними формами практичних занять.
Викладачі кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка»отримали досвід використання в навчальному процесі на заняттях здисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»сучасних інформаційних технологій, а саме програмного продукту «MYENGLISHLAB» [5, 75], що сприяло раціональному структуруванню матеріалів навчально-методичних комплексів з англійської мови за професійним спрямуванням у ВНС НУ «ЛП» з урахуванням оптимального співвідношення змісту аудиторної роботи і самостійної роботи студентів. Поняття «електронний навчально-методичний комплекс» (в подальшому– НМК) охоплює систему засобів навчання, інтегральними складовими якої виступають інформаційно-пошукова система, тестова середа, тренажери, що базуються на матеріалах навчального посібника з конкретної дисципліни. У цьому контексті окремим «модулем електронного навчально-методичного комплексу» виступає розроблений за логікою його інтеграції в уніфікований електронний НМК ВНС. Завдання підготовки освітнього змісту електронних навчально-методичний комплексів з дисциплін «Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням» покладалося на викладачів кафедри іноземних мов.
Розробка навчальних курсів з дисципліни іноземна мова за професійним спрямуванням проводилася поетапно шляхом додавання, конфігурування і наповнення контентом необхідних елементів курсу – навчальних модулів , які, використовуючи мультимедійні можливості віртуального навчального середовища, не лише підсилили ефективність навчального процесу, але й спростили процес виявлення проблем та оптимізували контроль та оцінювання засвоєних знань.
Конструктивне рішення полягало у збереженні уніфікованої конфігурації при значних розбіжностях у контентімодулів дисциплін гуманітарного і природничо-математичного профілю. Серед 35 потенційно доступних модулівкурсу у ВНС на платформі MOODLE після ретельного аналізу спроможностей матеріально-технічної бази на даному етапі були виокремленні саме ті, які допускають, що а) студент (як активний суб'єкт) створює власну систему знань, користуючись при цьому доступними йому джерелами знань; б) тьютор /викладач розробляє і формулюєзавдання і питання, що становлять для студентів проблеми для розв’язування; в) результатом комплексної роботи є розв’язування цих проблем, що сприяє формуванню нових знань у студентів. До цього перелікуувійшли наступні модулі  «Опис курсу», «Відомості про курс», «Програма навчання», «Уроки», «Глосарій (Словник понять)», «Словник», «Список питань, що виносяться на екзамен з дисципліни» , «Тести».
Під час укладання модуля «Глосарій (Словник понять)»до курсу дисципліни «Іноземна мова (англійська)» у ВНС для напряму підготовки «Міжнародні відносини» актуалізувалася необхідність створення єдиного програмного середовища, яке могло б поєднати термінологічні словники з повним переліком синонімів, тлумачні словники, фразеологічні словники з двохстороннім перекладом з української мови на іноземну та навпаки.Робота в напрямку розв’язання цієї проблеми окреслює перспективність подальшої співпрацівикладачів-філологів та фахівців у галузі інформатики та ІКТ.
 
Література:
1. Державна національна програма "Освіта” (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61с.
2. Закон України "Про концепцію національної програми інформатизації” від 4 лютого 1998 року № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №27–28. – с.182.
3. Закон України "Про національну програму інформатизації” від 4 лютого 1998 року №74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – с.181.
4. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – Затверджено Постановою МОН України 20 грудня 2000 р. – К.: НТУ "КПІ”, 2000.–12 с.
5.Когут Т.Б., Сидорчук О.В. використання програмного продукту «MYENGLISHLAB» як метод оптимізації навчального процесу//Мова Культура Комунікація: Образ майбутнього у картинах світу та знакових системах: матеріали ІV-ї міжнародної наукової конференції. – Чернігів: ЧНПУ ім.Т.Г.Шевченка. –2013 –176с.
6. Dougiamas, M. and Taylor, P.C. (2003) Moodle: UsingLearningCommunities to CreateanOpenSourceCourseManagementSystem. Proceedings of the EDMEDIA 2003 Conference, Honolulu, Hawaii. www.moodle.org
Категория: Педагогические науки | Добавил: Иван155 (19.03.2014)
Просмотров: 556 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]