Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)
Зміст навчання майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу англійської мови для професійного спілкування (предметний аспект)
 
Автор: Малюга Олександр Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічного інституту іноземних мов і методик їх навчання Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Професія вихователя дошкільного навчального закладу з правом викладання англійської мови (АМ) у дошкільному навчальному закладі набуває особливого значення, оскільки на нього покладено не тільки навчання та виховання підростаючого покоління, а також закладання основи для подальшого розвитку у дітей навичок та вмінь володіння АМ. Це свідчить про необхідність чіткого означення змісту навчання майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу (МВДНЗ) АМ на відповідному етапі ВНЗ.
Питання змісту навчання іноземної мови висвітлено як у фундаментальних працях [1; 2; 3], так і у великій кількості публікацій з методики її навчання. Втім, проблема змісту навчання МВДНЗ АМ на заключному етапі вищої школи залишається недостатньо дослідженою.
Мета статті – визначити предметний аспект змісту навчання МВДНЗ АМ на заключному етапі вищої школи.
Під предметним аспектом змісту навчання АМ ми розуміємо знання, що залучаються у процес навчання предмету [1, с. 123]. Він включає сфери спілкування, ситуації, теми, тексти, країнознавчі й лінгвокраїнознавчі знання, мовний матеріал: фонетичний, лексичний, граматичний, орфографічний [1].
Розглянемо складові предметного аспекту змісту навчання АМ у контексті підготовки МВДНЗ. Так, виділяють чотири сфери спілкування: особиста, публічна, професійна, освітня [4]. Навчання МВДНЗ АМ на заключному етапі вищої школи відбувається в рамках професійної сфери спілкування. Визначимо її зміст.
Студенти магістратури проводять власні наукові дослідження, результати яких втілюються у написання магістерських робіт, що свідчить про домінування у них науково-дослідної діяльності. Крім того, велика кількість випускників-спеціалістів вступають до магістратури, а більшість випускників-магістрів продовжують навчання в аспірантурі. З огляду на вищесказане, МВДНЗ доведеться проводити творчий пошук, обмінюватись професійним досвідом з іноземними колегами, креативно обробляти теоретичну інформацію з метою оволодіння новими практичними прийомами у викладанні АМ. Отже, вищесказане дає нам підстави вважати наукову сферу провідною складовою професійної сфери МВДНЗ на заключному етапі навчання АМ.
Розглянемо ситуації іншомовного професійного спілкування МВДНЗ. Так, на заключному етапі вищої школи має відбуватись підготовка МВДНЗ до усного й писемного спілкування АМ як у безпосередніх, так і опосередкованих ситуаціях. Прикладом безпосередньої ситуації іншомовного спілкування є участь у міжнародній конференції і підготовка доповіді АМ. Відповідно, опосередкованою ситуацією спілкування може вважатись листування на форумах за допомогою мережі Інтернет тощо.
Навчання МВДНЗ АМ повинно базуватись на певній тематиці, яка задовольняє їхні професійні інформаційні потреби. Теми професійно орієнтованих текстів доцільно визначати на основі освітньо-професійних програм підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Наразі такі програми підготовки спеціаліста й магістра – МВДНЗ, переважно знаходяться на стадії розробки, отже, для вибору тематики текстів ми можемо робити опертя на навчальні плани підготовки спеціалістів й магістрів спеціальності «Дошкільна освіта», що укладені відповідними ВНЗ. Враховуючи навчальні дисципліни професійного спрямування МВДНЗ, пропонуємо такі теми для навчання АМ: 1) педагогічна освіта сьогодення; 2) роль вихователя у сучасному суспільстві; 3) робота у дитячому садочку; 4) наука та її значення; 5) новітні технології в особистісному та професійному розвитку.
Наступною складовою, на якій базується навчання МВДНЗ АМ є автентичний текст. Прикладами усних текстів можуть бути тексти повідомлення, доповіді, інтерв’ю. До письмових текстів ми пропонуємо включити тексти іншомовних статей періодичних фахових видань різних типів, оскільки вони мають оновлену інформацію з фаху, в той час як дані, що містяться в інших джерелах, можуть бути застарілими.
Навчальні тексти також містять мовні одиниці та національно-культурні зразки мовлення. Оскільки такі тексти мають бути автентичними, то необхідно врахувати мовні труднощі МВДНЗ у процесі розвитку у них мовленнєвих навичок та вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності.
Отже, нами були визначені складові предметного аспекту змісту навчання МВДНЗ АМ на заключному етапі ВНЗ. Перспективою подальших розвідок є дослідження процесуального аспекту змісту цього навчання.
Література:
1.Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с.
2.Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам : продвинутый курс : пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 272 с.
3.Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам : Теория и практика : Учебное пособие для преподавателей и студентов / А.Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2004. – 416 с.
4.Сommon European Framework of Reference For Languages: Learning, Teaching, Assessment. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 260 p.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Иван155 (20.02.2013)
Просмотров: 700 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 2
2  
В статье раскрыт важный аспект подготовки студентов, которые планируют стать воспитателями дошкольных учреждений со знанием английского языка. В то же время, статья значительно выиграла бы, если бы автор конкретизировал, в каком высшем учебном заведении проводилось исследование и какое именно количество студентов после получения диплома специалиста продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре.

1  
Не совсем было понятно в начале текста, думал о школьниках,на которых нагрузку сделали по иностранному языку, но в конце было четко и
понятно для кого это все адресовано. Соглашусь с такими действиями, ведь написание
текста, отчетов это своим образом практика, которой сейчас остро не хватает.
Даже те аспиранты, которые знают отлично, нуждаются в практике.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]