Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)
Опанування майбутньої сфери професійного спілкування студентами-іноземцями
 
Автор: Савченко Алла Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 
Під час вивчення іноземними студентами фахової мови викладачі постійно стають перед двома глобальними проблемами: з одного боку, як полегшити студенту засвоєння терміносистеми тієї сфери знань, яку він опановує, з іншого боку, яким чином продемонструвати йому, що ця терміносистема не є абсолютно ізольованою, відірваною від загальної мовної системи.
Як зазначає М. Н. Бондарчук, у цілях навчання російської мові іноземних студентів дефінування термінологічних одиниць через їх системно-понятийну співвіднесеність виявляється недостатнім. У зв`язку з цим виникає необхідність звертання до проблеми функціонування термінів у наукових і навчальних текстах, які сприяють виявленню семантичних і мовних особливостей технічних термінів [1, c. 21].
За Н. С. Новіковою та О.М. Щербаковою [2, c. 192], усю лексику, яка є наявною у фахових текстах, можна поділити на наступні групи:
1.Власне терміни, які є складовою частиною терміносистеми тієї сфери, що вивчається – спеціальні лексичні одиниці професійного спілкування. Вони можуть бути простими, тобто такими, що є одним словом, і складними – словосполученнями.
2. Загальнонаукова лексика або терміни наукового мовлення – слова й стандартні словосполучення наукового або книжкового стилю.
3. Слова які належать до загальнолітературної мови, які є наявними у текстах за фахом, але ще не вивчалися студентами раніше.
Безумовно, що при опануванні майбутньої сфери професійного спілкування носіями мови оволодінню підлягають тільки елементи першої групи, тобто власне терміни за фахом. Але для іноземних студентів усе це зовсім не так: усі три групи лексики є новими для них. При цьому особливо акцентується увага на другій групі: саме у процесі навчання науковому стилю мовлення студент отримує навички універсального використання загальнонаукової лексики.
Отже, перед викладачем постає глобальна проблема, що поетапно вирішується: навчити студента терміносистемі відповідної сфери професійного спілкування, навичкам побудови правильних синтаксичних конструкцій з використанням слів цієї терміносистеми і у подальшому показати місце термінів за фахом, що вивчили, у загальній мовній системі, їх зв`язок з цією системою, а також можливість універсального вживання конструкцій загальнонаукового стилю на іншому мовному матеріалі. Для розв`язання цієї задачі слід структурувати власне наукові терміни та загальнонаукових лексичних одиниць з погляду їх внутрішньої організації, визначити їх місце й роль відносно одних до одних, а також проаналізувати їхній зв`язок із загальною мовною системою.
За даними аналізу з`ясувалося, по-перше, що власне терміни є базовою лексикою, тобто елементами для побудови висловлювань за фахом, а загальнонаукова лексика – це матеріал для моделювання можливих відношень між ними. Тут можна констатувати той факт, що однією із головних особливостей навчання іноземців науковому стилю мовлення є необхідність засвоєння ними не тільки великої кількості термінологічних одиниць, а й правил побудови нових конструкцій. По-друге, важливою особливістю навчання іноземців мові майбутньої професійної сфери є специфічна спрямованість навчального процесу. Якщо під час засвоєння термінів певної галузі знань у носіїв мови виникають асоціації з відповідними цім термінам загальновживаними лексичними одиницями, то іноземці спочатку засвоюють дефініцію терміна й тільки потім через омонімію та полісемію інше тлумачення цього слова.
З урахуванням аналізу, можна сформулювати декілька принципів навчання іноземців фаховій мові:
1.Кожний  новий  термін    обов`язково  потрібно  семантизувати  з   точним
перекладом на рідну мову студента.
2.Під   час   опису   лексичної   сполучуваності   терміна   необхідно подати
перелік випадків уживання, тобто таких контекстів, у яких термін є власне терміном. У подальшому, після засвоєння студентами цього терміна як елемента терміносистеми, продемонструвати контексти, де цей термін вживається в загальнолітературному значенні, якщо є такі випадки.
3.Кожний   новий   термін   слід   уводити   системно – як член відповідного
синонімічного ряду, антонімічної, гіпонімічної (від цілого до частини) та квазігіпонімічної  (від частини до цілого)парадигми. Спочатку таку демонстрацію потрібно проводити в рамках терміносистеми, а потім – за її межами. Такий метод допоможе усвідомленню студентами загальному взаємозв`язку мовної системи, а також збагаченню їх словникового запасу.
4.Термін необхідно подавати як елемент дериваційного гнізда. Такий метод
сприяє ознайомленню студента з функціонуванням і значенням афіксів, дозволяє йому зрозуміти основні принципи словотворення, розвиває його лінгвістичну інтуїцію, а також поповнює його словниковий запас.
Література:
1. Бондарчук М. Н. Функционирование авиационных терминов в учебных текстах / М. Н. Бондарчук // Функциональная лингвистика:    итоги     и перспективы: ІХ междунар. конф., 30 сент. – 4 окт.  2002г.: тезисы докл. – Симферополь: КрымФармТрейдинг, 2002.  –  С. 21 – 22.
2. Новикова Н. С. Особенности обучения студентов-иностранцев медицинского профиля научной терминологии / Н. С.  Новикова, О. М. Щербакова // Функциональная лингвистика:    итоги     и перспективы: ІХ междунар. конф., 30 сент. – 4 окт.  2002г.: тезисы докл. – Симферополь: КрымФармТрейдинг, 2002. –  С. 192 – 193.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (22.01.2013)
Просмотров: 501 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 1
1  
Статья раскрывает актуальные вопросы обучения терминологии студентов-иностранцев. Без освоения учащимися терминологии предметов, которые они изучают, невозможно само обучение, поэтому задача преподавателя русского языка - обучить студентов соответствующим языковым терминам. В то же время,  положение, выдвинутое автором статьи о переводе терминов на родной язык студентов, нельзя считать целесообразным во всех ситуациях, поскольку многие студенты не владеют терминологией на родном языке и такой перевод усложнит запоминание.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]