Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)
Специфіка формування навичок і розвитку вмінь професійно орієнтованого читання англійською мовою у студентів-фармацевтів
 
Автор: Горпініч Тетяна Ігорівна, магістр, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
 
Як відомо, читання будь-якого іншомовного тексту забезпечується сукупністю окремих навичок і умінь, що об'єднуються в групи, які, в свою чергу, складають комплекси умінь і навичок читання. Група зорово-рецептивних навичок читання складається з досвіду ритмічного руху очей без регресій і навички охоплення рядка оком. Група мовленнєво-моторних навичок при читанні включає навички артикулювання окремих звуків, з'єднання їх в мовному потоці, злитого читання, словесного та фразового наголосу, синтагмування й інтонування. Злагоджене функціонування комплексу рецептивних і репродуктивних навичок породжує складну навичку, яка називається технікою читання.
Вміння читання також пов'язані між собою і базуються на певних групах навичок. Антиципація формується на основі зорово-рецептивних навичок, тобто на збільшенні поля зору і появі непрямого бачення. Внутрішнє проговорювання утворюється на основі мовленнєво-моторних навичок. Комплекс умінь побудови та перевірки гіпотез є складним вміння, яке також ґрунтується на зорово-рецептивних навичках. Комплекс умінь порівняння складається з уміння розпізнавати схожі явища шляхом знаходження відмінних рис і вміння узагальнення, тобто знаходження рис подібності. В результаті взаємодії умінь антиципації, внутрішнього промовляння, побудови та перевірки гіпотез, розпізнавання подібних явищ та узагальнення виробляється складне вміння опосередкованого і – в міру формування – безпосереднього розуміння читаного тексту.
На сьогодні рівень підготовки випускників немовних вузів в сфері читання іншомовної спеціальної літератури в більшості випадків не завжди відповідає вимогам програми. Багато студентів до кінця вивчення курсу іноземної мови так і не опановують низкою вмінь, які характеризують зріле читання [7, с. 189; 8, с. 117] Причиною цього є, насамперед, відсутність протягом всього курсу «Іноземна мова» цілеспрямованої роботи з розвитку читання як виду мовленнєвої діяльності.
Більшість вітчизняних і зарубіжних дослідників, які займалися проблемою навчання читання рідною та іноземною мовами, виділяють дві групи необхідних умінь: а) вміння, пов'язані з розумінням мовного матеріалу тексту (вміння перцептивної переробки інформації), б) вміння, що забезпечують розуміння змісту тексту (уміння смислової обробки інформації) [6; 2; 5; 1].
Перша група умінь спрямована на переробку сприйманої інформації на мовному рівні і забезпечує, в кінцевому результаті точність розуміння мовної сторони тексту. Друга група умінь передбачає вилучення фактичної інформації, закладеної в тексті, і її осмислення, що проявляється в повноті і глибині розуміння прочитаного. Обидві групи включають в себе окремі вміння, що здійснюються на основі тих чи інших операцій, які в комплексі становлять певні дії з переробки іншомовного спеціального тексту.
До першої групи відносяться такі вміння:
1. Уміння впізнавати відомі (знайомі) слова.
2. Уміння розуміти слова, що виражають зв'язки і відносини між елементами тексту різних рівнів.
3. Уміння об'єднувати окремі слова у відносно завершені значущі відрізки мовлення.
4. Уміння орієнтуватися в граматичній структурі речення (вміння розпізнавати граматичну структуру речення та диференціювати складні граматичні форми).
5. Уміння прогнозувати лексичні одиниці і граматичні конструкції [4, с. 12].
6. Уміння визначати значення незнайомих слів за формальними ознаками при наявності спільного кореня зі словами рідної мови, знайомих елементів у складних словах, знайомих елементів в похідних і складно-похідних словах, конверсії (за контекстом та за допомогою словника).
Щодо умінь другої групи, то більшість дослідників у сфері читання [3, с. 41; 8, с. 145] виходить з того, що розуміння прочитаного тексту складається з розуміння поодиноких фактів, встановлення зв'язку між ними, об'єднання їх в смислове ціле й інтерпретації (в широкому сенсі слова) цього цілого. До другої групи умінь, що забезпечують смислову обробку інформації тексту, відносяться наступні:
1. Уміння виділити у тексті окремі факти.
2. Уміння узагальнити окремі факти.
3. Уміння співвіднести окремі частини тексту.
4. Уміння вивести судження на основі фактів тексту.
5. Уміння оцінити викладені в тексті факти і їх сукупність.
6. Уміння інтерпретувати отриману інформацію [8, с. 31].
Уміння перцептивної переробки матеріалу є, з одного боку, початковими, вихідними для формування умінь смислової обробки сприйнятої інформації, оскільки, без них неможливо формувати останні. Так, сформованість умінь перцептивної переробки інформації не тільки полегшує розуміння окремих фактів, що містяться в тексті, але і дозволяє встановлювати зв'язки між ними, об'єднувати їх за певними ознаками, співвідносити між собою, що дозволяє читачу робити висновки, здійснювати судження, оцінювати викладені в тексті факти, інтерпретувати їх залежно від наявних у читача знань, тобто сприяє розумінню тексту на рівні змісту.
Таким чином, професійно-орієнтоване читання, як і читання загалом здійснюється завдяки комплексу навичок та вмінь, спрямованих на сприйняття, обробку та розуміння запропонованої інформацій. У нашому подальшому дослідженні ми намагатимемося розробити комплекс вправ для ефективного формування цих вмінь та навичок майбутніх фармацевтів із урахуванням їх когнітивних стилів.
 
Література:
1. Витлин Ж. Л. Навыки и умения в психологии и методике обучения языкам / Ж. Л. Витлин // Ин. языки в школе. – № 1. – 1999. – С. 21.
2. Глухов Б. А., Щукин А. Н. Термины методики преподавания русского языка как иностранного / Б. А. Глухов, А. Н. Щукин. – М.: Русс. язык, 1993. – 371 с.
3. Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке: Пособие для учителя / З. И. Клычникова. – 2-е изд., испр.. – М.: Просвещение, 1983. – 57 с.
4. Котоваева Г. Н. Методика формирования основных умений чтения в неязыковом вузе (немецкий язык): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Г. Н. Котоваева. М., 1984. – 20 с.
5. Мильруд Р. П. Навыки и умения в обучении иноязычному говорению / Р. П. Мильруд // Ин. языки в школе. – №1. – 1999. – С. 26.
6. Пассов Е. И. Цель обучения иностранному языку на современном этапе развития общества  / Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, В. С. Коростылев // Иностр. языки в школе. – 1987. –  № 6. – С. 29-33.
7. Рогова Г. В. Методика обучения иностранному языку в средней школе / Г. В. Рогова. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.
8. Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязы­ковых вузах / С. К. Фоломкина. – М.: Высшая школа, 1987. – 205 с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (10.10.2012)
Просмотров: 642 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]