Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное публичное право
Правове регулювання відношень при виготовленні перспективних моделей шляхом реалізації нових дизайнерських рішень та при їх демонстрації
 
Автор: Плюта Ольга Анатоліївна, провідний юрисконсульт КУ «ВПНІ»ЗОР
 
У даній роботі здійснено дослідження актуальних питань, що пов’язані  з  узагальненням норм законодавства в галузі авторського права і підприємництва для правового регулювання відношень при виготовленні перспективних моделей шляхом реалізації нових дизайнерських рішень та при їх демонстрації. Аналізуються відносини в індустрії моди і їх правове регулювання.  Вказується на необхідність дати визначення поняттю перспективна модель, його застосування  і правове регулювання.
Ключові слова:  перспективна модель, реалізація нових дизайнерських рішень, демонстрація перспективних моделей, мода, індустрія моди, дизайнер одягу.

Плюта О.А. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЕ И ПРИ ИХ ДЕМОНСТРАЦИИ / Украина.
В данной работе проведено исследование актуальных вопросов, связанных с обобщением норм законодательства в области авторского права и предпринимательства для правового регулирования отношений при изготовлении перспективных моделей путем реализации новых дизайнерских решений и при их демонстрации. Анализируются отношения в индустрии моды и их правовое регулирование. Указывается на необходимость дать определение понятию перспективная модель, его применения и правовое регулирование.
Ключевые слова: перспективная модель, реализация новых дизайнерських решений, демонстрация перспективних моделей, мода, индустрия моды, дизайнер одежды.

Plyuta O.А. LEGAL ADJUSTING OF RELATIONS AT MAKING OF PERSPECTIVE MODELS BY REALIZATION NEW DESIGNER DECISION AND DURING THEIR DEMONSTRATION/ Ukraine.
In this paper the research of current issues related to the generalization of the legislation in the field of copyright and business for the legal regulation of relations in the manufacture of promising models by implementing new design solutions and in their demonstration. Analyzes the relationships in the fashion industry and its regulation. Indicated the need to define a promising model, its use and regulation.
Key words: a promising model, the implementation of new designs, the demonstration of promising models, fashion, designer clothes.

Протягом тривалого періоду часу в вітчизняній юридичній науці питання правового регулювання індустрії моди приділялася недостатня увага. За минулі роки з'явилися способи створення і використання одягу, змінилося законодавство. В таких умовах з'явилася об'єктивна необхідність у теоретичному вивченні положень чинного законодавства і поступово скласти висновки про правове регулювання авторського права дизайнерського одягу, а саме його захисту при виготовленні, демонстрації і реалізації. Заглиблюючись у дослідження теми дипломної роботи, були вивчені більш вузькоспеціалізовані області: система моди, історія моди, економіка швейної промисловості у роботах науковців - як Р.Барт, Ю.Кавамура, Ж.Бодрійяра, Н. В.Рейнгардта, А.Б.Гофмана, Г.Тарда, Г.Спенсера, Г.Зіммеля, Т.Веблена та ін. Взагалі, незважаючи на наукові труди, які присвячені окремим аспектам індустрії моди, в теперішній час немає робіт по комплексному дослідженню інституту правового регулювання авторського права в індустрії моди, заснованому на аналізі норм нового законодавства в цій галузі, галузі підприємництва та судовій практиці.
Для розкриття питання правового регулювання відношень при виготовленні перспективних моделей шляхом реалізації нових дизайнерських рішень та при їх демонстрації, автор ставить перед собою завдання визначити поняття індустрії моди, перспективна модель, визначити необхідність правового регулювання авторського права в індустрії моди, а саме захисту авторського права дизайнера одягу, проаналізувати законодавство України та  інших країн.
Індустрія моди (fashion industry) - це сектор сфери послуг, зайнятий формуванням у покупців образу «модної» продукції, її виробництвом і реалізацією [1]. Основними галузями, включеними в процес модної індустрії (економіки моди) у вузькому сенсі слова, вважаються текстильна, швейна промисловість, модельний бізнес.
Метою індустрії моди зазвичай вважають задоволення попиту кінцевих споживачів модного продукту. Слід, однак, підкреслити, що в сучасному світі формування і поширення уявлень про те, що вважається модним, давно перестало бути стихійним і стало важливою галузою економіки (частиною маркетингу - реклами і PR) [2]. Невід'ємною частиною PR дизайнерського одягу є демонстрація нових колекцій. Для таких цілей підходять як Тиждень Моди (на подіумі), так і просто донесення фотографій нових колекцій до цільової аудиторії (наприклад, через глянцеві журнали, Інтернет). Це, крім усього, доказ конкурентоздатності дизайнера, його цілісності і розвитку. Якісний PR - це відкрита демонстрація можливостей і посилу дизайнера буквальним чином. Так що для дизайнера одягу важливим є шоу, реклама, безпосередній вплив дизайнерського одягу на свідомість майбутнього покупця.
Дизайнер одягу здатний самостійно спроектувати і виготовити виріб без участі інших фахівців, так як володіє всіма необхідними навичками та знаннями. Але якщо мова йде про промислове проектування, то на різних його стадіях в роботі беруть участь і інші фахівці (художник, технолог, інженер та ін.).
Низький рівень дотримання законодавства в даній сфері багато в чому викликаний тим, що переважна більшість сучасних дизайнерів не обізнані про права, що їм належать і про можливі способи їх здійснення та захисту. Як наслідок, вони часто здійснюють грубі помилки при вирішенні питань про використання створених об’єктів, назвемо такі об’єкти – перспективні моделі і дамо цьому визначення через поняття дизайн, прикладне мистецтво, модель та перспектива.
Дизайн як форма творчості є результатом розширення сфери дії прикладного мистецтва, його розвитку на промисловій основі. Об'єктами дизайну є утилітарні речі, які мають практичне значення і крім естетичної функції виконують безліч інших функцій, причому краса речей обумовлена ​​практичними вимогами [3]. Сьогодні не все, що створюється дизайнерами-модельєрами, можна віднести до творів мистецтва. До них можна зарахувати тільки ті речі, які мають риси мистецтва, тобто ті предмети, які створені за законами краси. Основний закон краси - це гармонія. І в одязі вона повинна проявлятися в усьому. Однак є відмінності між дизайном та мистецтвом: дизайн орієнтований на вирішення нових завдань, продиктованих реальними потребами людини і суспільства, а не на створення художнього варіанту вже існуючого типу вироби, як в прикладному мистецтві. Дизайн - особливий вид мистецтва, який перетворює на явища культури речі людського побуту, промислові вироби. Всі великі творці в моді - від Коко Шанель і Крістіана Діор до Джанфранко Ферре, створювали нове бачення світу, нову методологію його відображення, а не нові об'єкти і предмети [4].
Модель (фр. modèle, від лат. Modulus - «міра, аналог, зразок») - це спрощене уявлення реального устрою та / або протікачих в ньому процесів, явища [5].
«Перспектива - це латинське слово, означає проглядання» - писав Альбрехт Дюрер [6]. Перспектива - це певний спосіб розуміння соціальної реальності, точка зору про устрій соціального всесвіту. На відміну від сформованого на певному етапі колективного стереотипу звичним способом вирішувати несподівані завдання (парадигма), що вважається свого роду пережитком, перспектива - це новий глобальний погляд на речі, несподіваний ракурс, що оформився в нову стратагему наукового пошуку [7].
Отже, з огляду вищенаведеного спробуємо дати поняття  перспективна модель – це уявлення або зображення реального об’єкта в натурі у будь-якім матеріалі з точки зору дизайнера одягу.
Одним з найпоширеніших правопорушень у сфері авторського права є відтворення контрафактних примірників дизайнерського одягу та їх незаконна реалізація. Все більшу загрозу для авторів являє розміщення фотоматеріалів дизайнерського одягу в телекомунікаційних мережах, зокрема, в Інтернеті. Індустрія моди відрізняється дуже низьким рівнем захисту інтелектуальної власності, бо все що є для захисту дизайнерського одягу – це захист торгової марки та патент на промисловий зразок. Промисловий зразок від торгової марки відрізняється тим, що промисловий зразок визначає зовнішню форму виробу і, у відмінності від торгової марки, не обов'язково повинен відповідати критерію розрізняльного способу. Це означає, що будь-яка людина має право скопіювати будь-який елемент одягу, і продавати це як власний дизайн. Єдине, що копіювати заборонено - це знак торгової марки, ось чому ми бачимо, як на модному одязі логотипи розсипані скрізь, де можна. Це все для того, щоб майстрам підробки було б набагато складніше імітувати дизайн, так як імітувати логотип не можна.
Порядок реєстрації та використання знаків для товарів і послуг в Україну регулює Закон України від 15.15.93 р. № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [9]. Згідно із Законом України від 07.06.96 р.  «Про захист від недобросовісної конкуренції» [10], використання без дозволу чужого знака для товарів і послуг також вважається неправомірним, оскільки може призвести до змішування діяльності декількох суб'єктів господарювання, а це визнається недобросовісною конкуренцією.
Японія - третій за величиною ринок, - має закон про дизайн, що захищає предмети одягу, але вимоги по новизні виключно високі: треба довести, що даний наряд ніколи раніше не існував, що він унікальний. Європейський Союз пішов іншим шляхом: вимоги за новизною вкрай низькі: будь-який в стані зареєструвати що завгодно. Але навіть з урахуванням того, що тут розміщені фірми індустрії «швидкої моди» і є багато дизайнерів категорії люкс, предмети одягу, як правило, не реєструються, а судових позовів зовсім небагато [11].
Бернська конвенція не передбачає охорону так званих «творів дизайну». У переліку охоронюваних Бернської конвенції творів відсутні будь-які згадки про «твори дизайну», взагалі немає згадки дизайну як такого незалежно то того, який зміст вкладається в це поняття. Зазвичай під дизайном розуміють промислові зразки (industrial design) і корисні моделі (utility models) - визнані об'єкти промислової власності[12]. Бернська конвенція містить лише відсилання на промислові зразки і корисні моделі, але сама норма стосується лише до охорони творів декоративно-прикладного мистецтва. Відповідно до цієї норми будь-яка країна Бернського Союзу сама визначає придатність своїх «законів до творів декоративно-прикладного мистецтва і до промислових зразків і корисних моделей», а також умови охорони творів декоративно-прикладного мистецтва, а також промислових зразків і корисних моделей. Бернська конвенція допускає, що твори декоративно-прикладного мистецтва можуть охоронятися в країні походження як промислові зразки і корисні моделі.
Паризька конвенція з охорони промислової власності відносить промислові зразки і корисні моделі до об'єктів промислової власності. З цієї причини дизайн охороняється не нормами авторського права відповідно до Бернської конвенції, а нормами патентного права відповідно до Паризької конвенції. У більшості країн промислові зразки і корисні моделі охороняються окремим законом або в рамках патентного законодавства. У Республіці Білорусь правова охорона промислових зразків забезпечується Законом «Про патенти на промислові зразки», а корисних моделей - Законом «Про патенти на винаходи і корисні моделі».
Проведене дослідження дозволило прийти до висновку, що в Україні основний акцент захисту авторського права робиться саме на творах - музичних, літературних, художніх та ін. На нашу думку, ст.1433ЦКУ «Об'єкти авторського права» слід доповнити такими новими об'єктами правової охорони: дизайнерський одяг (перспективна модель), а законодавство – актом, що захищає дизайнерський одяг, як об’єкт авторського права.
 
Література:
1.Индустрия моды | Енциклопедия кругосвет / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/INDUSTRIYA_MODI.html
4.Матеріал з Википедии — свободной энциклопедии / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Высокая_мода
5.Матеріал з Википедии — свободной энциклопедии / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Модель
6.Матеріал з Традиция, русская энциклопедия / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://traditio-ru.org/wiki/Перспектива.
7.Матеріал з Перспектива в науке: постановка проблемы / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://society.polbu.ru/dobrenkov_histsociology/ch16_i.html
11.  Матеріал з Википедии — свободной энциклопедии / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Бернська_конвенція_про_охорону_літературних_і_художніх_творів
Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (25.07.2012)
Просмотров: 864 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]