Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Особливості реалізації методів адміністративної діяльності контролюючих органів у сфері оподаткування на основі принципу законності
 
Автор: Чернетченко Олена Миколаївна, Національний університет державної податкової служби України
 
Проблема методів адміністративної діяльності органів виконавчої лади, в тому числі і контролюючих органів в сфері оподаткування нині надзвичайно актуальна, що обумовлено  новелізацією доктрини адміністративного права, її публічно-сервісною переорієнтацією, змінами, які у зв'язку із цим відбуваються в механізмі публічного управління управління. Вказане стосується переваги у застосуванні непрямих методів управління, звуження меж контрольної діяльності та формування гарантій законності її здійснення, надання більшого обсягу управлінських повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування на рівні окремої адміністративно-територіальної одиниці. У зв’язку з цим виникає логічне питання про обсяги і межі використання імперативних повноважень, реалізація яких відбувається шляхом односторонніх приписів, та, з іншого боку – формування дієвих способів реалізації заходів диспозитивного характеру органами, наділеними владними повноваженнями. Зазначене важливе для сфери фінансово-господарської діяльності, в якій держава, у особі її контролюючих органів, виступає гарантом дотримання фінансової дисципліни, зокрема – у податкових відносинах.
На підставі наукового підходу, запропонованого Д.М. Бахрахом щодо методів державного управління як певних способів та прийомів, що використовуються органами публічної управління, їх посадовими особами в установлених законами межах при здійсненні управління, управлінських дій, адміністративного впливу по відношенню до відповідних об’єктів та осіб [1], можна вказати про сутність методів адміністративної діяльності контролюючих органів в сфері оподаткування. Такі методи  є частиною методів державного управління - методів здійснення управлінських дій, методів управлінської діяльності, адміністративно-правових методів, методів діяльності публічної адміністрації – та їх сутність незмінна. Методи контролюючих органів у сфері оподаткування є, по суті, методами державного управління.
В літературі наводиться різна класифікація методів діяльності публічної адміністрації,  проте зважаючи на предмет наукового аналізу, доцільно  виділяти методи, що застосовуються у зовнішньо управлінській та внутрішньо управлінській діяльності контролюючих органів у сфері оподаткування. Під зовнішньо управлінською  ми розуміємо діяльність зазначених органів по відношенню до платників податків та інших державних органів. Зрозуміло, що застосування  методів управління, які використовуються в такій діяльності повинно бути чітко регламентовано законодавством, причому такі методи повинні бути опосередковані у відповідній формі управління: нормативному чи індивідуальному акті управління, адміністративному договорі.
Внутрішньо управлінська діяльність контролюючих органів у сфері оподаткування спрямована на забезпечення управління в системі самих цих органів: між керівником та підлеглими, вищестоящим та нижчестоящим органом у структурній ієрархії. А тому тут можливе застосування методів управління, не передбачених законодавством, однак таких що не суперечать нормам моралі (наприклад, метод виховання, переконання).
Важливим кроком у забезпечення законності у внутрішньо управлінській діяльності контролюючих органів стало прийняття Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС) [2]. Згідно п. 2 ч.2 ст. 17 КАС, юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з публічної служби. До публічних службовців, згідно п. 15 ч. 1 ст. 3 КАС, відносяться посадові особи контролюючих органів, в тому числі - податкової міліції.
Що стосується зовнішньо управлінської діяльності вказаних органів, то у зв’язку з тим, що методи переконання, заохочення та примусу  використовуються в усіх сферах та на всіх рівнях управління, багато в чому  визначаючи зміст та конкретний прояв інших  методів [3, с.111] пропонується надалі розглядати реалізацію принципу законності саме на їх основі.
Так, значення переконання як методу адміністративної діяльності контролюючих органів полягає у тому, що людина,  яка переконана у справедливості вимог правових норм, не потребує будь-якого додаткового державного впливу для виконання цих вимог. Вона здійснює вчинки, вчиняє правомірні акти з реалізації правових норм самостійно, добровільно [4, с. 497–498]. Заохочення – моральне, матеріальне – доцільно розглядати як  окрему групу методів адміністративної діяльності зазначених органів, що відповідає науковим підходам деяких вчених (Д.М.Бахрах, Б.В.Российский, Ю.М.Старилов) [1].
Якщо розглядати правові форми переконання, то в адміністративній діяльності контролюючих органів у сфері оподаткування, вони реалізуються у формах: 1) надання податкових консультацій (ст.. 52-53 Податкового кодексу України (далі - ПК) [5] ); 2) видання узагальнюючих податкових консультацій з окремих питань; 3) взаємодії з інститутами громадянського суспільства (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» при Міністерстві доходів і зборів України створюється Громадська Рада); 4) оприлюднення інформації про діяльність в мережі Інтернет. Реалізація принципу переконання на основі принципу законності знайшла своє вираження у ст. 53 ПК, згідно якої  не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої у письмовій формі, зокрема на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація змінна або скасована.
Однак, таке формулювання статусу  податкової консультації є неповним. Так, податковій консультації не надано статусу доказу  у судовому процесі, що зумовлює труднощі під час доведення  певних обставин у суді. Дійсно письмовим доказом у розумінні ст.. 69 КАС податкову консультацію назвати важко, оскільки вона не являє собою фактичних даних, а є лише думкою окремої посадової особи. Саме тому пропонуємо доповнити ст.. 53 ПК абзацом такого змісту: «Податкова консультація має статус доказу як в судовому процесі, так і під час адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності посадових осіб контролюючих органів». Так само доцільно запропонувати доповнення словами «податкових консультацій» ч. 1 ст. 69 КАС.
Застосування методів адміністративної діяльності є реалізацією повноважень відповідної посадової особи. У зв’язку з цим слід вказати про формулу «правообов’язок», яка найповніше розкриває обов’язок посадової особи реалізувати надане право при виникненні юридичного факту (обставини) з якою законодавець пов’язав обов’язок посадової особи реалізувати надане повноваження. Тобто незважаючи на доцільність застосування певного методу, особливо примусу, посадова особа зобов’язана його застосувати. Звісно при використанні методів заохочення та переконання доцільність їх застосування має місце, однак не може бути показником реалізації цих методів на основі принципу законності.
Принцип законності адміністративної діяльності контролюючих органів  проявляється, серед іншого і у досягнення законодавчо встановленої мети застосування певних методів. Дійсно, проведення перевірок, та інших заходів податкового контролю, відповідно до пункту 61.1. статті 61 ПК має на меті контроль правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Відповідно до ст.23 Кодексу України про адміністративні правопорушення  метою застосування адміністративного стягнення є виховання особи, яка вчинила правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами [6]. Метою застосування податкового застави, відповідно до пункту 88.1. статті 88 ПК є забезпечення виконання платником податків своїх податкових обов’язків. Аналогічна мета встановлена і пунктом 94.1. статті 94 ПК для застосування податкового арешту.
Якщо ж фактична мета застосування методу адміністративної діяльності контролюючих органів не відповідає законодавчо встановленій, то принцип законності в ній не реалізовуватиметься. Дійсно, навряд чи можна назвати законним проведення перевірки з метою отримання хабара, або застосування адміністративного арешту з метою заволодіти майном платника податків.
Отже, принцип законності як основа застосування методів адміністративної діяльності контролюючих органів у сфері оподаткування має подвійне спрямування – з одного боку законодавством встановлено підстави, порядок та строки застосування таких методів, з іншого - прямо встановлено обов’язки платника податків, які він повинен виконати під час такої діяльності зазначених органів. Такий нормативний припис дозволяє уникати випадків, коли посадовими особами контролюючих органів можливе незаконне покладення на платників податків додаткових обов’язків не передбачених законодавчими актами, а також зловживання правом платниками податків.
 
Література:
1. Бахрах Д. Н., Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов. — 2-е изд., изм. и доп. — М.: Норма, 2005. — 800 с.
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 №2747-IV//Офіційний вісник України. – 2005. - № 32 (26.08.2005). - ст. 1918
3. Адміністративне  право  України:  Підручник:  За  заг.ред.  д.ю.н.,  проф. Коломоєць Т.О. – Київ: Істина, 2008.  – 219с.
4. Недбайло П.Е. Применение советских правових норм/П.Е. Недбайло. – М.: Госюриздат, 1960. – 511с.
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI// Офіційний вісник України. – 2010. - № 92 (10.12.2010)(частина 1). - ст. 3248
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X// Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. - додаток до № 51. - ст. 1122
Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (09.10.2013)
Просмотров: 807 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Украинское налоговое законодательство постепенно реформируется, идет по пути европейских стран. Уже планируется проведение электронной отчетности, через несколько лет. Благодаря данной форме отчета, все проверки будут осуществляться без непосредственного посещения налогоплательщика, только через интернет (расчетный счет, декларации).

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]