Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Визначення податкового контролю як функції державного управління податковою системою
 
Автор: Гриб Анастасія Юріївна, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
Контроль є невід’ємним елементом будь-якої галузі державного управління, організація якого є обов’язковим елементом управління фінансовими засобами, оскільки таке управління тягне за собою відповідальність перед суспільством. Саме об’єктивні потреби держави та органів місцевого самоврядування у грошових коштах вимагають забезпечення повного і своєчасного їх надходження у вигляді податків і зборів (інших обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів.
Податковий контроль є одним із основних елементів податкової діяльності держави та засобом забезпечення належного адміністрування податків та зборів [1, 15]. Ефективна система податкового контролю є однією з найважливіших гарантій забезпечення публічних інтересів держави в процесі її фінансової діяльності.
Податковий контроль – система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Для податкового контролю характерні субординація, спеціальні суб’єкти здійснення в особі уповноважених державних органів, реалізація в процесі здійснення функцій держави, можливість застосування суб’єктами здійснення заходів примусу тощо [2, 86]. Окрім того, він здійснюється у сфері оподаткування як складової фінансової діяльності держави, уповноваженими фінансово-контролюючими органами, що дає змогу говорити про податковий контроль як про різновид фінансового контролю. В той же час йому властиві і суто специфічні властивості, які дозволили вченим виділити його як самостійний різновид на початку 90-х років разом із виникненням й активізацією ролі податкових органів та урізноманітненням змісту інституту оподаткування.
Особлива роль податкового контролю полягає також у необхідності стабілізації фінансової системи, стійкого надходження бюджетних доходів, дотримання податкової дисципліни як умови якісного виконання фізичними і юридичними особами зобов’язань перед державою.
Основним документом, що регламентує функціонування системи податкового контролю в Україні, є Податковий кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 2 грудня 2010 року [3].
Податковий контроль є засобом перевірки правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податків та інших обов’язкових платежів, виступає формою зворотнього зв’язку між суб’єктом і об’єктом та дає інформацію щодо результатів діяльності останнього, має не лише фіксувати результати сплати чи несплати податків, а й збирати інформацію для аналізу причин відхилення чи ухилення від сплати, слугує засобом удосконалення роботи апарату податкової служби. У процесі контрольної діяльності податкових органів з’ясовуються причини податкових правопорушень, вживаються заходи щодо їх попередження або ліквідації.
Податковий контроль як одна з функцій державного управління являє собою систему спостереження за фінансово-господарською діяльністю платників податків з метою її оптимізації для якісного виконання податкового законодавства, відіграє важливу роль у зміцненні державної дисципліни у сфері податкової політики і законності при реалізації органами державної податкової служби власних повноважень, є одним з найважливіших засобів попередження порушень закону, виявлення незаконних дій чи помилок при застосуванні закону [4, 125].
Разом з тим, податковому контролю належить своє самостійне місце в системі форм здійснення державного управління суспільством і в цьому плані його розглядають як специфічну правову форму, що, як і будь-яка інша правова форма, має своє соціальне призначення і відповідні функції.
Характеристика податкового контролю як правової форми діяльності визначається тим, що всі його результати повинні завжди бути оформлені у відповідних офіційних правових актах-документах. Реалізуючи свою владну компетенцію, контрольні органи і їхні посадові особи приймають певні рішення, що закріплюються у формі офіційного правового документа. Юридичні підстави для прийняття контрольними органами норм правового характеру передбачені актами, що визначають їхню компетенцію. У правовому акті контрольного органу поряд із правоохоронною виявляється й управлінська сутність, тому що, будучи формою піднормативного правового регулювання, акт контрольного органу своїм владним організуючим впливом певним чином вмішується у відносини, що вже склалися до нього, змінює їх, перетворює відповідно до цілей, закладених у нормах права. Якщо ж при правовій оцінці діяльності підконтрольного об’єкта виявиться неправомірне поводження, застосовуються правоохоронні засоби впливу.
Діяльність контролюючих органів щодо забезпечення дотримання податкового законодавства значною мірою визначає ефективність реалізації податкової політики держави та функціонування всієї податкової системи.
Таким чином, податковий контроль являє собою діяльність спеціально уповноважених суб’єктів (органів державної податкової служби та інших контролюючих органів) щодо спеціального об’єкта – централізованих і децентралізованих грошових фондів, спрямовану на забезпечення дотримання податкового законодавства платниками податків, податковими агентами та іншими суб’єктами, які забезпечують реалізацію податкового обов’язку платників податків, встановлення та притягнення винних до відповідальності (у разі виявлення відхилень у їх діяльності від законодавчо встановлених вимог) з метою відновлення порушених прав як держави та територіальних громад на отримання компенсації за заподіяну шкоду, так і платників податків, що зайво сплатили податки та збори, а також запобігання і скорочення таких порушень в майбутньому.
Податковий контроль є самостійним напрямком державного фінансового контролю. Характерним для нього є мобілізація коштів до публічних грошових фондів. Забезпечення режиму суворого дотримання приписів норм податкового законодавства зобов’язаними суб’єктами податкових правовідносин є головною метою податкового контролю. Від ступеня ефективності контрольної діяльності органів, що здійснюють податковий контроль, безпосередньо залежить рівень доходів бюджетів та державних цільових фондів. Податковий контроль виступає гарантією задоволення публічних майнових інтересів та важливим чинником соціально-економічної стабільності держави, її фінансової безпеки.
 
Література:
1.Чечетова Н.Ф. Організація податкового контролю: навч. посіб. / Н.Ф. Чечетова, Л.О. Кизилова, Г.І. Кизилов. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 234 с.
2.Журавльова Г.С. Контроль органів державної податкової служби України: ознаки та принципи / Г.С. Журавльова //Держава і право. – 2006. – Вип. № 31. – с. 85-89.
3.Податковий кодекс України зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. cт. 112.
4.Костенко Ю. Окремі аспекти характеристики правової природи відносин при здійсненні податкового контролю / Ю. Костенко // Правничий часопис Донецького університету. – 2010 – № 1. – с. 125-131.
Категория: Юридичесике науки | Добавил: Иван155 (16.05.2013)
Просмотров: 644 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]