Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)
Динаміка діяльності операторів ринку агропродовольчої продукції України за 2005-2012 роки
 
Автор: Шарапа Ольга Миколаївна, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
 
Постановка проблеми. Ринок сільськогосподарської продукції є ключовим з огляду на його функціональне навантаження, адже саме від протікання комерційних процесів на ньому залежить забезпечення продовольчої безпеки країни, в першу чергу, через об’єктові характеристики даного ринку. Однак, протягом всього періоду становлення та розвитку вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції об’єктивні характеристики його функціонування ставали умовами, що змушували вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції згортати своє виробництво або вдаватися до реалізації нераціональних та безперспективних рішень в сфері управління товарною спеціалізацією виробництва та збутом продукції. При цьому серед проблем функціонування внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції, що відбиваються на ефективності діяльності його операторів, передусім, операторів-виробників продукції, слід виділити:
1)   суттєві дисбаланси у сфері еквівалентності обміну сільськогосподарської продукції та ресурсів аграрного виробництва, які стали причиною примусового зниження ефективності функціонування аграрних галузей економіки;
2)   реалізацію реформ, які спричинили деіндустріалізацію аграрного виробництва, зменшення масштабів виробництва більшості сільськогосподарських підприємств, суттєве скорочення рівнів концентрації виробництва та його спеціалізації;
3)   митно-тарифну та фіскальну політику, що сприяли штучному скороченню конкурентного потенціалу галузей агропромислового комплексу країни, адже конкурентоспроможність визначається саме результатами збутової діяльності як завершальної стадії виробничо-комерційного циклу;
4)   недосконалість фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарського виробництва, яка спричинила не тільки скорочення його масштабів, а й призвела до занепаду матеріально-технічної складової ресурсного забезпечення виробничо-технологічних процесів;
5)   недостатній розвиток та суперечності у функціонуванні маркетингової інфраструктури ринку агропродовольчої продукції, наслідком чого є невикористання все ще існуючих конкурентних переваг вітчизняної продукції навіть на внутрішньому ринку.
Виклад основного матеріалу. Зважаючи на вказані обставини, ми проаналізували динаміку діяльності операторів вітчизняного ринку агропродовольчої продукції – виробників сільськогосподарської продукції. Результати аналізу представлені в табл. 1.
 
 
В економічних джерелах загальновизнаним є положення про те, що дохідність, рентабельність, економічна ефективність й стабільність товарних агроструктур, незалежно від їх організаційно-правової форми, визначається низкою факторів внутрішнього і зовнішнього порядку [4, с. 149]. Визначити достовірно вклад кожного з них практично неможливо. Водночас для певного етапу розвитку сільського господарства і окремої країни можна виділити один чи декілька пріоритетних факторів. При цьому важливо не допускати як їх недооцінку, так і абсолютизацію.
У формуванні фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств вирішальне значення має величина і структура затрачених ресурсів, тобто понесених витрат. Як показує практика, за останні 20 років структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції істотно змінилася (табл. 2).
Основні зміни торкнулися трудових і матеріальних витрат. Зокрема, витрати на оплату праці скоротилися з 33,6 % у 1991 році до 9,1 % у 2011 році, а матеріальні затрати зросли загалом з 49,4 % до 71,2 %. Це, насамперед, пов’язано із підвищенням продуктивності праці, зростанням технологічного рівня виробництва, значним подорожчанням усіх видів матеріальних ресурсів та більш інтенсивним використанням природних ресурсів. Все це у поєднанні із макроекономічними змінами впливає на управлінські рішення щодо функціонування сільськогосподарських підприємств у майбутньому.
За попередніми підсумками результат від основної діяльності сільськогосподарських підприємств (крім малих) у 2012р. порівняно з попереднім роком дещо погіршився і становив 20099,7 млн грн прибутку проти 20239,7 млн грн у 2011р., рівень рентабельності (без урахування бюджетних дотацій і доплат) у цілому склав 19,7% проти 26,4% у попередньому році (табл. 3).
Прибутки від виробництва продукції сільського господарства і надання послуг у рослинництві і тваринництві отримали 75% підприємств, в середньому на 1 підприємство сума прибутку становила 3,5 млн грн (у 2011р. – відповідно 79% і 3,0 млн грн).
 
 
У той же час, 25% підприємств отримали від сільськогосподарського виробництва збитки, сума яких у розрахунку на 1 підприємство склала 1,6 млн грн (у 2011р. – відповідно 21% і 1,2 млн грн).
У 2012 р. сільськогосподарськими підприємствами, як і в попередньому році, був отриманий позитивний результат від діяльності як у рослинництві, так і в тваринництві.
 
 
У рослинництві підприємствами отримано 16659,5 млн грн прибутку, а рентабельність склала 21,9% (у 2011р. відповідно 17322,7 млн грн і 32,3%).
У звітному році було зафіксовано зниження рівня рентабельності всіх основних видів продукції рослинництва. Зокрема, прибутковість зернових і зернобобових культур скоротилася з 26,1%  у 2011р. до 14,8% у 2012р., соняшника – з 57% до 45,1%, ріпаку – з 32,1% до 20,6%.
Значно погіршився фінансовий результат виробництва цукрових буряків,  рівень рентабельності  якого  зменшився з 36,5% у 2011р. до 15,9% у 2012р. Поряд з цим, у 2012р. стало збитковим виробництво картоплі, рентабельність якого склала мінус 21,4% проти плюс 17,7% у 2011р.
У галузі тваринництва в 2012р. стало прибутковим вирощування свиней на м'ясо, рентабельність якого збільшилася з мінус 3,7% у 2011р. до плюс 2,3%. Як і в попередньому році, залишилося рентабельним виробництво молока і яєць. Однак, на відміну від виробництва яєць, прибутковість якого зросла з 38,8% у 2011р. до 52,5% у 2012р., прибутковість молока значно зменшилася – з 18,5% у 2011р. до 2,3% у 2012р.
У 2012р. помітно зменшилася збитковість виробництва птиці на м'ясо, яка становила мінус 6,0% проти мінус 16,8% у 2011р. Поряд з цим, ще більш збитковим стало виробництво м’яса великої рогатої худоби (мінус 29,5% проти мінус 24,8%), а також вирощування овець та кіз на м’ясо (мінус 40,8% проти мінус 39,6%).
У цілому від діяльності в галузі тваринництва підприємствами отримано 3172,1 млн грн прибутку, а загальний рівень рентабельності становив 14,2% (у 2011р. відповідно – 2603,3 млн грн і 13,0%).
Отже, певним досягненням щодо прибутковості аграрних підприємств у 2005–2012 рр. є їх прибуткова діяльність, а, відповідно, і можливість здійснювати просте відтворення екстенсивного типу. Проте, зважаючи на незадовільний стан матеріально-технічної бази сільського господарства, вступ України до СОТ і відповідного посилення конкуренції на внутрішньому і зовнішньому аграрних ринках, цього явно не достатньо.
Збут сільськогосподарської продукції за останні 5 років здійснювався у межах цінової політики, що носила перш за все витратний метод формування з урахуванням важелів державного регулювання ціноутворення на сільськогосподарську продукцію (табл. 4).
Як видно з представлених у таблиці 4 даних, середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції постійно зростали, за винятком 2008 р., що пов’язано з економічною кризою, яка не обійшла і сферу сільського господарств. Проте тенденції у підвищенні цін за досліджуваний період не пов’язані з підвищенням цінності сільськогосподарської продукції в Україні та у світі, а є наслідками інфляційних процесів у нашій державі.
Обсяги реалізованої продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) в 2012 р. представлено в таблиці 5.
 
 
 
Дані щодо обсягів та середніх цін реалізації худоби та птиці наведено в таблиці 6.
 
 
У загальному обсязі реалізації худоби та птиці за 2012 р. 62,3 % займав продаж комерційним господарюючим суб’єктам, 29,9 % − безпосередньо переробним підприємствам, 7,2 % − на ринках, 0,5 % − реалізовано населенню в рахунок оплати праці, 0,1 % − видано за оренду паїв.
Аграрними підприємствами у 2012 р. збільшено продаж яєць на 3,4 %. У структурі реалізації яєць основним каналом збуту залишаються комерційні господарюючі суб’єкти, частка яких у 2012 р. склала 82,2 %, на ринку − 15,5 %, населенню в рахунок оплати праці – 0,2 %, переробним підприємствам – 2,1 %. Середня ціна реалізації яєць проти 2011 р. зросла на 20,2 % і склала 627,0 грн за тис. шт. Рівень рентабельності яєць значно підвищився і становив 52,5 % проти 38,8 % у 2011 р.
У загальному обсязі закупленої переробними підприємствами худоби та птиці 75,4 % (326,2 тис. т) припадало на сільськогосподарські підприємства. Крім того, переробними підприємствами (в т.ч. птахофабриками) використано для переробки 1052,1 тис. т власно вирощеної худоби та птиці (на 3,1 % більше, ніж у 2011 р.) [11].
У цілому від діяльності в галузі тваринництва підприємствами отримано 3172,1 млн грн прибутку, а загальний рівень рентабельності становив 14,2 % (у 2011 р. відповідно – 2603,3 млн грн і 13,0 %).
Для підтримки сільськогосподарського виробництва, за попередніми підсумками, у 2012 р. на рахунки сільськогосподарських підприємств (крім малих) фактично надійшло 691,9 млн грн прямих бюджетних дотацій і 5867,5 млн грн за рахунок податку на додану вартість. У цілому за 2012 р. підприємствами отримано майже 6,6 млрд грн бюджетних коштів, або 716,8 тис грн у розрахунку на 1 підприємство (у 2011р. – 4,0 млрд грн і 423,5 тис грн відповідно).
Висновки. Виробництво сільськогосподарської продукції є ризикованою сферою інвестування капіталу з досить низьким ступенем його окупності. Ситуація ускладнюється тим, що бізнес-орієнтація за своєю природою невластива селянину, який більше турбується про виробництво й опиняється в економічно нерівних умовах з представниками заготівельних, переробних і посередницьких організацій. Як наслідок, доходи аграріїв зменшуються або нівелюються витратами, які виникають у процесі здійснення актів економічного обміну (трансакцій) з більш економічно та юридично обізнаними суб’єктами взаємовідносин.
 
Література:
1.Статистичний бюлетень «Валова продукція сільського господарства України за 2012 рік» / за ред. О.М. Прокопенка. – К.: Державна служба статистики України, 2012. – с. 12.
2.Статистичний бюлетень «Валова продукція сільського господарства України за 2011 рік» / за ред. О.М. Прокопенка. – К.: Державна служба статистики України, 2011. – с. 5.
3.Статистичний бюлетень «Валова продукція сільського господарства України за 2010 рік» / за ред. О.М. Прокопенка. – К.: Державна служба статистики України, 2010. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
4.Лучная М.В. Оценка возможностей стимулирования производства и сбыта сельскохозяйственной техники / М.В.Лучная // Технический прогресс и эффективность производства – Х., 2002. – 11–1. – С.149–152.
5.Статистичний бюлетень «Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2011 рік» / за ред. О.М. Прокопенка. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – с. 17-18.
6.Економічні результати сільськогосподарського  виробництва за 2012 рік (попередні дані): Експрес випуск / Державна служба статистики України. № 06.3-44/228. - 29.03.2013р. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
7.Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції: стат. інформ. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
8.Середні ціни реалізації основних видів сільськогосподарської продукції: стат. інформ. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
9.Динаміка обсягів реалізації сільськогосподарської продукції за всіма напрямами по Україні: стат. інформ. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
10.  Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами за 2012» / за ред. О.М. Прокопенка. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – с. 82-98.
11.  Статистичний бюлетень «Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства за 2012 рік» / за ред. О.М. Прокопенка. – К.: Державна служба статистики України, 2012. – с. 5.
 
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (10.12.2013)
Просмотров: 1014 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]