Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)
Розробка фінансової стратегії підприємства
 
Автор: Пономаренко О.В., магістр Київського університету ринкових відносин
 
Ключові слова : антикризове управління, управління фінансами, фінансова стратегія, «фінематика»
 
Пономаренко  А.В.
Магистр Киевского Университета Рыночных отношений
Разработка финансовой стратегии предприятия
Ключевые слова : антикризисное управление, управление финансами, финансовая стратегия, «финематика»
 
Ponomarenko  A.V.
A master's degree of Kievan University of the Market relations
Development of financial strategy
keywords : antikrizove management, financial management, financial strategy, «finematics»
 
Постановка проблеми. Таке поняття, як „фінансова криза”, останній рік звучить майже звідусіль. Адже, кожен знає, що для ефективної роботи будь-якого підприємства необхідні фінансові ресурси. З погляду на це, кожне підприємство турбується про їх наявність і робить різні кроки до їх залучення. Від результативної роботи підприємства залежить добробут нашої держави і населення. Розробка фінансової стратегії є важливою складовою програми підприємства, яка дозволить підвищити рівень обґрунтованості прийнятих управлінських рішень фінансового характеру і вижити в сучасних умовах господарювання.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Проведений аналіз останніх публікацій показав, що питання розробки фінансової стратегії є досить актуальними в працях таких вчених, як Г. Веретенникова,А.П. Градова, Н.Ф. Самсонова, А.М. Ковальова , М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай та інші [1-4].
Виділення раніше невирішених частин загальної проблеми. Науково-теоретичні та практичні аспекти проблеми розробки фінансової стратегії відображені у публікаціях вітчизняних і закордонних авторів, але залишаються невирішеними проблеми зі структуризацією етапів процесу формування фінансової стратегії підприємства, знаходження нових підходів щодо вирішення питання з розробкою даної стратегії в мінливих умовах середовища.
Метою даної статті є розробка етапів та алгоритму процесу формування фінансової стратегії підприємства, розгляд поняття «фінематика», зв`язок даного поняття з розробкою фінансової стратегії  підприємства.
Викладення основного матеріалу. Сучасний стан розвитку економіки, науки та техніки вимагає від підприємств прискорення процесу розвитку, процесу керування. Таке прискорення збільшує потенційну можливість виникнення на підприємстві кризового становища. Тому дуже важливо постійно розробляти, поновлювати та впроваджувати на підприємстві антикризові програми. Але їх розробка та реалізація потребують часу, обробки значних обсягів інформації, використання математичного моделювання, прогнозування та ін. Антикризове управління, що періодично є наявним станом підприємств та організацій, тільки з недавнього часу було виділено як окрема наука. На даному етапі її розвиток стрімко зростає. Актуальним напрямом розвитку для нього на сьогоднішній день є дослідження питань управління підприємством як під час кризи, так і в періоди до та після неї, оскільки ця проблема недостатньо розкрита в роботах світових і вітчизняних вчених і вимагає поглибленого вивчення. У наш час функціонування підприємства без фінансової стратегії неможливе.
Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, пропозиції та темпи розширеного  відтворення, є основною формою реалізації головних цілей підприємства.
Фінансова стратегія представляє собою визначення довгострокової мети фінансової діяльності підприємства, вибір найбільш ефективних способів і шляхів їх досягнення.
Завданнями фінансової стратегії є:
1) визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та використання фінансових можливостей;
2) визначення перспективних фінансових взаємовідносин з суб’єктами господарювання,
бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами;
3) фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на перспективу;
4) вивчення економічних та фінансових можливостей ймовірних конкурентів, розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості;
5) розробка способів виходу з кризового стану та методів управління за умов кризового стану підприємств.
Розробка фінансової стратегії – це галузь фінансового планування. Як складова частина загальної стратегії економічного розвитку, вона має узгоджуватися з цілями та напрямками останньої. У свою чергу, фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію підприємства. Зміна ситуації на макрорівні та на фінансовому ринку спричиняє коригування як фінансової, так і загальної стратегії
розвитку підприємства [1].
Етапи процесу формування фінансової стратегії підприємства.
1. Аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, що визначають зміст фінансової стратегії.
2. Визначення періоду реалізації фінансової стратегії.
3. Формування системи цілей фінансової стратегії, що зумовлює фінансовий аспект цілей виробничої, господарської, комерційної та фінансової діяльності.
4. Розробка визначеного набору можливих варіантів фінансової стратегії.
5. Визначення критеріїв вибору фінансової стратегії, що дозволяє науково обґрунтувати прийняття базового варіанту.
6. Вибір найбільш привабливого варіанту стратегії.
7. Розробка фінансової політики підприємства, що здійснюється за конкретними напрямками фінансової діяльності: податкова, амортизаційна, дивідендна, емісійна політика.
8. Формування системи заходів щодо реалізації фінансової стратегії, які забезпечують детальний та послідовний план дій у рамках фінансової, виробничої та господарської діяльності в конкретному тимчасовому інтервалі, що спрямовані на досягнення бажаних значень фінансових показників.
9. Реалізація фінансової стратегії, що передбачає взаємодію підприємства із зовнішніми суб`єктами господарювання: банками, інвесторами й іншими фінансовими інститутами.
10. Моніторинг фінансової стратегії. Процес постійного відстеження фактичних проміжних і кінцевих результатів за показниками, які характеризують фінансову діяльність підприємства із запланованими, забезпечує своєчасне коригування фінансової стратегії.
11. Оцінка якості стратегії, яка здійснюється на основі аналізу кількісних і якісних параметрів, що дає можливість комплексно охарактеризувати результат, власне процес фінансової діяльності.
Пропонуємо звернутися до поняття фінематіка. Фінематіка завжди прагне побудувати довгострокові партнерські відносини з клієнтами і орієнтується на підвищення ринкової вартості компанії як на основну мету своєї роботи. Заздалегідь проаналізувавши потреби позичальника, фінематіка готова запропонувати йому найбільш оптимальне поєднання механізмів залучення коштів. Такий підхід, що забезпечує комплексність і ексклюзивність обслуговування, високу ефективність залучень на тривалому горизонті планування, і формує оптимальну структуру запозичень, називається розробкою і реалізацією фінансової стратегії підприємства. Крім всього іншого, це означає, що фінематика бере на себе вирішення всіх питань, пов'язаних з основним завданням залучення коштів. Формально залишаючись лише фінансовим радником клієнта, фінематика фактично стає його спеціалізованим відділом, розв’язання поставленої перед ним задачі, що цілеспрямовано займається. Така система співпраці дозволяє заощадити клієнтові не тільки гроші, але і час своїх співробітників – максимум роботи візьмуть на себе фахівці нашої компанії, залишаючи керівникові основну функцію – ухвалення рішень. З точки зору фінематики, фінансова стратегія підприємства та її реалізація включають наступні блоки. Діагностика бізнесу і визначення потреб клієнта. На попередньому етапі роботи в рамках розробки фінансової стратегії підприємства, фінематика проводить діагностику підприємства у сфері фінансів і обліку, юридичної і організаційної структури, системи відносин з постачальниками і покупцями і щільне спілкування з керівництвом і власниками бізнесу з метою визначення найбільш переважних інструментів залучення засобів і чинників, що можуть потенційно перешкоджати оптимальній структурі фінансування. Паралельно збирається інформація і проводиться розробка фінансової моделі, що відображає всі бізнес-процеси і дозволяє оцінити фінансові наслідки ухвалення управлінських рішень, ефективність бізнесу в цілому, а також розпланувати діяльність компанії на декілька років вперед.
Розробка фінансової стратегії підприємства на 3–7 років. На основі аналізу інформації, отриманої на фазі діагностики, спільно з менеджментом і власниками бізнесу розробляється стратегія поведінки компанії на фінансових ринках, що враховує перспективи її розвитку. Фінансова стратегія підприємства, зазвичай, будується починаючи від простих форм короткострокового кредитування оборотного капіталу (акредитиви, векселі, кредитні лінії) і закінчуючи розміщенням на європейському і американському ринках євробондів, ADR і GDR, а також прямим виходом компаній на лістинг на провідних біржах [3].
Формування позитивного сприйняття клієнта фінансовим ринком. Імідж компанії, її сприйняття фінансуючими організаціями є важливим чинником для залучення фінансування. Імідж частково визначається основною комерційною стратегією компанії, і частково тим, як ця стратегія підноситься зовнішнім спостерігачам. Окремо слід сказати про роботу з аудиторами над фінансовими звітами компанії по забезпеченню оптимальної редакції цифровою і текстовою складовими аудиторського висновку і коментарів. Подібні звіти, безумовно, грають надзвичайно важливу роль у формуванні іміджу.
В принципі, завданням фінематіки є оптимізація порядку, інструментів, термінів, цін і витрат, об'ємів випуску/запозичення засобів з погляду загального фінансового положення клієнта. Саме довгостроковою оптимізацією фінансового стану пояснюється доцільність тривалої співпраці. Рефінансування і реструктуризація боргу в подальшому. Вартість привернутих для клієнта коштів фінематіка в подальшому оптимізує за допомогою дешевших позикових засобів з інших джерел або за рахунок зміни умов по поточній заборгованості у цього ж джерела фінансування.
Але сьогодні в Україні зовсім нерозвинений даний напрям співпраці у такому розумінні при розробці фінансової стратегії підприємства
Висновки
Всі етапи процесу формування фінансової стратегії повинні виконуватися один за одним, згідно з запропонованим алгоритмом формування фінансової стратегії підприємства. Згідно з алгоритмом формування фінансової стратегії підприємства на нього мають вплив нарівні з безпосереднім оточенням макро- та мікро- середовище. Проаналізувавши показники впливу цих факторів на підприємство, необхідно провести рейтингову оцінку варіантів стратегії, виявити ресурсні можливості, знайти фінансовий потенціал підприємства і тільки після цього обрати відповідну фінансову стратегію, розробити її з урахуванням фінансових можливостей. В ході реалізації стратегії досить важливо визначити відповідальних за реалізацію даної фінансової стратегії і строки її реалізації. Але у ході реалізації стратегія повинна коригуватися і бути гнучкою залежно від ситуації з метою отримання найбільш позитивного результату. Обов`язково у ході реалізації стратегії повинні контролюватися всі етапи реалізації відповідної стратегії, особливо в умовах кризи та постійної нестачі фінансових ресурсів. Для складання прогнозних показників можна використовувати комп’ютерні програми, такі як Project Expert, Statistica та інші. Таким чином, запропонований алгоритм формування фінансової стратегії дозволить трансформувати її згідно зі змінами зовнішнього та внутрішнього середовища, знизити ризик фінансової діяльності підприємства, обґрунтованого критерію вибору базового варіанта та системи показників якості результатів стратегічного планування.
 
Література:
1. Веретенникова Г. Теоретичні засади процесу формування фінансової стратегії // Наука молода. –2004. – № 2.– С.15-19.
2. Стратегія і тактика антикризисного управления фирмой / Под. ред. А.П. Градова, Б.И. Кузина. –СПб: Специальная литература, 1996. – 510 с.
3. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы.– М.: ИНФРА-М, 2000. – 412 с.
4. Финансы, денежное обращение и кредит / Под. ред. Н.Ф. Самсонова. – М.: ИНФРА-М, 2001. –447 с.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (13.11.2013)
Просмотров: 589 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]