Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)
Алгоритм діагностики та вибору антикризових заходів на підприємстві
 
Автор: Чинник М.І., магістрант, Харківський національний економічний університет
 
Визначальною характеристикою сучасних соціально-економічних систем є збільшення кількості фінансових ризиків і криз та рівня їх впливу на ефективність діяльності суб’єктів господарювання, що є результатом трансформаційних та інтеграційних процесів останніх років. У цих умовах перед вітчизняними підприємствами постає проблема забезпечення антикризового фінансового управління (АФУП) як системи превентивного, стабілізаційного та післякризового управління фінансами.
Однак слід зазначити, що аналіз практики функціонування підприємств України свідчить про загальний низький рівень АФУП, що обумовлено, перш за все, відсутністю дієвого методичного забезпечення діагностики рівня фінансової кризи на підприємстві (ФКП). У даному зв’язку актуальним уявляється розробка та удосконалення методичних підходів до проведення такої діагностики, яка б слугувала підґрунтям вибору дієвих антикризових заходів підприємством.
Метою даної роботи є формування алгоритму діагностики та вибору антикризових заходів на підприємстві.
З огляду на те, що процес АФУП передбачає розробку антикризової фінансової стратегії (АФС), то доцільним є використання такої методики діагностування рівня ФКП, яка б дозволяла за результатами виконаної діагностики приймати рішення про вибір тієї чи іншої АФС.
Аналіз наукових досліджень з проблем стратегічного менеджменту показав, що одним з найчастіше застосовуваних у процесі розробки стратегії методів є матричний аналіз. Це пояснюється тим, що матричні побудови дозволяють здійснити позиціонування підприємства на двомірній або тримірній площині та залежно від отриманого результату обрати адекватну стратегію або напрямок розвитку підприємства, що відповідає поставленій меті дослідження.
У даному зв’язку в якості підґрунтя для проведення діагностики рівня розвитку ФКП та подальшого вибору антикризових заходів пропонується використовувати методичний підхід, представлений у роботі [1], що дозволяє не тільки об’єктивно оцінити поточний фінансовий стан підприємства, а й прийняти рішення щодо напряму розробки майбутніх управлінських впливів.
Пропонований алгоритм діагностики та вибору антикризових заходів підприємством представлений на рис.1.
 
Рис. 1. Алгоритм діагностики та вибору антикризових заходів підприємством
 
Розглянемо детально зміст його етапів. Так, початковий етап передбачає розрахунок таксономічних показників станів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства на основі сукупності даних, представлених в статистичній та фінансовій звітності. Вибір таксономічного показника як інструменту оцінки обумовлений тими перевагами, що надає використання даного методу у порівнянні з іншими методиками оцінки, а саме: досягнення повного розкладання результативного показника по факторах і універсальність характеру; кількісна оцінка досліджуваного явища; можливість формування нескінченної системи індикаторів з різнопланових показників та її стандартизація; при формуванні еталонних значень дає можливість враховувати особливості діяльності кожного окремого підприємства; простота у використанні; адаптованість до будь-яких умов та початкових даних.
Для визначення інтервальних значень таксономічного показника стану як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства, пропонується використовувати шкалу Харрінгтона, яка є універсальним кількісним вимірником параметрів досліджуваного об’єкта.
Розрахунок інтегрального показника стану зовнішнього середовища відбувається за показниками на базі методики [1], що характеризують загальний стан економіки України та показниками, що характеризують стан зовнішнього фінансового середовища прямого та непрямого впливу. За результатами розрахунку визначається стан зовнішнього середовища, в якості градацій якого виділяються несприятливе, нейтральне та сприятливе зовнішнє середовище.
Розрахунок таксономічного показника стану внутрішнього середовища підприємства відбувається на базі методики [1], яка передбачає  виділення наступних видів фінансової кризи на підприємстві: криза прибутковості, ліквідності та криза фінансової стійкості. За результатами розрахунків на основі інтервалів шкали Харрінгтона та їх уточненої інтерпретації визначається фаза розвитку кризи на підприємстві: фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню підприємства; легка фаза кризи; глибока фаза кризи; катастрофічна фаза кризи.
На основі узагальнення отриманих результатів діагностики зовнішнього та внутрішнього середовища виконується позиціонування підприємства у матриці антикризових фінансових стратегій (рис. 2) та проводиться вибір відповідного типу стратегії.
Паралельно для визначення виду кризи, що спричиняє найбільший вплив на розвиток ФКП, проводиться множинний регресійний аналіз.
 
Рис. 2. Матриця антикризових фінансових стратегій підприємства
 
Заключним етапом представленого алгоритму є розробка сукупності антикризових заходів для підприємства відповідно до отриманих результатів діагностики з застосуванням інструментарію стратегічного аналізу.
Таким чином, використання запропонованого алгоритму діагностики та вибору антикризових заходів надає можливість підвищити якість прийняття управлінських рішень щодо запобігання та нейтралізації кризових явищ на підприємстві.
 
Література:
1.Берест М.М. Формування санаційної стратегії підприємства в сучасних умовах господарювання: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / М.М. Берест; ХНЕУ. – Харків: ХНЕУ, 2011. – 324 с.
2.    Раєвнєва О. В. Матриця фінансових санаційних стратегій підприємства: модель формування та змістовні аспекти / О. В. Раєвнєва, М. М. Берест // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2008. – Вип. IV. – Т. І. – С. 223–230

Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (22.01.2013)
Просмотров: 835 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]