Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Деньги, финансы и кредит
Податкове планування в системі управління бюджетним процесом
 
Автор: Супруненко Світлана Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту, Національний університет держаної податкової служби України
 
В умовах глобалізації та високої залежності від ресурсних доходів, бюджет будь-якого рівня є фінансовою основою соціально-економічного розвитку відповідної території, але в даний час бюджетна система України будується на основі концентрації фінансових ресурсів у «центрі» та їх подальшому перерозподілі по регіонах держави, у зв'язку з чим, фінансова система регіонів не здатна забезпечити самостійно свій соціально-економічний розвиток. Подібний підхід знижує стимули до збільшення бази оподаткування  на місцях, що веде до збереження недостатності власних доходів не тільки для забезпечення соціально-економічного розвитку, але і для покриття поточних витрат.
При позитивних тенденціях децентралізації державної влади, яка відбувається в Україні на сучасному етапі її розвитку, виникає необхідність реформування і коректування національної податкової системи та методології податкового планування з позицій забезпечення рівних умов для саморозвитку територій. Головним фінансовим ресурсом держави є податкові доходи, обґрунтоване планування яких можна вважати основою ефективного державного управління. Реальність виконання бюджетного завдання будь-якого рівня багато в чому залежить від точності планування дохідної частини бюджету, головним чином податкових доходів, оскільки саме вони займають найбільшу питому вагу в загальній структурі бюджету.
Необхідно відзначити, що ефективність рішень, що приймаються на державному рівні, багато в чому буде залежати від того, наскільки вони реалізуються в регіонах, також як і розвиток країни в цілому залежить від розвитку її територій. Це обумовлює значення регіональних планів розвитку суб'єктів господарювання, що враховують як вплив державної антикризової, податкової, бюджетної, структурно-інвестиційної, зовнішньоекономічної, соціальної політики, так і регіональних особливостей на соціально-економічний розвиток відповідних територій.
Рішення даної проблеми передбачає необхідність як теоретичних розробок, так і практичних заходів в області податкового планування на державному та регіональному рівнях, оптимального розподілу податкових доходів у бюджетну систему України та забезпечення їх взаємовпливу на результати соціально-економічного розвитку.
В даний час питання дослідження теоретико-методологічної бази податкового планування в системі управління державним бюджетом України, реалізації соціально-економічного змісту податків і проблеми зіставлення планів соціально-економічного розвитку та фактичного надходження податкових доходів на державному, регіональному та місцевому рівнях вивчені недостатньо.
У найближчі роки в Україні має бути сформована нова модель управління бюджетом, ядром якої має стати широко застосовувана в світі концепція (модель) податкового планування, орієнтованого на результати в рамках середньострокового фінансового планування.
Зміст даної концепції полягає не тільки а планування але й  в розподілі податкових ресурсів між адміністраторами бюджетних коштів та реалізованими ними бюджетними програмами з урахуванням або в прямій залежності від досягнення конкретних результатів у відповідності зі середньостроковими пріоритетами соціально-економічної політики і в межах, прогнозованих на довгострокову перспективу, обсягів бюджетних ресурсів.
Важливою передумовою для успішного формування даної моделі та подальшої її реалізації є поширення її основних положень на всі рівні бюджетної системи країни, включаючи найчисленніший і недостатньо регламентований місцевий рівень.
При реалізації принципу «управління бюджетними ресурсами (витратами)», який застосовувався раніше, бюджет формується шляхом індексації сформованих витрат з детальною розбивкою їх за статтями бюджетної класифікації, прийнятої в Україні. Такий підхід забезпечує збалансованість бюджету і виконання бюджетних призначень. Виконання бюджетних зобов'язань не аналізується належним чином, а управління бюджетом зводиться головним чином до контролю відповідності фактичних і планових показників[2].
При реалізації принципу «управління результатами» бюджет формується виходячи з цілей і планованих результатів державної соціально-економічної політики. Бюджетні асигнування мають чітку прив'язку до функцій (послуг, видами діяльності), при їх плануванні основна увага приділяється обґрунтуванню кінцевих результатів у рамках бюджетних програм.
У концепції податкового планування, орієнтованого на результат, увага, в основному, приділяється плануванню бюджетних зобов'язань та їх розподілу. Бюджетне прогнозування ведеться шляхом розробки різних варіантів розвитку бюджету, їх аналізу та обґрунтування, оцінки можливого ступеня досягнення визначених цілей у залежності від характеру дій органів державної влади та місцевого самоврядування. Таким чином, податкове планування  відрізняється імовірнісним характером, тому засновано на використанні - крім застосовуваних у процесі планування - таких методів, як: математичне моделювання, метод експертних оцінок, складання сценаріїв, економетричне прогнозування, метод тренду[1].
Методологія податкового планування доходів законодавчо не визначена і тому немає єдиних методів, принципів планування, сформульованих вимог до джерел вхідної інформації; має місце слабка організація взаємодії органів державної влади у процесі розробки податкових планів, тобто, немає чіткого організаційно-економічного механізму планування податкових доходів в системі управління державним бюджетом.
Організаційно-економічний механізм податкового планування в системі управління бюджетною системою держави являє собою різнорівневу ієрархічну систему основних взаємопов'язаних між собою елементів (органів державної влади) та їх типових груп (суб'єктів, об'єктів, принципів, методів та інструментів прогнозування і планування податкових доходів), а також способів їх взаємодії, включаючи інтеграцію та дезінтеграцію, в ході і під впливом яких розробляється план податкових доходів.
Враховуючи викладене, встановлено, що до застосування в Україні даних методів необхідно підходити з урахуванням комплексу проблем в організаційному та інформаційному забезпеченні планування.
З метою ефективності реалізації  податкового планування в управлінні бюджетною системою країни необхідно розробка та впровадження концепції співставлення планів податкових доходів і соціально-економічного розвитку суб'єктів господарювання регіону, метою якої стане підвищення якості складання планів і створення умов для збільшення бази оподаткування з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку територій, як основи для забезпечення сталого зростання економіки та фінансової стабільності держави в цілому.
Концепція співставлення плану податкових доходів і соціально-економічного розвитку суб'єктів господарювання регіону - це система уявлень про взаємозв'язок параметрів бюджетної системи України та показниками соціально-економічного розвитку суб'єктів господарювання певного регіону чи області.
Концепція повинна бути спрямована на підвищення рівня життя українських громадян, поліпшення інвестиційного клімату в регіонах, створення нових виробництв, розвиток інфраструктури, досягнення високої соціальної мобільності, підтримки соціально значимої трудової зайнятості та раціональної організації міграційних потоків.
Метою Концепції є підвищення якості складання планів і створення умов для збільшення бази оподаткування з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку територій, як основи для забезпечення сталого зростання економіки та фінансової стабільності суб'єктів господарювання держави в цілому.
Вище зазначена Концепція визначає такі основні завдання:
- створення стимулів для збільшення надходжень податкових доходів до бюджету держави і місцевих бюджетів;
- зміцнення фінансової самостійності суб'єктів господарювання визначеного (планового) регіону;
- формування ефективної системи фінансового управління;
- побудова організаційно-економічної моделі податкового планування податкових доходів в системі управління державним бюджетом.
Основні положення Концепції співставлення планів податкових доходів і соціально-економічного розвитку суб'єктів господарювання сформульовані у вигляді ряду нижченаведених тез:
1. Досягнення соціально-економічної стабільності і позитивної динаміки розвитку України в цілому визначається її територіальним розвитком;
2. Нереальність планових оцінок викликає в подальшому труднощі в мобілізації податковими органами запланованих обсягів доходів у бюджетну систему і проблеми забезпечення прийнятих зобов'язань органів державної влади та місцевого самоврядування;
3. Складання об'єктивних та достовірних середньострокових і довгострокових планів в рамках реалізації концепція співставлення планів податкових доходів і соціально-економічного розвитку суб'єктів господарювання можливе лише при стабільній фінансовій системі і постійному контролі державних і місцевих органів влади.
В рамках податкового планування, основними напрямками економічної, податкової та фінансової політики регіонів повинні стати: 1.) робота з інвентаризації та оптимізації кількості і складу податкових пільг, встановлених законами, забезпечуючи при цьому особливу увагу пільгам, наданим в якості податкової підтримки суб’єктам господарювання, що беруть участь в реалізації державних програм регіону; 2.) проведення оцінки ефективності наданих відповідно до законодавства податкових пільг і ставок податків по платежах, що зараховуються до бюджету регіону, і реалізація результатів цієї оцінки у формі коригування планів регіону по податкових доходах.
Отже, підсумовуючи вище викладене можна зробити висновок щодо обґрунтування сутності, економічного змісту, принципів і методів планування податкових доходів в системі управління бюджетом за рахунок уточнення його організаційно-економічного механізму, що представляє собою різнорівневу ієрархічну систему основних взаємопов'язаних між собою елементів (органів державної влади) та їх типових груп (суб'єктів, об'єктів, принципів, методів і інструментів планування податкових доходів), а також способів їх взаємодії, під впливом яких розробляється плани податкових доходів.
 
Література:
1. Пономаренко Г.Н. Модернизация бюджетно-налоговых взаимоотношений региона и федерального центра / СВ. Зенченко, Г.Н. Пономаренко // Материалы МНПК «Современные направления теоретических и при­кладных исследований '2012». Выпуск 1. Том 20.- Одесса: Куприенко, 2012.
2. Пономаренко Г.Н. Мониторинг региональных финансов, как эле­мент системы оценки качества и эффективности управления территорией / Г.Н. Пономаренко // Наука, образование, экономика: сб. научн. трудов. -Волгоград: Издательство Волгоградского филиала МГЭИ, 2011.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (22.01.2013)
Просмотров: 685 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]