Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Среда, 23.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Демография, экономика труда, социальная экономика и политика
Теоретичі аспекти економічної категорії "міграція"
 
Автор: Остапа Оксана Михайлівна, аспірант кафедри менедженту та маркетингу, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
 
Дослідники, розглядаючи міґрацію, зосереджуються на її причинах, наслідках, вимірах у цифрах, проте не дають визначення предметові обговорення. Але потреба в чіткому визначенні є і вона стає все актуальнішою, якщо зважити на зростаючу диверсифікацію міґраційних потоків. Для полегшення вивчення як давно існуючих, так і нових видів міґрацій важливо чітко детермінувати якнайширше коло її понять [1; 127].
В науковій літературі поняття міграція часто ототожнюють з такими процесами як «переміщення», «переселення», «розселення». Проте це зовсім різні за сутністю складові частини руху населення, що в окримих випадках можуть трансформуватися в міграцію.
Згідно із соціологічною енциклопедією міграція це – просторове переміщення, переселення осіб чи їх груп, пов'язаних із зміною місця проживання на достатньо тривалий термін [2; 229].
Дещо ширше висвітлює міграцію населення економічна енциклопедія: "Міграція населення – переміщення людей, етносів, їхніх частин або окремих представників, пов'язане із зміною постійного місця проживання або з поверненням до нього" [3; 385].
Сучасний словник іншомовних слів трактує міграцію вже з двох сторін, як зовнішню і внутрішню, відповідно: "Міграція – це переселення, переміщення населення у середині країни –  внутрішня міграція населення, з однієї країни в іншу –  зовнішня міграція населення" [4; 458].
Можемо помітити, що  різні тлумачні словники під різним кутом зору розглядать міграцію як процес, проте ці визначення є досить стислими і короткими, не враховують ряду особливостей, які саме надають нам можливість процесу переміщення надати статусу міграції, насамперед це –  причини, які призводять до цього; термін, на який потрібно змінити постійне місце проживання;  та власне мотиви учасників міграції.
Проте є ряд вчених, які дещо по-інщому підходять до визначення цього поняття і дають йому ширше визначення.
Так, Жорж Тапінос провідний фахівець в галузі міжнародної міграції, у своїй роботі "Економіка міжнародних міграцій", що стала класикою міграційної теорії, запропонував науковій громадськості надзвичайно цікавий підхід щодо визначення терміну "міграція". На думку вченого, з економічної точки зору міграція – це насамперед відповідь на відсутність розвитку [5; 56].
Досить цікаве визначення запропонував В. І. Старовєров, назвавши міграцією населення "…зміною місця перебування людей у географічному просторі в звязку із постійним або тимчасовим переходом із однієї соціально-економічної спільноти в іншу, із поверненням у спільноту або із зміною просторового переміщення спільноти загалом".
Грішнова О.А. у своїй статті "Вплив міграції на глобальний перерозподіл людського капіталу" зазначає, що  трудова міграція поліпшує умови праці і життя, збільшує трудові здобутки й доходи, безумовно, стає активом індивідуального й всесвітнього людського капіталу [7; 24].
Демограф і соціолог  Прибиткова І.М. визначає міграцію як самоорганізуючий процес суспільної поведінки індивідів, що спрямовується системою переваг, а діяльність мігрантів, що самоорганізується, визначається не тільки обсягами трудового доходу, але й іншими факторами життєдіяльності [8; 46].
Рибаковский Л.Л. зазначає, що міграція це – "будь-яке територіальне переміщення, що відбувається між різними населеними пунктами однієї або декількох адміністративно територіальних одиниць, незалежно від тривалості, регулярності й цільової спрямованості та являє собою міграцію в широкому значенні цього слова" [9; 13].
Моісеєнко В.М. визначає міграцію як "одна з форм руху населення, при якій зміна місця проживання на більш-менш значну відстань і час супроводжується суспільно значимими економічними, соціальними, демографічними й іншими наслідками (позитивними й негативними, явними й схованими, поточними й довгостроковими й т. д.)" [10; 24].
Отже, поняттю "міграція" як приділялася, так і приділяється надалі значна увага не тільки вітчизняних, але і зарубіжних вчених, що свідчить про важливість даної проблеми на міжнародному рівні.
 
Література:
1.Ровенчак О. Визначення та класифікація міграцій: наближення до операційних понять / О. Ровенчак // Політ. менеджмент. 2006. №2. С. 127139.
2.Соціологічна  енциклопедія / Укладач В.Г. Городяненко – К.: Академвидав, 2008 456 с.
3.Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т 2 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр. "Академія", 2001. 848 с.
4.Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень / Уклали: О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. К.: Довіра, 206.789 с.
5.Тапинос Ж. Международная миграция населения как фактор экономического развития / Ж. Тапинос // Статистика и учет миграции населения: Научная серия: Международная миграция населения: Россия и современный мир / Гл. ред. В.А. Ионцев. — М.: МАКС-Пресс, 2001. — Вып. 8. С. 5659.
6.Грішнова О.А. Вплив міграції на глобальний перерозподіл людського капіталу/ О. А. Грішнова // Міжнародна міграція та розвиток України в контексті європейської інтеграції: Зб. матеріалів міжнар. наук. конф. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008.  С. 2230.
7.Прибыткова И. Современные миграционные исследования: в поисках новых теорий и концепций / И. Прибыткова // Международная миграция населения: Каир + 10: Научная серия: Международная миграция населения: Россия и современный мир — М.: МАКС-Пресс, 2004. — Вып. 12. — С. 3949.
8.Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М.: 1987 — 168 с.
9.Моисеенко В. М. Миграция как объект комплексного исследования / В.М. Моисеенко // В сб.: Народонаселение: современное состояние и перспективы развития научного знания. М., 1997 — С. 24—32.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (22.01.2013)
Просмотров: 756 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]